Spoor 2 Naar een beschermd thuis

Inwoners kunnen langer of eerder zelfstandig thuis wonen in een geschikte woning met stut en steun en voorzieningen in de buurt. Dat was het doel van dit spoor. Dit spoor hangt sterk samen met spoor 5 Wonen en Zorg. Het is daarom aan te raden beide sporen te lezen om het geheel van de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis in beeld te krijgen.

Naar een beschermd thuis in kaart gebracht

Gerealiseerde hervormingen

 • Om te zorgen dat inwoners langer of eerder weer zelfstandig thuis konden wonen, is de regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022 – 2032externe-link-icoon ontwikkeld (vastgesteld door de Raad op 20-12-2021) 
 • Vervolgens zijn bij de contractering beschermd wonen en begeleid wonen in 2021 aanvullend plekken begeleid wonen gecontracteerd om de beweging van Beschermd wonen naar begeleid wonen te stimuleren. Zo ontstonden meer variatie in het zorglandschap en een lichtere vorm van ondersteuning dan beschermd wonen. 
 • Het benodigde regionale inkoopproces beschermd wonen is uitgevoerd en gestart per 1-7-2023. 
 • Om tot goed passende hulp te komen is de quickscan GGZ over ambulantisering GGZexterne-link-icoon uitgevoerd. Die gaf inzicht vanuit het perspectief van de cliënten, ex-cliënten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals wat nodig is om de ambulantisering van de GGZ en de beweging van BW naar BT te ondersteunen. Uitkomsten zijn meegenomen in het lokaal uitvoeringsplan. 
 • Op basis van de regionale toekomstvisie is een lokaal uitvoeringsplanexterne-link-icoon uitgewerkt samen met cliënten en organisaties (samen met de regiovisie vastgesteld door de Raad op 2-12-2021). 
 • Om tot passende ondersteuning van inwoners te komen zijn diverse tussenvormen van wonen en zorg ingericht (zie voor concrete voorbeelden spoor 5). Bij deze woonvormen is ook een eenduidige monitoring ingericht om te bepalen hoe succesvol ze zijn. De inbreng van de cliënt is daarbij een belangrijk onderdeel. 
 • Aanbesteding geclusterd wonen beschermd thuis is afgerond (met ingang van 1-1-2024). Hierbij is op een nieuwe manier aanbesteed. Samen met betrokken partijen wordt in een ontwerpfase ingezet op uitbreiden/verbreden van geclusterd wonen beschermd thuis (GWBT). Naast zorgaanbieders zijn hier ook de woningcorporaties, welzijnsorganisaties en de participatieraad bij betrokken.
 • Met de invoering van Sociale Activatie en herstel (ingang in 2022) heeft een verschuiving plaatsgevonden van zwaardere naar lichtere ondersteuningsvormen. Het is mogelijk om mensen net iets meer ondersteuning of activiteiten te bieden waardoor ze eerder of langer kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij zijn ook de financiën verschoven.  
 • De toewijzing van cliënten naar passende zorgprofielen is vanaf 1-4-2024 belegd bij het Sociaal Wijkteam. Er zijn afspraken met de GGD gemaakt over een zorgvuldige overgang van taken van de GGD naar de gemeenten.  
 • De realisatie van inclusieve wijken en passende woningen komt terug in spoor 5 Wonen en zorg. 
 • Het verleggen van de verantwoordelijkheid van de financiële verantwoordelijkheid van centrumgemeente naar alle gemeenten uit de regio kan pas vormgegeven worden als de decentralisaties vanuit het Rijk gerealiseerd worden (vooralsnog uitgesteld tot minimaal 2025). 
 • Het werken vanuit totaaloplossingen heeft vorm gekregen in afstemming met de sociale basis, waar korte lijnen zijn naar dagbesteding, inkomen en sociale contacten. Ook zien we dit terug door samenwerkingen en projecten tussen ondernemers, woningcorporaties en de gemeente. 

Resultaat voor de inwoner

Met de realisatie van meer begeleid wonen plekken en diverse vormen van geclusterd wonen beschermd thuis voor uiteenlopende doelgroepen zijn we hard op weg om de passende zorg voor de doelgroep te realiseren. Klik hier voor een praktijkvoorbeeld. De komende jaren zal die nog verder uitgebreid worden. Voor concrete voorbeelden zie spoor 5

Doordat de verwijzing straks via het Sociaal Wijkteam loopt, kan vanuit een brede blik gekeken worden wat de beste match is tussen de zorgvraag en de woonplek. Dat maakt dat steeds minder vaak gedwongen verhuizingen nodig zijn en inwoners langer en eerder thuis kunnen blijven wonen. Daarmee is ook een eerste stap gezet richting beheersbare uitgaven omdat er nu daadwerkelijk alternatieven zijn voor beschermd wonen. Of dit voldoende is voor beheersbare uitgaven hangt samen met de geldverdeling vanuit het rijk en de ontwikkelingen in de komende jaren.  

Herstel- en zelfregiecentra in de wijken. Een zelfregiecentrum is een plek voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid waar zij zich kunnen ontwikkelen en waarbij het nemen van de eigen regie over het herstelproces wordt gestimuleerd. Binnen een zelfregiecentrum kunnen inwoners met en zonder ervaringsdeskundigheid activiteiten, hersteltrainingen en workshops ontwikkelen en/of hieraan deelnemen. Hierbij wordt uitgegaan van je eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Wie hebben we bereikt en op welke manier?

Voor de hele regio zijn ruim 160 plekken begeleid wonen gerealiseerd. Hierdoor kunnen inwoners sneller uitstromen uit beschermd wonen of kan juist voorkomen worden dat beschermd wonen nodig is.  
Daarnaast zijn ruim 70 plekken gerealiseerd voor geclusterd wonen beschermd thuis en diverse andere woonzorginitiatieven (zie spoor 5). 

Inwoners met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht bij zelfregie centra (Focus en Nexus) voor hersteltrainingen, steungroepen en activiteiten.

Welke besparing is er behaald?

In de jaren 2019-2022 is een incidentele besparing behaald van 1,4 mln. Door veranderende omstandigheden vanuit het Rijk is de beoogde besparing bijgesteld en niet meer voortgezet in 2023 omdat die niet realistisch is gebleken. In de PPN 2025-2028 wordt in een berekening weergegeven op welke manier de nieuwe vormen geclusterd wonen van beschermd thuis de komende jaren gefinancierd worden en of de beschikbare middelen daar toereikend voor zijn.

Borging

Regie en herstelcentra vallen onder subsidie SAH en zijn daarmee voor de komende jaren geborgd. 

De toegang tot Beschermd wonen en Beschermd thuis is vanaf april 2024 geborgd bij het Sociaal wijkteam.   

Nieuwe woonzorgvormen zijn ingekocht en zijn nog in (door)ontwikkeling met betrokken partners. Binnen de contractering zijn overlegtafels ingericht waar wij met betrokken partijen in gesprek zijn. Gezamenlijk zullen we de beweging de komende jaren verder uitwerken.   

Het opgaveteam beschermd thuis is de komende jaren intern verantwoordelijk om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis in afstemming met de regio verder vorm te geven en te borgen. 

Video: wonen in een community

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein