Leges milieu

Leges Mileu
OmschrijvingLeges 2024

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder bedraagt:

€ 851,05