Vestigen Spoorzone

Allerlei leisure zou mogelijk kunnen zijn in de Spoorzone, in ieder geval als tijdelijk initiatief. Zoals evenementen waarbij het gaat om placemaking: een bepaalde betekenis geven aan een plek door tijdelijke reuring die verbindingen en ontmoetingen mogelijk maken. Ook permanente leisure is denkbaar, als het gekoppeld wordt aan de gebiedsontwikkeling.

Beschikbare locaties

Weinig gronden zijn in gemeentelijk bezit. De vestiging van leisure hangt daarmee af van de bereidheid van eigenaren. Daarnaast hangt het af van het verloop van de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Leisure tot nu toe

 • Dinoland
 • Escape room
 • Spelcomputermuseum (tijdelijk)

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Een groot deel van het gebied hoort bij het bestemmingsplan Spoorzone uit 2013 en bij bestemmingsplan Hanzeland (2013). In Hanzeland is een perceel , het huidige politiekantoor, (mede)bestemd voor ‘cultuur en ontspanning’. Hieronder kun je ook allerlei vormen van leisure verstaan. In de spoorzone is het huidige Dinoland bestemd voor ‘cultuur en ontspanning’. Op veel plekken zal dus een planologische procedure nodig zijn.

Structuurplan

De gebiedsontwikkeling van de Spoorzone (inclusief Hanzeland) kan door de gunstige ligging samen gaan met de ontwikkeling van hoogwaardige voorzieningen op nationaal en regionaal niveau, gemengd met kantoren en stedelijke woonvormen. Hierdoor kan een centrumstedelijk milieu ontstaat. Voorzieningen die hierin kunnen passen zijn stedelijke functies, zoals:

 • Cultuur
 • Congresfaciliteiten
 • Instellingen voor hoger onderwijs
 • Een hotel
 • En in beperkte mate kantoren.

Kwaliteitsboek Spoorzone 2015

Het Kwaliteitsboek is vastgesteld en onderdeel van de Welstandsnota. De ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkellocaties staan in het kwaliteitsboek.

De programmering in de spoorzone is voor een groot deel afhankelijk van de investeringsbereidheid van marktpartijen. Daarom worden er bewust nu geen harde keuzes gemaakt voor locaties en bestemmingen in het gebied. De geluidzonering van het industrieterrein en de belasting van het spooremplacement leiden tot een zonering van activiteiten, en belemmeren de gewenste menging van activiteiten. Voor de ontwikkeling van de Spoorzone en de mogelijkheden tot functieverandering in Hanzeland is het passen van de lawaaimakende activiteiten op het industrieterrein een voorwaarde. Alleen dan kunnen mogelijkheden worden gecreëerd voor gevarieerde activiteiten.

Ontwikkelperspectief stationsgebied Zwolle 2017

Op stedelijk niveau is het gewenst dat de historische binnenstad, de stationsomgeving en Hanzeland als één samenhangend nieuw centrumgebied gaan werken. Als leidraad worden drie kernwaardes voor het stationsgebied benoemd: Verbinden, Beleven en Ontmoeten. Belangrijk is om de ambities op het gebied van duurzaamheid/klimaat en de energietransitie hier te realiseren. Er wordt binnen het stationsgebied ruimte geboden voor interessante tijdelijke functies als activator voor verstedelijking.

Ruimtelijke aandachtspunten

 • Inpassing: Conform het Kwaliteitsboek: gericht op menging van functies en oude en nieuwe bebouwing, levendig, groen, gebouwen zijn alzijdig.
 • Verkeer: Bij voorkeur is de leisure gericht op bereikbaarheid met de fiets en het OV en niet auto-gericht. Dit is conform de ambitie om in het gebied binnen de buitenring van Zwolle het autoverkeer te verminderen. De parkeerverordening 2016 is van toepassing. In verband met de bestaande parkeerdruk moet worden gezocht naar mogelijkheden voor dubbelgebruik.
 • Milieu: Vanuit milieu is dit een geschikte locatie. Externe veiligheid vanuit het spoor speelt een rol, wat betekent dat er extra maatregelen nodig zouden kunnen zijn indien sprake is van kwetsbare groepen en/of grote groepen.