Vestigen Wijthmenerplas

De Wijthmenerplas is eigenlijk al ontwikkeld met leisure, namelijk Lakeside met haar waterskibaan, outdoor en ondergeschikte horeca. Wanneer u plannen heeft voor leisure bij de Wijthmenerplas, dan kan dat in principe alleen wanneer u in samenwerkt met de aanwezige leisurepartijen in het gebied.

Mogelijkheden

Om de locatie meer jaarrond te benutten heeft het College in 2010 gekozen voor uitwerking van de ontwikkelvisie volgens het thema: Outdoor en Health. Dit thema hangt samen met groepsactiviteiten, sport en gezondheid en horeca (ondersteunend). De gemeente gaat in principe geen nieuwe zelfstandige leisureconcepten faciliteren op deze locatie.

Beschikbare locaties

Momenteel geen, tenzij tijdelijk en in overleg met de belanghebbenden.

Wat er al is

  • golfclub
  • zwemplas
  • waterskibaan
  • outdoor
  • evenementenlocatie

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Buitengebied, Wijthmenerplas (2015) (wordt nu herzien), bestemd voor Recreatie - Dagrecreatie (recreatie in de open lucht uitsluitend gedurende een dagperiode op speciaal daarvoor ingerichte terreinen, zoals een wandelbos, wandelpark, strandbad, vis- en zwemvijvers, speel- en ligweide, speelterrein, kinderspeelplaats, buitensportcentrum, volkstuinen of nutstuinen). Conform de ontwikkelvisie Wijthmenerplas is 1.000m2 nettovloeroppervlak (3.000 m² brutovloeroppervlak) aan bebouwing toegestaan ten behoeve van dagrecreatie (leisure).

Structuurplan

Bij de Wijthmenerplas zijn mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, zolang deze maar aansluiten op het huidige karakter en gebruik.

Visie en toetsingskader Dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas (2012)

Initiatieven van ondernemers worden beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit dit beleidsstuk.

Recreatievisie Zwolle 2004-2016

De Wijthmenerplas is een officiële zwemplas. De Wijthmenerplas ligt in de zone “sportief en actief recreëren”, dat gekenmerkt wordt door intensief recreatief gebruik en buitensportactiviteiten. Daarnaast heeft het gebied veel landschappelijke- en natuurwaarde.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: zie hierboven, zie buitengebied voor provinciaal beleid (kgo)
  • Verkeer: zie de Visie Wijthmenerplas. De ontsluiting en vestiging van de leisure moeten gesitueerd zijn aan de zuidwest-zijde van de plas. Het parkeerprotocol is van toepassing
  • Milieu: In verband met de woonfunctie zal overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.