Wat de gemeenteraad besprak op 26 februari, 4 en 11 maart 2024

14 maart 2024
Homepage

Op maandag 26 februari was er een raadsdebat over de visie Zwolle Circulair en een raadsdebat over het masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle. In de TaK-zaal was er die avond een themadebat Vrijetijdsbesteding. Op maandag 4 maart was er een besluitvormingsronde. Op maandag 11 maart was er een raadsdebat startnotitie Singel van Zwolle en een themadebat Fysieke Leefomgeving. In de TaK-zaal was er die avond een gecombineerd themadebat Onderwijs & Jeugd en Sociaal Domein. We delen graag met u wat de gemeenteraad op deze avonden besprak.

Raadsdebat Visie Zwolle Circulair (26 febr)

De Visie Circulair Zwolle geeft richting voor de concrete uitvoering van de omslag naar een circulaire economie. In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Om deze enorme opgave behapbaar te houden, richt de gemeente Zwolle zich met deze visie in eerste instantie op vier terreinen, te weten: bouw, economie, afval en grondstoffen, bedrijfsvoering. 

Tijdens de vergadering van 26 februari is de raad gevraagd om deze visie vast te stellen. Het raadsvoorstel en de twee raadsbrieven 'Resultaat programma Circulaire Economie' en 'Duurzame Economische Ontwikkeling' zijn die avond besproken. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Het raadsvoorstel en de raadsbrieven staan op de agenda voor de
besluitvormingsronde van maandag 25 maart.

Raadsdebat Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle (26 febr)

De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Veel van deze veranderingen vinden plaats op de bedrijventerreinen die nu en in de toekomst aantrekkelijke vestigingslocaties moeten blijven voor bedrijven. Per bedrijventerrein is daarom samen met de ondernemersverenigingen een agenda gemaakt of wordt er gewerkt aan een agenda. Op elk terrein spelen andere uitdagingen. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in lopende en nieuwe initiatieven. De gestelde doelen en opgaven helpen om focus aan te brengen en vormen de basis voor verdere samenwerking.

Tijdens de vergadering van 26 februari is de raad gevraagd dit masterplan vast te stellen. Wethouder Paul Guldemond heeft toegezegd dat de raad een update ontvangt over de verkenning van
(lang)parkeermogelijkheden van vrachtwagens in de regio. Verder heeft hij toegezegd dat de raad bij de volgende actualisering van het masterplan een
toelichting ontvangt op de leidende energiedrager(s) per bedrijventerrein. Het voorstel staat op de agenda voor de besluitvormingsronde van
maandag 25 maart.

Wilt u meer weten? Dan kunt u de raadsdebatten terugkijken.

Themadebat Vrijetijdsbesteding (26 febr)

Wethouder Monique Schuttenbeld heeft tijdens het themadebat over Vrijetijdsbesteding een aantal toezeggingen gedaan:

 • De raad ontvangt een geactualiseerde versie van de procesplanning met betrekking tot de brede afweging van de cultuurbegroting;
 • Ook kleinere evenementen krijgen een plek op de website Visit Zwolle;
 • Voor de zomer ontvangt de raad een voorstel over het vervolgproces met betrekking tot de realisatie van een eventvoorziening;
 • De uitkomst van het hoger beroep met betrekking tot The Wave komt zo snel mogelijk richting de raad.

De komende periode worden vragen beantwoord over de manier waarop het juridisch kader ten aanzien van subsidieplafonds voor culturele instellingen wordt versterkt. Ook worden vragen beantwoord over de mate waarin bezoekers de website Visit Zwolle waarderen. 

De informatienota's van het themadebat Vrijetijdsbesteding zijn afgehandeld tijdens de besluitvormingsronde op 4 maart jl.

Wilt u meer weten? Dan kunt u het themadebat terugkijken.

Besluitvormingsronde 4 maart

Tijdens de besluitvormingsronde op 4 maart zijn de volgende voorstellen met algemene stemmen aangenomen:

 • Strategie deelmobiliteit;
 • Advies representativiteit PBO lokale omroep RTV Focus;
 • Uitgangspunten Startbouwimpuls;
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Hollewandsweg 38;
 • Parapluplan hoogspanningsverbinding nabij Hessenweg;
 • Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2024.

Alle raadsbrieven van het themadebat Vrijetijdsbesteding zijn voor kennisgeving aangenomen.

Wilt u meer weten over de besluitvormingsronde? Lees dan de korte terugblikexterne-link-icoon of kijk de besluitvormingsronde terug.

Raadsdebat startnotitie Singel van Zwolle (11 mrt)

Zwolle heeft de ambitie om de binnenstad te ontwikkelen tot een toekomstbestendig stadshart. In en rondom het stadshart worden de komende jaren circa 3.000 woningen toegevoegd. De Singel (het gebied rondom de grachten) vormt een belangrijk onderdeel van het stadshart en is daarmee een belangrijke drager. De ontwikkeling van deze Singel is daarom een belangrijk speerpunt in onder andere het Ontwikkelprogramma en de Uitvoeringsagenda voor het Stadshart.

Het doel is om een uitnodigende Singel te creëren die:
- uitnodigt om in te verblijven;
- het welzijn van mens, plant en dier bevordert;
- culturele en economische ontwikkeling stimuleert;
- de bereikbaarheid en gastvrijheid van de binnenstad waarborgt;
- een positieve bijdrage levert aan de uitstraling van de stad, en;
- de weerbaarheid tegen de gevolgen van een veranderend klimaat vergroot.

Een eerste stap om te komen tot een uitgewerkte visie op de Singel is een startnotitie hiervoor. In deze startnotitie wordt ingegaan op de aanleiding en achtergrond, de actoren in het gebied en de geldende beleidskaders en ambities voor het gebied. Daarnaast worden de beoogde manier van samenwerking en het planproces tot en met de vaststelling van de visie behandeld.

Wethouder Monique Schuttenbeld en Gerdien Rots hebben tijdens het raadsdebat op 11 maart toegezegd dat er een verkeerskundige tussenrapportage (minimaal twee weken) voor de laatste besluitvormingsronde voor het zomerreces met de raad wordt gedeeld, zodat de raad op basis daarvan zelf kan bepalen of hierover een raadsdebat gewenst is.

De raadsbrief 'Startnotitie Singel van Zwolle' staat op de agenda voor de
besluitvormingsronde van maandag 25 maart.

Themadebat Fysieke Leefomgeving (11 mrt)

Tijdens het themadebat Fysieke Leefomgeving van 11 maart heeft wethouder Arjan Spaans in relatie tot het onderwerp luchtkwaliteit toegezegd te zullen kijken naar de informatie op de website – in het bijzonder ten aanzien van houtstook – en zal deze informatie zo nodig laten aanpassen.

Wethouder Monique Schuttenbeld heeft in relatie tot het procesvoorstel
bereikbaarheidsagenda binnenstad toegezegd vertegenwoordiging vanuit het OV te betrekken bij het nog op te richten Platform en aan de raad te laten weten welke vertegenwoordiging dit zal zijn. Wethouder Gerdien Rots komt schriftelijk terug op de evaluatie van de proeftuin verkeer Stadshagen.

De raadsbrieven van het themadebat worden afgehandeld tijdens de
besluitvormingsronde van maandag 25 maart.

Wilt u meer weten? Dan kunt u het raadsdebat en themadebat terugkijken.

Gecombineerd themadebat Onderwijs & Jeugd en Sociaal Domein (11 mrt)

Tijdens het themadebat Onderwijs & Jeugd en Sociaal Domein hebben wethouders Michiel van Willigen, Dorrit de Jong en Paul Guldemond toegezegd dat:

 • De raad periodiek wordt geïnformeerd over de concrete invulling en
  voortgang van de overige speerpunten uit de uitvoeringsagenda
  strategische onderwijsagenda;
 • De raad binnen drie weken een schriftelijke terugkoppeling ontvangt op de wijze van uitvoering van de motie ‘een leven lang jezelf kunnen zijn’;
 • De raad periodiek informatie ontvangt over de voortgang van het project positieve gezondheidsvaardigheden, frequentie van deze
  voortgangsinformatie is nog nader te bepalen.

De raadsbrieven van dit themadebat worden afgehandeld tijdens de besluitvormingsronde van maandag 25 maart.

Wilt u meer weten? Dan kunt u het themadebat Onderwijs & Jeugd en Sociaal Domein terugkijken.