Wat de gemeenteraad besprak en besloot op 8 en 15 april

18 april 2024
Homepage

Op maandag 8 april debatteerde de gemeenteraad over de verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle en over gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone. Ook vond er een themadebat Bouwen en Wonen plaats. Op 15 april was er een besluitvormend raadsplein. We delen graag met u wat de gemeenteraad op deze avonden besprak en besloot.

Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle – 8 en 15 april 

Op 8 april debatteerde de raad over de verordening en beleidsregels voor het leerlingenvervoer in Zwolle. Het voorstelexterne-link-icoon van het college was om in de nieuwe verordening meer in te zetten op zelfredzaamheid en de ontwikkeling van zelfstandigheid van ouders en kinderen.  

In het debat is door het college een toezegging gedaan: ‘De verordening leerlingenvervoer wordt in het schooljaar 2025-2026 geïmplementeerd. In het daaropvolgende schooljaar 2026-2027 wordt de uitvoering van de verordening leerlingenvervoer geëvalueerd. Dit zal niet alleen gebeuren samen met de participatieraad, maar ook samen met ouders en leerlingen en adviespunt zorgbelang.’ 

Een week later, tijdens de vergadering op 15 april stemde de gemeenteraad (met uitzondering van de SP en Swollwacht) in met het voorstel van het college. Wel werd er nog een wijziging doorgevoerd door middel van een amendementexterne-link-icoon van de VVD, SP en PvdA waardoor de mogelijkheden voor leerlingenvervoer naar stageadressen is verruimd. Een amendementexterne-link-icoon van de SP om een artikel te schrappen waarin de verantwoordelijkheid voor leerlingenvervoer bij de ouders wordt gelegd, haalde het niet. 

Bekijk het raadsdebat terug via deze link.externe-link-icoon

Gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone – 8 en 15 april 

De raad is via een raadsbriefexterne-link-icoon geïnformeerd dat er binnenkort een pas op de plaats gemaakt met de gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone. Het terrein van Triferto wordt samen met Dijkzicht de komende jaren eerst ingezet voor het Dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Nu de vraag voorligt hoe de gemeente met de Zwarte Waterzone verder wil, en een deel van de zone de komende 3 jaar wordt ingezet voor de dijkversterking, wil het college de tijd benutten voor een heroriëntatie op de gehele herontwikkeling. De raad ontvangt hierover dit najaar een voorstel.  

Op verzoek van de fractie van de SP is deze raadsbrief geagendeerd voor een raadsdebat op 8 april. De wethouder zegde in het debat toe het concept waterwoningen mee te nemen in de heroriëntatie. Daarnaast komt de wethouder op verzoek van de raad later nog terug op de afspraken met het waterschap en de vraag in hoeverre het gebruik voor drie jaar vaststaat voor gebruik door het waterschap? Bestaat er een mogelijkheid voor de gemeente om de gebieden eerder in gebruik te nemen?  

De raad concludeerde dat de raadsbrief voldoende is besproken en heeft deze tijdens de vergadering op 15 april voor kennisgeving aangenomen.  

Daarbij is nog wel een motie ingediend door D66 waarin het college wordt verzocht te onderzoeken of een actualisatie van de milieu-, geur- en geluidszone van industrieterrein Voorst nieuwe ruimtelijke mogelijkheden oplevert voor de heroriëntatie van de Zwarte waterzone. Deze motie werd ingetrokken na de reactie van wethouder Rots. De wethouder herhaalde de eerdere toezegging dat in de heroriëntatie voor deze locatie zal worden verkend wat er mogelijk is binnen de bestaande milieucontouren. 

Bekijk het raadsdebat online terug via deze link.externe-link-icoon

Themadebat Bouwen en Wonen – 8 april 

Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Via deze linkexterne-link-icoon zijn alle nota's te vinden die geagendeerd waren voor het debat (bij agendapunt 4). Tijdens het debat is een toezegging gedaan door de wethouder dat de mogelijkheden van een leegstandsverordening worden meegenomen in de doorlichting van het beleidsinstrumentarium wonen. Daarnaast ontvangt de raad op verzoek een overzicht van lopende woningbouwimpulsaanvragen. Daarbij volgt een toelichting van de grootste risico’s/knelpunten per project rondom voorziene startmoment van de bouw. De raad concludeerde dat de raadsbrieven voldoende zijn besproken. 

Bekijk het themadebat online terug via deze link.externe-link-icoon

Besluitvormend raadsplein – 15 april 

Het raadsplein startte op verzoek van de SP en Swollwacht met een interpellatiedebat over dreigende huisuitzettingen door aanpak woningsplitsing. Een terugblik op dit debat is via deze linkexterne-link-icoon te vinden. De SP en Swollwacht dienen ter afsluiting van het debat de motieexterne-link-icoon ‘Ondersteuning bij herhuisvesting’ in. Deze wordt gesteund door de fracties van PvdA, Swollwacht, SP, PvdD en Volt. De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en CDA stemmen tegen. De motie is verworpen. 

Tijdens de vergadering zijn daarnaast een aantal voorstellen met algemene stemmen aangenomen: 

  • Verlenging beleidsplan SDV 2021 – 25; 

  • Stand van zaken basis op orde recreatieplassen; 

  • Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Windesheim. 

Tot slot zijn er nog twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. De motieexterne-link-icoon ‘Wegnemen belemmeringen verduurzaming’ van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA, PvdA en PvdD is raadsbreed gesteund. De motie is aangenomen. De motieexterne-link-icoon ‘Geld dat telt voor cultuur’ van de fracties van D66, PvdA en Swollwacht is gesteund door de fracties van D66, PvdA, Swollwacht, SP, PvdD en Volt. De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, VVD en CDA stemden tegen. De motie is verworpen. 

Bekijk de hele raadsvergadering terug via deze link.externe-link-icoon