Spoor 5 Wonen en zorg

Wonen en zorg: het realiseren van meer woonzorgvarianten in inclusieve en toegankelijke wijken. Dat was het doel van dit spoor. Hieronder lees je meer over de resultaten en de borging daarvan. Dit spoor is sterk verbonden met spoor 2. Het is daarom aan te raden beide sporen te lezen om het geheel van de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis in beeld te krijgen.

Spoor 5 in kaart gebracht

Dit spoor is sterk verbonden met spoor 2.

Gerealiseerde hervormingen

 • Met de ontwikkeling van de verschillende woonvormen (zie bij resultaat voor inwoner welke dat zijn) hebben we de eerste stappen gezet in het integreren van wonen, zorg en welzijn. Met name de ontwikkeling van communitybuilding is daar een voorbeeld van. Hierbij wordt actief ingezet op elkaar kennen en ondersteunen binnen de woonvorm en direct daarbuiten. Dat draagt ook bij aan de doelstelling inclusieve wijken. 
 • Daarnaast hebben de nieuwe woonvormen bijgedragen aan de diversiteit van woonvarianten en heeft het ons in staat gesteld meer maatwerk te leveren voor onze inwoners. 
 • Voor het volgen en verbeteren van deze vernieuwende woonzorgconcepten is een online monitor ontwikkeld. De tool bestaat uit vragenlijsten voor (ex)deelnemers, begeleiders en organisaties. Doel is om de werkzame bestanddelen van een vernieuwend woonzorgconcept vast te stellen. Op basis van de ervaringen die worden gemonitord, worden keuzes gemaakt over het al dan niet toevoegen van deze vernieuwende woonzorgconcepten aan het bestaande aanbod. 
 • Omdat de combinatie van Wonen en zorg zo belangrijk is om inwoners langer en/of eerder thuis te laten wonen, is een apart programma Wonen en Zorg vastgesteld door de Raad met de volgende hoofdlijnen:  
 • Er is onderzoek gedaan naar de uitstroom van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de afspraken met de woningcorporaties. In WWZ038-verband zijn prioriteiten bepaald n.a.v. het onderzoek naar uitstroom beschermd wonen/ maatschappelijke opvang en verder uitgevoerd. Het rapport geeft een 10 puntenplan weer. In overleg met onze partners (WWZ038) en de Huurdersverenigingen hebben we afgesproken om prioritering aan te brengen en met vier van de tien punten als eerste aan de slag te gaan. Dit is tevens onderdeel van de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente en Huurdersorganisaties. 1. Werk met een onderbouwde aanname 2. Programma Thuis in de Wijk 3. Kies samen voor concrete projecten 4. Wijkgerichte samenwerking en financiering. 
 • In het kader van de transformatie van de maatschappelijke opvang is de Herberg verbouwd en kent 1 persoonskamers en 24 uurs opvang. De slaapzalen zijn nog beschikbaar voor het geval er capaciteitsproblemen zijn.  
 • In het kader van vitaal en waardig ouder is de Ouderenindex ontwikkeld. De Ouderenindex maakt inzichtelijk wat risico- en beschermende factoren zijn om langer zelfstandig te wonen. Deze data gebruiken we als onderlegger bij het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen en de benodigde voorwaarden voor vitaal en waardig ouder worden in de wijken. 
  Ouderenindex (arcgis.com)externe-link-icoon
 • Onderzoek naar Seniorenhuisvestingsopgave met en zonder zorgvraag is afgerond door Companen. Deze huisvestingsbehoefte is vertaald naar een actieplan seniorenhuisvesting. In 2023 is de projectleider actieplan seniorenhuisvesting gestart. De resultaten komen terug in de voortgangsrapportage wonen en zorg in juli 2024. Daarmee hebben we invulling gegeven aan de doelstelling om meer aandacht te hebben voor toekomstbestendige woningen en woonvormen. 
 • Het speerpunt wonen en zorg is steeds beter ingebed in gebiedsontwikkelingen. Het wordt steeds vaker aan de voorkant meegenomen. Voor vrijwel alle gebieds- ontwikkellocaties zijn de mogelijkheden en wensen voor het programma wonen en zorg in kaart gebracht. Medewerkers van het fysiek en sociaal domein weten elkaar steeds beter te vinden. Ze trekken samen op in deze opgave, die verdere invulling krijgt onder het programma Wonen en zorg. Voor 2024 is het de uitdaging dit ook procesmatig goed te borgen. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet in een integrale gebiedsaanpak. 

