Vestigen Voorsterpoort

Deze locatie is optimaal bereikbaar via de A28 en de ringweg. De woonboulevard ligt hier en er is veel bedrijvigheid. Dit biedt kansen voor vrijetijdsconcepten die goed bereikbaar willen zijn of die willen samenwerken met de aanwezige bedrijven. Ontwikkeling van leisure kan hier door een pand te huren, maar ook door een kavel te kopen.

Mogelijkheden

Leisure kan hier op verschillende manieren.

  • Kleinere functies in samenwerking met omliggende functies.
  • Grote leisurefuncties, zoals een skihal of een ijsbaan.

Beschikbare locaties

Vrijliggende kavels, nu in eigendom van de gemeente. Leegstaande panden (particulier bezit).

Wat er al is

  • Monkey Town
  • AKA Escape Rooms.

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Voorsterpoort (2013): veel is bestemd als bedrijf, maatschappelijk en kantoren. Er is een planologische procedure nodig voor leisure.

Structuurplan

Centrumstedelijk gebied: Multifunctionele locatie voor werken en voorzieningen, waaronder commerciële vrijetijds- en uitgaansvoorzieningen. Sterk punt is de goede bereikbaarheid.

Ontwikkelkader Voorsterpoort (2012)

Het gemeentelijk leisurebeleid is overgenomen in het Ontwikkelkader. Vanuit haar potentie wordt Voorsterpoort in het beleidskader aangewezen als kansrijk gebied voor een grootschalige en beeldbepalende doelgerichte leisure-ontwikkeling.

Geplande activiteiten

De geplande activiteiten op Voorsterpoort (werken, winkelen en ontspannen) kunnen samenwerking met elkaar opleveren. De combinatie vergt echter ook aandacht bij de inpassing en afstemming. Bij de realisatie van een leisurefunctie op Voorsterpoort kan hierop (op een architectonisch hoogwaardige omgeving) worden aangesloten, door in te zetten op een grootschalige en beeldbepalende leisure-ontwikkeling.

Beslisnota College en Raad vervolgscenario’s Voorsterpoort (2017)

Grote leisurefuncties op Voorsterpoort zijn er een tijd niet geweest en er is veel belangstelling vanuit Bedrijvigheid om op deze locatie te vestigen. Daarom hebben College en Raad besloten ook nieuwe bedrijvigheid op deze locatie toe te staan. Hierdoor zal er een wat ander profiel voor het gebied ontstaan (minder publieksgericht).

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: Bij de uitvoering zullen voorwaarden worden gesteld aan uiterlijke
  • Verschijning en ontwerp, zodat de functie goed aansluit bij het wenselijk milieu op Voorsterpoort.
  • Verkeer: De bereikbaarheid is hier prima. Het parkeerprotocol is van toepassing.
  • Milieu: Vanuit milieu is dit een geschikte locatie. Externe veiligheid vanuit de A28 speelt een rol, wat betekent dat er mogelijk extra maatregelen nodig zijn, als er sprake is van kwetsbare groepen en/of grote groepen.