Samenwerken in de regio

We doen mee aan vernieuwende initiatieven met onze partners in de Zwolse regio. Om van te leren en om kennis te delen. Met onze regionale partners: provincie, waterschap, gemeenten, bedrijven, werken we aan een klimaatrobuust Zwolle en haar omgeving. Zonder die samenwerking gaan we er niet komen. Hier lees je waar Zwolle bij betrokken is.

Regionale Energie Strategie (RES) 

Zwolle zit met 10 buurgemeenten, de provincie Overijssel, 4 waterschappen en 3 netbeheerders en maatschappelijke organisaties in de regio West-Overijssel. Samen hebben we een Regionale Energie Strategie gemaakt. Hierin leggen we onze afspraken vast. Deze strategie beschrijft hoe wij vanuit onze regio met zon en wind kunnen bijdragen aan de landelijke opwek van voldoende duurzame energie. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. 

Regio Deal Regio Zwolle

Dit is een investeringsprogramma om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. Met de Regio Deal investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen euro in achttien projecten. Hiermee versterken we de regio als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn. 

Climate Campus 

Zwolle werkt samen in dit netwerk van overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven die op een vernieuwende manier samen willen werken aan een IJssel-Vechtdelta, die klimaatbestendig is, economisch krachtig en zelfbewust.

Catch INTERREG

CATCH, Interreg VB North Sea Region Programme is een internationaal programma om herontwerp van watermanagement in middelgrote steden in de Noordzee regio te versnellen en te delen. Het doel is klimaatrobuuste, duurzame, leefbare steden te bevorderen.

NOVI

Regio Zwolle heeft een bijzondere status in de Nationale omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Met de erkenning van NOVI-gebied gaat Regio Zwolle een langdurige samenwerking aan met het Rijk. De accenten liggen op het verder ontwikkelen van Regio Zwolle tot een klimaatrobuuste en economisch vitale regio met een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het rijk wil ook meer nationale regie op ruimtelijke ordening. In dat kader zijn nu 16 NOVEX-gebieden aangewezen. Hier vinden grote ruimtelijke transities plaats waar een apart ontwikkelperspectief voor nodig is. Voor deze gebieden worden plannen gemaakt voor een duurzame gebiedsontwikkeling voor (woning)bouw, infrastructuur, energietransitie en natuur. Regio Zwolle is zo’n gebied.

RIVUS

RIVUS is de samenwerking tussen 11 partijen die de handen ineen geslagen hebben om als netwerkorganisatie het verschil te maken in de aanpak van twee speerpunten: Water(keten) en Klimaatadaptatie.  (Gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle en de provincie Overijssel, WDODelta, Vitens).