Vestigen Nijverheidstraat

Deze locatie is geschikt voor kleinere lokale initiatieven, die niet noodzakelijk de synergie met andere functies als kantoren en detailhandel nodig hebben. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum, een sportschool, een dansschool, bowling en snooker.

Beschikbare locaties

Een enkele kavel (particulier eigendom) aan de Nijverheidstraat is mogelijk beschikbaar voor functieverandering of herontwikkeling. Eén nog niet ingevulde kavel is in gemeentelijk bezit.

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Onder meer leisure is mogelijk in het gebied (bestemmingsplan Holtenbroek Zuid).

Structuurplan

Dit gebied is geschikt voor voorzieningen op stedelijk niveau en als broedplaats voor innovatieve functies. Mogelijk is uitbreiding van stedelijke functies zoals onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid, in aansluiting op de reeds aanwezige functies.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing:  De inrichting en bebouwing geven een representatieve uitstraling naar de Zwartewaterallee.
  • Verkeer: Vanwege de druk op de kruising met de Zwartewaterallee is deze locatie moeilijk bereikbaar en daarmee slecht geschikt voor functies met (veel) verkeersaantrekkende werking. Het parkeerprotocol is van toepassing.
  • Milieu: Vanuit milieu is dit een geschikte locatie. Externe veiligheid vanuit het spoor speelt een rol, wat betekent dat er extra maatregelen nodig zouden kunnen zijn indien sprake is van kwetsbare groepen en/of grote groepen.