payment iconLeges omgevingsvergunning

Hieronder is een aantal tarieven opgenomen uit de tarieventabel bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges. In bepaalde situaties is er recht op een teruggave of een vermindering van de leges. Voor een volledig overzicht kunt u via deze link de Verordening op de heffing en de invordering van leges raadplegen.

 

Leges 2023

Verklaring vergunningvrij bouwen/beoordeling conceptaanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 • voor het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen:
€ 116
 • om beoordeling van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning, ongeacht de uitkomst daarvan:
€ 179

Als er voor de beoordeling van de conceptaanvraag een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, gaat het tarief omhoog met:

€ 90

Omgevingsvergunning

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project is de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd.
In afwijking van het voorgaande kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd:

 

Bouwactiviteiten

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt:

 
 • indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.250,00:
€ 403
 • indien de bouwkosten € 2.250,00 tot € 225.000,00 bedragen:

Vermeerderd met 3,29% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 2.250,00 te boven gaan

€ 403
 • indien de bouwkosten € 225.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

Vermeerderd met 2,65% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan.

€ 7.731
 • indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen:

Vermeerderd met 2,50% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 1.000.000,00 te boven gaan.

€ 28.268

Indien het een aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor bouwen betreft, worden de leges berekend over de hogere bouwkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de eerder verleende omgevingsvergunning en volgens bovenstaande systematiek, met een minimum van:

€ 274

Welstand

 

De tarieven worden, indien voor een bouwplan advies is aangevraagd uit het oogpunt van welstand, vermeerderd met:

 
 • 3,25 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0 tot en met € 225.000,00 plus
 
 • 0,7 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 225.000,00 tot en met € 500.000,00 plus
 
 • 0,35 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 500.000,00 tot en met € 1.000.000,00 plus
 
 • 0,125 ‰ van het deel van de bouwkosten dat de € 1.000.000,00 te boven gaat
 

Het tarief bedraagt minimaal:

€ 90
Woonboot  
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor een woonboot, bedraagt: € 272
Indien voor een bouwplan voor een woonboot advies is aangevraagd uit het oogpunt van welstand, wordt het tarief vermeerderd met: € 90

Doorbreking aanhouding

 

Indien artikel 3.3, derde of zesde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding bestemmingsplan of beschermd stads- of dorpsgezicht) bedraagt het tarief:

€ 111

Indien artikel 3.5, derde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding exploitatieplan) bedraagt het tarief:

€ 111

Aanlegactiviteiten

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt:

 
 • voor een oppervlakte kleiner dan 1000 m2
€ 229
 • voor een oppervlakte van 1000 m2 of meer
€ 602

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het tarief voor het bouwen:

 
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
€ 449
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
€ 449
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; voorheen: projectbesluit):
€ 19.912
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
€ 449
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
€ 449
 • indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (ontheffing van een beheersverordening):
€ 449
 • indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:
€ 19.609

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
€ 449
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
€ 449
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; voorheen: projectbesluit):
€ 19.912
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
€ 449
 • indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
€ 449
 • indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (ontheffing van een beheersverordening):
€ 449
 • indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:
€ 19.170

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Het tarief voor een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt, indien het een nieuwe aanvraag betreft:

 

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte (m²):

 

0 t/m 100:

€ 378

101 t/m 500:

€ 155 +
€ 2,23 per m2

501 t/m 2000:

€ 849+
€ 0,84 per m2

2001 t/m 5000:

€ 2.176 +
€ 0,18 per m²

5001 t/m 50000:

€ 2.798 +
€ 0,05 per m²

Meer dan 50.000:

€ 4.353 +
€ 0,02 per m²

Activiteiten met betrekking tot monumenten of in het beschermde stadsgezicht

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een

activiteit met betrekking tot een beschermd monument, of op een activiteit met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening

of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 • voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
€ 348
 • voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
€ 348

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 261

Dit bedrag wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:

€ 109

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in het beschermd stadsgezicht

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 • in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist:
€ 261

Dit bedrag wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:

€ 109
Uitweg aanleggen of veranderen  

Het tarief voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het maken, veranderen of opheffen van een uitweg, waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt:

De kosten voor de werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht.

€ 192

Kappen

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de plaatselijke APV of de bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo bedraagt:

 
 • voor de eerste boom:
€ 129
 • voor elke volgende boom:
€ 43
 • met een maximum van:
€ 2.376

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een houtwal / bosperceel:

 

met een omvang tot en met 10.000 m² een bedrag per m² van

€ 0,10

met een minimum van

€ 67

met een omvang van 10.001 m² of meer, het tarief als bedoeld in onderdeel 2.3.9.4 vermeerderd met een bedrag per m² vanaf 10.001 m² van

€ 0,05

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring voor het vergunningvrij vellen van houtopstand bedraagt:

€ 55

Handelsreclame

 

Het tarief voor een aanvraag die betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge afdeling 4 van hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning benodigd is:

 

Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

 
 • Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:
€ 171
 • Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen:

Vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten € 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.

€ 168

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

 
 • indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:
€ 171
 • indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen:

Vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten € 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.

€ 168

Andere activiteiten

 

Voor een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 179

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 • als het een gemeentelijke verordening betreft:
€ 179
 • als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:
€ 179

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle