Wat de gemeenteraad besprak op 18 en 25 maart

28 maart 2024
Homepage

Op 18 maart debatteerde de raad over de herijking van de visie arbeidsparticipatie en voerde de raad een Rondetafelgesprek over veiligheid. 25 maart was er een besluitvormend raadsplein. We delen graag met u wat de gemeenteraad op deze avonden besprak.

Rondetafelgesprek Verkeersveiligheid (18 maart) 

Hoe en waar kan de gemeente(raad) helpen om Zwolle verkeersveiliger te maken? In een open en informeel gesprek met deskundigen en inwoners lieten raadsleden zichzelf informeren over de (mogelijke) vervolgacties en hoorden zij de verschillende opvattingen om tot veiligere verkeerssituaties te komen. Dat kon gaan om gewenste aanpassingen in de infrastructuur en/of gedragsverandering. Voor dit rondetafelgesprek heeft de raad vertegenwoordigers uitgenodigd van de politie, gemeente, wetenschap, rijschoolhouders, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en inwoners. 

Benieuwd wat er besproken is? Kijk het gesprek terug.

Raadsdebat stand van zaken herijking visie arbeidsparticipatie (18 maart) 

De fracties van CDA, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie en PvdD hebben deze raadsbrief aangedragen om te bespreken. In de raadsbrief wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rond de visie op arbeidsparticipatie en de totstandkoming van lokaal arbeidsmarktbeleid. De aangepaste visies op deze onderwerpen worden nu ontwikkeld.  

Bijlage bij de raadsbrief is de ‘Tussenrapportage herijking visie op arbeidsparticipatie’. De belangrijkste bevindingen hieruit zijn dat de (regie op de) samenhang in de participatieketen en arbeidsmarkt beter georganiseerd moet worden, zodat de gemeente meer inwoners onder de Participatiewet kan ondersteunen richting (arbeids)participatie. Daarnaast wil de gemeente de samenwerking in de regio en de rol die de gemeente Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met de behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard, een helder verhaal wat werkgevers van ons mogen en kunnen verwachten en aan lokaal arbeidsmarktbeleid.  

Omdat arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie met elkaar zijn verweven, wil de gemeente beide onderwerpen in één visie combineren en deze in het tweede kwartaal van 2024 voorleggen aan de raad om daar een besluit over te nemen. 

Tijdens dit raadsdebat op 18 maart is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van de visies. Tijdens het raadsdebat zijn geen toezeggingen gedaan. De raadsbrief is geagendeerd voor afdoening voor de besluitvormingsronde van 25 maart. 

Wilt u meer weten over het raadsdebat? U kunt het debat terugkijken.

Besluitvormingsronde (25 maart) 

Bij het vaststellen van de agenda heeft de gemeenteraad besloten de volgende voorstellen niet te behandelen: 

  • Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2024 

  • Vaststelling bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a 

Tijdens de besluitvormingsronde op 25 maart zijn de volgende voorstellen met algemene stemmen (unaniem) aangenomen: 

  • Visie Zwolle Circulair  

  • Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle 

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Schellerbergweg 27 

  • SSC ONS Aanpassing GR 

  • Evaluatie verkoopprocedure eventvoorziening 

  • Rijksbijdrage opsporen ontplofbare oorlogsresten 2023 

  • Voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Aquamarijn en huisartsenpraktijk Turfmarkt 

  • Uitbreiden Soortenmanagementplan met particulieren/derden 

Bij de bespreking van de Visie Zwolle Circulair zijn twee moties ingediend. De motie ‘Ondernemer zoekt reststroom’ van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PvdA, D66 en Volt wordt raadsbreed gesteund, met uitzondering van de heer Oldengarm die zich na een korte toelichting van stemming onthoudt. De motie is aangenomen. De motie ‘Criteria circulariteit opstellen mét ondernemers’ van de fractie van de VVD wordt door de indieners ingetrokken na een reactie op de motie van wethouder Guldemond. 

Het voorstel Bypass Eli Heimanslaan is wel aangenomen, maar niet met algemene stemmen. Na een kort debat over het voorstel stemmen de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, PvdD en Volt voor het voorstel. De fracties van VVD en Swollwacht stemden tegen. 

Alle raadsbrieven van het themadebat Fysieke leefomgeving zijn voor kennisgeving aangenomen. Ook de beantwording van artikel 45 vragen zijn voor kennisgeving aangenomen. 

Tot slot vind er een debat plaats over een motie Vreemd aan de orde van de dag. De SP heeft een motie ingediend: ‘Afschaffen bedelverbod'. Deze motie wordt na een kort debat gesteund door de fracties van PvdA, SP, PvdD en Volt. De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, CDA en Swollwacht stemmen tegen. De motie is verworpen. 

Burgemeester Snijders zegt toe dat aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar de eerste ervaringen met de toepassing van het bedelverbod in de aangewezen gebieden zullen worden gedeeld met de raad, waarbij ook zal worden aangegeven of de tijd al rijp lijkt om de aanwijzing van de betreffende gebieden weer terug te draaien. Tevens zal de raad bij deze gelegenheid inzicht worden verschaft in de relevante jurisprudentie inzake het bedelverbod. 

Meer weten? externe-link-icoonKijk de besluitvormingsronde terug.