Visie Milligerplas

De Milligerplas is een ‘unique selling point’ voor Stadshagen. Waar vind je zo dicht bij de woonwijk een aantrekkelijke recreatieplas? Het is een veelzijdig gebied waar recreatie, natuur en wonen samenkomen.

De visie op de Milligerplas licht per zijde de kwaliteiten van de plas uit. Op deze wijze wordt de balans tussen natuurlijk, recreatief, wonen en voorzieningen evenwichtig gehouden. Om de aanwezige kwaliteiten van de Milligerplas te versterken, staan in de visie per zijde van de plas ook al een aantal concrete maatregelen:

Noordzijde:
- Behoud natuurlijke waarden, goede aansluiting tussen plas en (toekomstig) woongebied Breezicht.

Oostzijde:
- Verkenning haalbaarheid voorziening verenigingen.
- Aanleg vrijliggend fietspad Werkerlaan.
- Overige voorzieningen (visstekken, verplaatsing oeverzwaluwwand, hondenstrand).

Zuidzijde:
- Behoud haventje en intensivering beheer en toezicht.
- Vergroening woongebied.

Westzijde:
- Toevoegen recreatieve (water) speelmogelijkheden.
- Verbeteren toegankelijkheid naar de plas.
- Upgraden jongerenplek.

De visie op de Milligerplas is tot stand gekomen na een interactief proces met bewoners en gebruikers van de Milligerplas. In 2019 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden, verenigingen, gebruikers en andere betrokkenen. Medio januari 2020 is de concept visie gepresenteerd tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst over het gebied Breezicht. Begin maart heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met omwonenden aan de zuidzijde van de Milligerplas.

De Visie op de Milligerplas is in oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Verdere uitwerking vindt waar mogelijk plaats met bewoners en gebruikers.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager Heleen Post, h.post@zwolle.nl

Visie_milligerplas.pdf