luchtfoto binnenstad Zwolle

Opvang Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De vraag naar opvangplaatsen voor de doelgroep Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) is landelijk al langere tijd groot. AMV-ers zijn jongeren van 15 tot en met 17 jaar oud. Op dit moment biedt Zwolle noodopvang voor AMV in het Mercure Hotel. Het Rode Kruis heeft hun pand aan de Brahmsstraat aan de gemeente aangeboden voor tijdelijke opvang voor 12 AMV-ers.

De jongeren die in het Mercure Hotel opgevangen gaan worden, hebben nog geen status. In de opvang krijgen ze de tijd om zich voor te bereiden op de asielprocedure en het doorlopen van deze procedure. Ook krijgen deze jongeren Nederlands onderwijs. De jongeren die in het Rode Kruisgebouw komen, hebben wel een status. 

Waarom opvang?

Momenteel komen er veel vluchtelingen naar Nederland. Hieronder zitten ook alleenstaande minderjarigen. In 2022 waren dit er bijvoorbeeld ruim 4200. Velen zijn gevlucht voor oorlogsgeweld en andere bedreigingen. De meeste vluchtelingen komen aan in aanmeldcentrum Ter Apel. Omdat er te weinig opvanglocaties zijn, zoekt het COA  in het hele land naar extra (tijdelijke) locaties voor deze specifieke doelgroep. Ook in Zwolle.

Kijk voor meer informatie over AMV ook op  website COAexterne-link-icoon

Heeft u andere vragen? Stuurt u dan een e-mail naar vluchtelingen@zwolle.nl.

Veelgestelde vragen Rode Kruisgebouw

Het Rode Kruis heeft dit gebouw bij de gemeente aangeboden voor de tijdelijk opvang voor vluchtelingen. Na de beoordeling en een schouw is het Rode Kruis in contact gebracht met Stichting Nidos die alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfvergunning opvangt en begeleiding biedt totdat ze 18 jaar zijn. Het pand aan de Brahmsstraat is geschikt bevonden voor een kleine woongroep.  

Ja, deze locatie heeft de bestemming maatschappelijke doeleinden, bijzondere woonvormen. Daaronder wordt verstaan: een voorziening voor huisvesting van personen die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en bij hun normale dagelijkse functioneren huishoudelijke, sociaal-medische en/of medische begeleiding en/of verzorging nodig hebben. De opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfsstatus past in deze bestemming. Dat betekent dat het bestemmingsplan niet aangepast hoeft te worden. 

Het gaat om een groep van 12 jongens in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.  Deze jeugdigen zijn geselecteerd door de plaatsingscommissie van Stichting Nidos. Bij het samenstellen van een groep wordt rekening gehouden met o.a. afkomst, leeftijd, groepsdynamiek, mate van zelfstandigheid en bijv. familieleden/kennissen die al in de buurt wonen.

Deze kinderen zijn naar Nederland gevlucht zonder ouders vanuit onveilige situaties in verschillende landen buiten de Europese Unie. Vaak uit een land waar oorlog is. De grootste groep komt uit Syrië en Eritrea. Daarnaast zijn er ook jongeren uit andere crisisgebieden die You Care ook opvangt. Bijvoorbeeld uit Somalië en Yemen. 

Overdag gaan ze naar school. Als ze oud genoeg zijn om te werken, hebben ze vaak ook een bijbaantje. Daarnaast sporten ze of hebben ze een andere hobby.  

De jongeren gaan al naar school, via de Internationale schakelklas in samenwerking met Landstede in Zwolle. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van dit openbaar onderwijs. 

Er is 24 uur per dag 7 dagen per week begeleiding.  
In de basis is het zo dat er 1 begeleider in de ochtend is om de jongeren te helpen met opstarten en het naar school gaan. In de middag op het moment dat de jongeren terugkomen uit school zijn er 2 begeleiders aanwezig. ’s Avonds zijn er ook 2 begeleiders aanwezig. In de nacht is er 1 begeleider aanwezig. Op het moment dat het noodzakelijk is schaalt You Care direct op met het aantal begeleiders wat noodzakelijk is om alle zaken in goede orde te laten verlopen. De begeleiders zijn ook aanspreekbaar voor de omwonenden.  

Elke jeugdige heeft een voogd van Stichting Nidos die hen helpt met de dagelijkse dingen. De jongeren hebben allemaal een verblijfsvergunning en zijn gekoppeld aan de gemeente Zwolle of directe omgeving. De voogd is verantwoordelijk voor allerlei gezagszaken. Hiernaast heeft elke jeugdige een persoonlijk begeleider vanuit You Care. Deze begeleidt de jeugdige o.a. in de sociaal-emotionele ontwikkeling, het integreren in de omgeving, opbouwen van een netwerk en met de praktische dagelijkse zaken. Ook zijn er de groepsbegeleiders welke begeleiden in de groepsdynamiek en het dagdagelijkse.

We hebben de ervaring dat wanneer een opvang opent vele mensen graag een bijdrage willen leveren. Wij juichen dit alleen maar toe. Mocht u een bijdrage willen leveren of een initiatief hebben schroom dan vooral niet om contact met op te nemen met de begeleiders op de opvanglocatie.  

Het Rode Kruis en You Care hebben een overeenkomst voor de duur van 3 jaar met optie tot 5 jaar met elkaar gesloten.

Ja er wordt een omwonendenoverleg opgestart. Hierin zijn naast de gemeente Zwolle en Youcare ook de wijkagent, Travers en/of een aantal bewoners vertegenwoordigd. Gezamenlijk bespreken zijn de dagelijkse gang van zaken, bedenken oplossingen voor eventuele overlast en het aanbod/vraag naar activiteiten wordt doorgenomen.   

Er wordt een beheerplan opgesteld waarin de partijen, samen met de buurt, de wijkagent en welzijnswerk afspraken maken over de dagelijkse gang van zaken en het tegengaan van overlast. Dit wordt vastgelegd in een zogeheten beheerplan. In het omwonendenoverleg wordt vervolgens besproken hoe het gaat, waar actie nodig is of aanvullende afspraken nodig zijn.

You Care biedt de jongeren structuur en ritme. Daarnaast begeleidt You Care de jongeren op alle andere vlakken. You Care neemt samen met Stichting Nidos de ouderlijke rol op zich. Hierbij gaan zij de verbinding aan met de jongere. Naast de dagelijkse begeleiding zijn er mentorgesprekken en driehoeksgesprekken tussen de jongere, de mentor en de voogd van Stichting Nidos. Iedere jongere stelt een plan op met persoonlijke doelen die zij graag willen bereiken. Stichting Nidos en You Care ondersteunen, faciliteren en evalueren waar nodig in de voortgang van deze plannen.  
Daarnaast zijn er afspraken die gemaakt worden met de jongeren die nageleefd worden.  

Verder is de wijkagent, met wie You Care in nauw contact staat, altijd de ogen en oren in de wijk. Als er indicaties zijn dat er iets met deze jongeren aan de hand is, grijpt het You Care direct in.  

Bij overlast buiten de opvanglocatie dan is het, net als met iedere andere burger die overlast veroorzaakt, een kwestie van de politie bellen. You Care is ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Het telefoonnummer en emailadres is nu nog niet bekend. Zodra duidelijk is wanneer de locatie in gebruik genomen wordt, worden de contactgegevens gedeeld.  

Stichting Nidos is de organisatie de voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen de voogdij heeft. Zij helpt de jongeren met de dagelijkse zaken en begeleid hen naar het opbouwen van een zelfstandig leven in Zwolle.  

Zie ook www.nidos.nlexterne-link-icoon

You Care is door Stichting Nidos gevraagd om de dagelijkse opvang en  begeleiding van de jeugdigen op de locaties te verzorgen.  

Zie ook www.youcareweb.nlexterne-link-icoon

Veel gestelde vragen Mercure Hotel

Het verlengen tot 1 september was geen gemakkelijk besluit. Het is ook niet wat we vooraf met de inwoners van Spoolde hadden afgesproken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit toch moeten nemen, omdat het COA geen alternatieve locatie heeft gevonden voor de 46 jongens die sinds in juli vorig jaar in het hotel verblijven. Zowel het COA als de gemeente hebben hard gezocht naar een andere plek waar de jongens zo spoedig mogelijk naartoe konden. Helaas is gebleken dat het niet lukt om per 1 april een andere plek te vinden, mede omdat overal in het land een tekort aan opvangplekken is. Het per 1 april stopzetten van de opvang in het Mercure Hotel zou betekenen dat de jongens over het land verspreid worden, waardoor zij het schooljaar hier niet kunnen afmaken. Dat terwijl ze hier hun plek hebben gevonden en de opvang zonder grote incidenten is verlopen. 

De zoektocht naar een nieuwe, meer structurele opvangplek zetten we de komende tijd intensief voort. Ons doel is om een plek te vinden waar deze jongens hun leven in Zwolle verder kunnen vormgeven. Mocht het niet lukken om voor 1 september een andere plek in Zwolle te vinden, dan nog stopt de opvang in het Mercure Hotel. 

Hoewel we u als omwonenden aanvankelijk hebben toegezegd dat de opvang op 1 april stopt, voelen we ons gesteund in het besluit tot verlenging door de uitkomsten van de buurtinventarisatie die door een aantal van u is gedaan. Het doet ons goed dat een deel van uw gemeenschap ervoor openstaat dat de jongens tot 1 september bij elkaar in het hotel blijven. Ook het Mercure hotel is akkoord met verlenging van de opvang. 

De gemeenteraad dringt er al langer op aan om juist de doelgroep Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen op te vangen. De vraag naar opvanglocaties voor deze kwetsbare groep is groot. We hebben daarom ook in onze langere termijnvisie voor de opvang van vluchtelingen al aangegeven dat we deze doelgroep willen opvangen. Het college vindt het belangrijk om zich voor deze kwetsbare doelgroep in te zetten. Dit is de reden dat de gemeente meewerkt aan het verzoek van het COA. 

Er zijn diverse instanties die een gemeente kunnen vragen om toestemming te geven voor opvang. COA en het rijk zijn er twee van. Wanneer het COA een opvanglocatie heeft gevonden of zoekt in een gemeente moeten ze om toestemming vragen van de gemeente. Ook kan de rijksoverheid een verzoek neerleggen bij de gemeente maar dat gebeurt dan vooral wanneer er sprake is van crisisnoodopvang.  Naast het COA kunnen ook andere organisaties bij de gemeente een verzoek neerleggen, zoals bijvoorbeeld het Nidos. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang van minderjarige statushouders.  

In dit geval had het COA dus een locatie gevonden voor de tijdelijke opvang van AMV. Het college heeft hiermee ingestemd omdat ze het belangrijk vindt zich voor deze kwetsbare doelgroep in te zetten.

Voor (crisis)noodopvanglocaties die een korte periode in gebruik zijn is snelheid in besluitvorming nodig (want nood). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de lange termijnaanpak waarover we met de stad in gesprek zijn. Bij (crisis)noodopvang gaat er altijd een brief uit naar de omgeving dat het college besloten heeft mee te werken aan het verzoek om een (crisis)noodopvanglocatie te openen. In de brief nemen wij ook altijd een uitnodiging op voor een bijeenkomst waar meer informatie gegeven wordt.  

Het COA is voortdurend op zoek naar geschikte locaties. Als een locatie aan hen wordt aangeboden dan gaan zij die locatie beoordelen op geschiktheid. Het COA kijkt naar veiligheidsnormen, faciliteiten die ze nodig hebben, denk aan een huiskamer, buitenruimte, een plek waar kan worden gegeten, openbaar vervoer, etc. Dan stelt het COA ook vast hoeveel asielzoekers ze op een locatie zouden kunnen opvangen. Als die beoordeling positief uitvalt, dan benadert het COA de gemeente om toestemming te vragen voor de opvang van asielzoekers. De locatie Mercure-hotel is dus geschikt bevonden.  

In de bestuursovereenkomst met het COA is vastgelegd dat deze overeenkomst kan worden verlengd met een optie op verlening van maximaal 3 maanden tot 1 april 2024. Inmiddels is gebleken dat er voor de groep jongens vanaf 1 april 2024 nog geen alternatieve locatie is gevonden en is de opvang verlengd tot uiterlijk september 2024.  

De opvang past niet binnen de huidige bestemming van het hotel. Via een vergunning kan dit tijdelijk gebruik wel geregeld worden. Het COA heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente voor opvang op deze locatie. Omdat de nood erg hoog is, werd in het kader van spoed de noodopvang gedurende de behandeltermijn van de vergunning gedoogd.

Ja het hotel blijft verder gewoon in gebruik. 

Het COA huurt de locatie.

Deze kinderen zijn naar Nederland  gevlucht zonder ouders vanuit onveilige situaties in verschillende landen buiten de Europese Unie.  Vaak uit een land waar oorlog is. Veel uit Syrië, maar ook uit Eritrea, Irak, Jemen, Somalië. 

De kinderen die in het Mercure worden opgevangen, zijn tussen de 15 en 17 jaar.

In het hotel in Zwolle worden alleen jongens opgevangen. Jongens maken het grootste deel uit van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat heeft ermee te maken dat er een moeilijke en gevaarlijk reis gemaakt moet worden. Je ziet dat daarom vooral jongens op reis worden gestuurd. Het gaat om een diversiteit van nationaliteiten: Veel uit Syrië, maar ook uit Eritrea, Irak, Jemen, Somalië. 

Het COA werkt samen met het GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers), die ook verantwoordelijk is voor medische zorg aan asielzoekers. En er is een gecontracteerde huisarts beschikbaar die zorg kan verlenen aan deze jongeren.

De insteek is dat de de groep na de zomer ook regulier onderwijs krijgt aangeboden, daar is het COA en de gemeente volop mee bezig. Dat loopt via het ISK-onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van dit openbaar onderwijs. 

Ja, dat kan, in een enkel geval. Het COA heeft de taak om iedereen op te vangen die daar recht op hebben. Het is overigens niet zo dat je overlast en veilige landers een op een kan leggen. Het verschilt echt van persoon tot persoon.  

Er is een activiteitenprogramma met sport en les in Nederlandse cultuur en gewoonten. Hiermee wordt een begin met de inburgering gemaakt. Daarnaast krijgen ze Nederlandse les op school.

Er zijn ook huisregels waar de jongeren zich aan moeten houden. Ze hebben 2x per dag meldplicht, dan moeten ze zich dus melden. ’s Avonds moeten de jongeren zich om 22 uur melden. Dan moeten ze in principe binnen zijn. Maar de opvang is geen gevangenis. Er worden soms individuele afspraken gemaakt, waardoor jongeren na 22 uur nog ergens anders verblijven.   

Het is de verantwoordelijkheid van het COA om te zorgen voor een goed educatief en recreatief aanbod van activiteiten die tot doel hebben om jongeren in staat te stellen om zich goed staande te kunnen houden op hun nieuwe plek en in de Nederlandse samenleving. Dat houdt in dat het COA veel aandacht besteedt aan normen en waarden in de maatschappij, dus; hoe ga je om met elkaar? Het COA heeft een methodische begeleiding dat in het bijzonder is gericht op deze doelgroep, dus jongeren, jongens in het geval van Zwolle. Het zijn natuurlijk pubers die nog veel moeten leren. Op sommige vlakken zijn ze eerder volwassen geworden dan hun leeftijdgenoten, maar zeker niet in alle opzichten.   

Voor een opvanglocatie van het COA gaat het hier om een gemiddeld aantal die het mogelijk maakt om met een team van medewerkers opvang en begeleiding te bieden. Voor deze jongeren kunnen op een goede manier activiteiten en een dagprogramma worden georganiseerd.

Elke jongere heeft een voogd die hen helpt met de dagelijkse dingen. Daarnaast helpt de voogd bij het verkrijgen van de verblijfsvergunning en bij de asielprocedure.

Het COAexterne-link-icoon en Nidosexterne-link-icoon zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. COA biedt de opvang en dagelijkse begelieding en Nidos voert de voogdijtaken uit voor de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het COA zal 24/7 op de locatie aanwezig zijn. De opvang wordt in nauwe samenwerking gedaan met gemeenten en andere partijen. 

Op de noodopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het Mercure Hotel komt een team te staan van rond de 20 fte.  De bezetting per dienst (overdag, ’s avonds en ’s nachts) is afhankelijk van de taken die er die dienst zijn. Als een jongere bijvoorbeeld voor een afspraak naar het ziekenhuis moet worden begeleid, dan staat er iemand extra ingeroosterd om met deze jongere mee te gaan. Gemiddeld zijn in de dagdienst 4 medewerkers en in de avonddienst  6 medewerkers.  In de nacht staat de bezetting wel vast; altijd 2 medewerkers.  Aanvullend op de medewerkers is er ook altijd 24/7 één beveiliger aanwezig. 

Het COA is verplicht om zwemlessen aan te bieden, dit zal dan ook zo snel als mogelijk opgestart worden. Naast zwemlessen zet het COA ook veel in op de voorlichtingen over zwemen (in openwater). Dit doen zij in groepsvoorlichtingen en  het is ook een onderdeel van de individuele begeleiding. De boodschap aan de jongeren zal altijd zijn, ga niet zwemmen (in openwater) zonder dat je een zwemvaardigheidscertificaat hebt.  

De wijkagent, met wie het COA-team in nauw contact staat, is altijd de ogen en oren in de wijk. Het COA zorgt ook dat er laagdrempelig contact wordt opgebouwd tussen de wijkagent en deze jongeren. Het COA gaat er uiteraard alles aan doen om de jongeren weg te houden van onveilige plekken in de wijk. Als er indicaties zijn dat er iets met deze jongeren aan de hand is, grijpt het COA direct in.  Een groot deel van het werk van het COA is op preventie gericht, met voorlichtingen, individuele gesprekken over gevolgen, inzet van specialisten van Gezondheidszorg Asielzoekers.  

Bij overlast buiten de opvanglocatie dan is het, net als met iedere andere burger die overlast veroorzaakt, een kwestie van de politie bellen.  Het COA heeft een telefoonnummer waarop het AMV-team altijd 24/7 bereikbaar is. De medewerkers zijn getraind in het omgaan met overlast en conflicten. Zij weten hoe ze moeten de-escaleren. Het COA is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 06 27471011. Het algemene mailadres van de locatie is: zwollepoa@coa.nl

Er is een team van het COA op de locatie aanwezig dat de jongeren opvangt en begeleidt. Er zijn altijd mensen van het COA en van beveiliging op de locatie aanwezig. ’s Nachts zijn er altijd 3 medewerkers op de locatie; 2 medewerkers van het AMV-team en een beveiliger. Ook overdag zijn er medewerkers en is er beveiliging aanwezig. Het COA is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 06 27471011. Het algemene mailadres van de locatie is: zwollepoa@coa.nl

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoordexterne-link-icoon
Ook op de site van het COAexterne-link-icoon en NiDosexterne-link-icoon leest u veel informatie.

Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld. Voor een humane opvang heeft het COA ook de hulp van de samenwerkende partners en van de inwoners van Zwolle nodig. Of van vrijwilligers voor bijvoorbeeld aanvullend taalonderwijs deze zomer. Inwoners die op welke wijze dan ook wat voor de vluchtelingen willen betekenen, kunnen zich melden bij de locatie. U kunt ook een berichtje sturen naar het algemene mailadres: zwollepoa@coa.nl.  In overleg kijkt het COA dan welke hulp past.

Dat verschilt per inwoner, maar taalbeheersing, zowel van de Engelse of Nederland, krijgt veel aandacht. En je ziet dat jongeren die wat langer in Nederland zijn zich soms al aardig kunnen uitdrukken en communiceren. Dus ja, het is zeker mogelijk om met sommige AMV-ers te communiceren. (De medewerkers van het COA communiceren op verschillende manieren, met taal, met tolken, maar ook met handen en voeten). 

Er is een omwonendenoverleg opgestart. Hierin zijn naast de gemeente Zwolle en het COA ook de wijkagent en een aantal bewoners vertegenwoordigd. Gezamenlijk bespreken zijn de dagelijkse gang van zaken, bedenken oplossingen voor eventuele overlast en het aanbod/vraag naar activiteiten wordt doorgenomen.