Politieke partijen

Informatie over registratie door nieuwe partijen, waarvan de naam nog niet is geregistreerd bij de Kiesraad en die voor het eerst willen deelnemen. En informatie over de kandidaatstelling voor partijen die uiteindelijk willen deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Registratie

Politieke groeperingen, waarvan de naam in het landelijk register staan, kunnen automatisch met diezelfde naam meedoen met Provinciale Statenverkiezingen. Is de naam niet in dat register vermeld maar wil de groepering wél meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel? Dan moet de naam eerst geregistreerd worden bij het Centraal Stembureau in het stadskantoor van Zwolle. Voor registratie gelden de volgende voorwaarden:

 • de groepering moet een 'vereniging met volledige rechtsbevoegdheid' zijn
 • de vereniging moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • er moeten statuten zijn, die zijn vastgelegd in een notariële akte
 • er moet een waarborgsom betaald worden 

Indienen verzoek

Voor het indienen van een registratieverzoek vult u onderstaand registratieverzoek in. Dit moet uiterlijk op 19 december 2022 om 23.59 uur zijn ontvangen door het Centraal Stembureau. in persoon indienen kan uiterlijk 19 december 2022 om 17.00 uur.

Registratieverzoek.pdf

 • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging
 • het KvK nummer, waarrmee wij de inschrijving in het Handelsregister kunnen controleren
 • het bewijs dat de waarborgsom is betaald

Waarborgsom

Voor registratie van een naam (aanduiding) moet een waarborgsom van € 225,- worden betaald.  De waarborgsom kan gestort worden op NL02 BNGH 0285 0364 67 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen o.v.v. ‘registratie [naam partij]’.

De waarborgsom wordt teruggegeven als op 30 januari 2023 een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd.

Beoordelen verzoek

Een registratieverzoek wordt alleen afgewezen in de volgende gevallen:

 • De partijnaam is in strijd met de openbare orde.
 • De partijnaam is verwarrend omdat hij geheel of grotendeels overeenkomt met een bij de Kiesraad al geregistreerde aanduiding van een andere politieke partij, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
 • De naam is misleidend voor kiezers.
 • De naam bevat meer dan 35 letters of andere tekens.
 • De naam komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • Wanneer op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde partijnaam.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke groepering kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenaamde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer boven de lijst van de partij op de kandidatenlijst en het stembiljet - en geen naam. Toch komt het niet vaak voor dat een politieke groepering een blanco lijst inlevert. Het ontbreken van een naam (aanduiding) wordt als een nadeel ervaren bij het voeren van campagne

Uitgebreide informatie 

Kandidaatstelling

Elke partij die op 15 maart 2023 aan de Provinciale Statenverkiezingen voor Overijssel wil deelnemen, moet op maandag 30 januari 2023 tussen 9.00-17.00 uur een geldige kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau in het Stadskantoor, Lübeckplein 2 te Zwolle.

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

 • Lijst van de kandidaten (model H1)
 • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9)
 • Verklaring van elke kandidaat die niet in Overijssel woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Overijssel te vestigen
 • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de bescheiden inlevert
 • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen)
 • 30 ondersteuningsverklaringen. (Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in Pronviale Staten)

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Bureau Verkiezingen zal deze software kosteloos - vermoedelijk medio december 2022 - beschikbaar stellen. 

Waarborgsom

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen of die bij de vorige Statenverkiezingen geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom ter hoogte van € 1.125,- betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op NL02 BNGH 0285 0364 67 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen o.v.v. ‘kandidaatstelling [naam partij]’. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler (het aantal stemmen dat nodig is voor 1 zetel) behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd 

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe groeperingen, blanco lijsten en geregistreerde politieke partijen die nu geen zetel hebben in Provinciale Staten, moeten bij de kandidaatstelling 30 ondersteuningsverklaringen overleggen van Overijsselse kiezers. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen. De kiezer die een politieke groepering wil ondersteunen kan de ondersteuningsverklaring laten controleren in zijn/haar woongemeente. Dat kan van maandag 16 januari t/m maandag 30 januari 2023 (uiterlijk tot 17.00 uur).

In Zwolle kan dat aan een van de publieksbalies in het Stadskantoor in Zwolle, Lübeckplein 2. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. Maar u moet wel binnen de reguliere openingstijden komen. Die zijn als volgt:

 • maandag tot en met vrijdag: 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur
 • donderdagavond: 17.00 tot 19.00 uur

De kiezer moet naast de ondertekende ondersteuningsverklaring (model H4) ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. De kiezer zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde en geparafeerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen vanaf begin januari 2023 worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met Bureau Verkiezingen: verkiezingen@zwolle.nl(link stuurt een e-mail)

Instemmingsverklaring kandidaten

Bij de kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring ingeleverd waarmee hij/zij instemt met plaatsing op deze lijst. Een kandidaat kan zijn verklaring van instemming niet intrekken. Van iedere kandidaat die nu geen zitting heeft in de gemeenteraad is ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij adviseren om van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Met legitimatiebewijs bedoelen wij:

 • een geldig paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig rijbewijs

N.B. De kopie van het geldige legitimatiebewijs moet duidelijk leesbaar zijn, net als de handtekening van betrokkene.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle