Ontwerpverkeersbesluit voor zero-emissiezone stadslogistiek in de binnenstad van Zwolle

Op 18 juni 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpverkeersbesluit aangenomen om voor bestel- en vrachtverkeer per 1 januari 2025 een zero-emissiezone te gaan invoeren in de binnenstad van Zwolle.

Bij het ontwerpverkeersbesluit hoort ook een concept-ontheffingenbeleid. In het ontheffingenbeleid wordt uitgelegd voor welke voertuigen of in welke omstandigheden een ontheffing voor het inrijden van de zero-emissiezone kan worden aangevraagd. 

Het ontwerpverkeersbesluit en het concept-ontheffingenbeleid zijn vanaf 21 juni in te zien op Zwolle.nl/bestuurlijkeinformatieexterne-link-icoon (zie agendapunt 6).

Indien gewenst kunt u ze ook fysiek inzien bij de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit, Lübeckplein 2 in Zwolle. Om de stukken fysiek in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038. 

Zienswijze indienen

Het ontwerpverkeersbesluit is nog geen definitief besluit. Vanaf 21 juni kan iedereen gedurende een periode van zes weken (tot en met 2 augustus 2024) op het ontwerpverkeersbesluit reageren. Dit kan digitaal via stadslogistiek@zwolle.nl

Als het digitaal indienen van een zienswijze niet mogelijk is, kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Een zienswijze moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de indiener, omschrijving van het ontwerpbesluit waarover een zienswijze wordt ingediend en de gronden van de zienswijze. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Alle ingediende zienswijzen worden in behandeling genomen en vervolgens voorzien van een reactie. De ingediende zienswijzen en de reactie op de zienswijzen worden openbaar gemaakt.

Naar aanleiding van zienswijzen kunnen mogelijk aanpassingen worden doorgevoerd in het ontwerp-verkeersbesluit en concept-ontheffingenbeleid. In het najaar van 2024 wordt het definitieve verkeersbesluit en het ontheffingenbeleid vastgesteld.