Resultaat voor de inwoner

In de afgelopen jaren zijn verschillende vormen van wonen en zorg ontwikkeld die mogelijk maken dat inwoners in alle fasen van hun leven zo veel mogelijk zelfstandig en/of passend wonen. Hieronder een het totaaloverzicht.  

Woon(zorg)concept  Gerealiseerd Aantal plekken 

Talentenplein (Community 4.2)

Gemengd wonen project waar 10 jongeren met een psychische kwetsbaarheid samenleven met 5 reguliere studenten. 

Oktober 2020 

10 plekken + 5 plekken voor studenten zonder hulpvraag 

Geert Grootestraat (SamenZelfstandig)

65 appartementen voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld om uit te stromen uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen. 12 woningen zijn voor geclusterd beschermd thuis. In het complex zijn ook 12 magic mix woningen, waarin mensen zonder hulpvraag wonen. 

Maart 2021 

12 plekken + 12 betaalbare woningen magic mix) 

Housing First Jongeren 

Voor jongeren die in de Herberg verblijven of bankhoppen en waar geen passend regulier aanbod voor is. Housing First is een intensieve vorm van begeleiding die voor volwassenen bewezen effectief is. De variant voor jongeren is een uitbreiding op en specialisatie van het bestaande aanbod van Housing First.  

Gestart in 2021 

T/m 2023 zijn 8 plekken gerealiseerd. In totaal zijn er 10 toegezegd. 

Wooncoach MEE

Pilot waarbij dak-en thuisloze mensen met een lichte hulpvraag coaching krijgen bij het ontwikkelen van woonvaardigheden.  

Door Openbaar Belang worden 10 woningen beschikbaar gesteld voor cliënten die willen uitstromen uit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang of die bankhoppen. Voorwaarde is dat zij ondersteuning van een wooncoach van MEE accepteren. Deze ondersteuning duurt maximaal een jaar. Ook voor 8 bestaande huurders is coaching beschikbaar. 

2022 Wooncoach 1.0 en februari 2023 Wooncoach 2.0 gestart  

20 plekken (10 met wooncoach 1.0 en 10 met wooncoach 2.0) 

Onder de Pannen 

Onder franchise constructie realiseert de Regenbooggroep Amsterdam Onder de Pannen Zwolle. Een project waarmee mensen die een slaapkamer over hebben, deze kunnen verhuren aan een stadsgenoot die dringend op zoek is naar woonruimte (economisch dakloze). 

Start januari 2023 

2 plekken gerealiseerd 

Goeie Buur 

Gemengd wonenproject waarbij studenten samenleven met jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg, Pleegzorg of Maatschappelijke Opvang.  

Februari 2022 

11 plekken gerealiseerd  

Betje Wolffstraat

Geclusterd beschermd thuis wonen voor jongeren met autisme. 

Juli 2022 

12 (9 clienten en 3 dragende huurders, meestal zonder autisme)  

Parentshouse

Door het bieden van tijdelijke woonruimte waarbij beide ouders in de buurt van hun kinderen kunnen wonen, wordt bijgedragen aan het welzijn van kinderen in een scheidingsperiode (zie ook spoor 3). In de pilot zijn voor de komende drie jaren drie Parentshouses afgesproken. Openbaar Belang en SWZ zullen de volgende twee huizen realiseren. 

2022 4 plekken in 1 huis

Projecten die starten in 2024

Vriendenhuis 

Voor mannen die langdurig verblijven in de Herberg, waarbij de Herberg een manier van leven is geworden. Uitstromen naar zelfstandig wonen bleek in de praktijk niet duurzaam, vanwege eenzaamheidsproblematiek. Deze mannen willen graag samenwonen in één huis en ondersteund worden bij de huishoudelijke vaardigheden en sociale contacten. 

Start januari 2024 

3 plekken 

De Tippe

Start projectgroep voor 26 woningen, waarvan 17 voor mensen vanaf 23 jaar met een ondersteuningsvraag. Ook in het nieuwbouwproject ‘De Tippe’ zetten we ons in voor een gemengde gemeenschap van mensen met diverse kwetsbaarheden en leeftijden, samen met een groep ‘goede buren’. Met partners als Openbaar Belang, de gemeente, RIBW en Hart voor Zwolle, werken we aan de realisatie van een gemeenschap die gedragen wordt door onderlinge steun en samenhang.  

Start maart 2024 

18 plekken 

De Vroomemarke

Geclusterd beschermd thuis wonen voor inwoners met psychische kwetsbaarheid boven de 23 jaar. 

Start april 2024 

12 plekken  

Paradijsvogelwoningen (woonunits naast de Herberg)
Voor mensen die langdurige verblijven in de Herberg of buitenslapen en waarbij het reguliere aanbod op het gebied van huisvesting en ondersteuning niet passend is gebleken. 

Start begin 2024 

5 (gewenst aantal 11) 

Flexvorm in Oosterenk naast de Steiger. LIMOR en gewoonZes gaan hier in samenwerking met Hart voor Zwolle een jongerenproject realiseren voor jongeren met  autisme en/of genderdiversiteit. Gemeente Zwolle werkt hierin samen met deltaWonen. Het gaat om 15 plekken waarvan 12 plekken voor jongeren tot 23 jaar. 

Start oktober 2024 

15 plekken 

De in 2020 genoemde beoogde resultaten over meer levensloopbestendige woningen, meer inclusieve en toegankelijke wijken en een betere balans tussen zorgvraag en zorgaanbod in de regio komen terug in de verantwoordingen van het programma Wonen en zorg, in het actieplan seniorenhuisvesting en de Woonzorgvisie Overijssel die wordt vastgesteld in maart 2024. 

Bereik

Hoeveel en/of welke mensen hebben we bereikt en op welke manier? 

In de afgelopen vier jaar hebben we 70 plekken ontwikkeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast zijn 20 betaalbare woonplekken gecreëerd door gemixte wooncombinaties. Die betaalbare woonplekken waren geen doel op zich, maar zijn wel een mooie bijvangst. Daarnaast zijn nog 4 plekken gecreëerd voor ouders die in scheiding liggen (Parentshouse) en zijn er 4 matches gemaakt voor mensen die economisch dakloos zijn en bij particulieren een kamer kunnen huren (Onder de Pannen).  

In 2024 zullen in ieder geval nog 53 nieuwe woonzorgplekken gerealiseerd worden. 

Bij de ontwikkeling van deze woonplekken zijn zowel partners als de inwoners voor wie de woningen bedoeld zijn, betrokken in de ontwikkeling. Om zo tot de best mogelijke woonplekken en ondersteuning te komen.

Communityvorming is een sleutelfactor voor het laten slagen van geclusterde woonvormen, maar is breder ook een antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken die spelen. Denk bijvoorbeeld aan dubbele vergrijzing, het personeelstekort, de betaalbaarheid van de zorg en het langer zelfstandig wonen in het algemeen. Daarom is op vrijdag 6 oktober het communityfestival gehouden. Het doel van het festival was om elkaar te inspireren en te leren over de community building in een bredere context. Community vorming vraagt intensieve samenwerking met verschillende partners zoals woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnspartijen en inwoners. Deze gezamenlijke beweging vraagt namelijk ook gezamenlijk leren. Op dit festival hebben 130 professionals hierover samen geleerd. 

Financieel

Dit spoor had geen besparingsopgave. Door de nieuwe woon-zorginitiatieven kunnen inwoners in beschermd wonen eerder uitstromen. Ook wordt hiermee bereikt dat inwoners binnen deze initiatieven een passende plek vinden en daarmee geen beroep hoeven te doen op zwaardere woon-zorgvormen.  

Voor de ontwikkeling van deze initiatieven is incidentele financiering beschikbaar gesteld van ca. 2 mln euro door de ministeries voor Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) en van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). 

Borging

Voor 2024 is de voortgang van dit spoor geborgd in het Programma Wonen en Zorg. Dit programma loopt eind 2024 af. Tijdens 2024 zal het programma daarom gericht zijn op de borging van de verschillende onderdelen in de reguliere organisatie.

Video Community 4.2 - Talentenplein

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein