Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken afspraken en werken samen verder aan meer windenergie

19 april 2024
Homepage

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken met de provincie Overijssel afspraken over windenergie. Deze ‘programmeringsafspraken’ gelden tot 2030. Ze zijn nodig vanwege het nieuwe windbeleid van de provincie. Daarin wil de provincie namelijk meer windturbines toelaten dan eerder door de gemeenten was afgesproken in de Regionale Energiestrategie.

Een van de voorkeursgebieden van de provincie voor windenergie ligt verspreid over de vier gemeenten. Volgens het nieuwe beleid van de provincie is er in dit gebied ruimte voor maximaal 400 GWh voor grootschalige opwek van windenergie. Dat is meer dan waarmee de gemeenten eerder hebben ingestemd. 

De gemeenten zijn bang dat het nieuwe provinciale beleid de deur openzet voor ongewenste initiatieven. Bovendien doorkruist het nieuwe beleid al lopende gemeentelijke gebiedsprocessen. Dat tast het draagvlak voor windenergie aan. De provincie heeft gemeenten daarom aangeboden om afspraken te maken over locaties, omvang en planning voor nieuwe windinitiatieven binnen het voorkeursgebied. De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Afstemming
De vier gemeenten hebben hun programmeringsafspraken onderling afgestemd. Zo willen zij samen invulling geven aan windenergie in het voorkeursgebied van de provincie. De basis voor de afspraken blijven de bestaande plannen van ieder van hen. De provincie had aan de vier gemeenten voor de programmeringsafspraken een deadline gesteld. Die liet hun minder tijd voor een goede afstemming met inwoners en de gemeenteraad dan ze wilden. De programmeringsafspraken zijn inmiddels in alle vier de gemeenten goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Elk college legt het besluit ook voor aan de gemeenteraad.

Afspraken Zwolle
Voor Zwolle bieden de afspraken ruimte voor drie extra turbines vergeleken met de eerdere afspraken. In het gebied Tolhuislanden is de plaatsing van drie turbines door de coöperatie in voorbereiding. Deze passen nog in de bestaande afspraken uit de Regionale Energie Strategie.  

Voor de drie extra turbines wil Zwolle ruimte bieden voor initiatieven in het gebied rond Haerst en op bedrijventerrein Hessenpoort.

In het gebied Genne-Holten-Haerst-De Ruiten hebben Zwolle en Zwartewaterland een verkenning laten doen naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek van schone energie. Wethouder Arjan Spaans: “Deze verkenning is nagenoeg afgerond en geeft ons nu voldoende vertrouwen om voor het gebied bij Haerst ruimte te bieden voor twee windturbines in de afspraken met de provincie. Wij zijn blij dat het gelukt is om in het proces voor de uitwerking van het windbeleid afspraken te maken met de provincie. Hierdoor houden we meer grip op wat en waar er in onze gemeente gebeurt en kunnen er niet zomaar nieuwe plannen voor windmolens landen buiten de lopende initiatieven om. We blijven het belangrijk vinden dat inwoners van de genoemde gebieden worden betrokken bij de ontwikkeling van concrete plannen voor windturbines. Zo hopen we dat die initiatieven de ruimte krijgen om hun plannen te realiseren die het meest aansluiten bij de wensen van omwonenden. Daarnaast zijn we ook groot voorstander van de betrokkenheid van lokale energiecoöperaties. Deze betrokkenheid moet ertoe leiden dat een zo groot mogelijk deel van de financiële opbrengsten van de energieproductie belandt bij de omwonenden van de windturbines en bij inwoners zelf."  

2030
Windturbines staan er niet van vandaag op morgen. De voorbereiding, besluitvorming en realisatie van turbines vergt een aantal jaren. Dit betekent dat de turbines rond 2030 geplaatst zijn en de energieproductie start. De drie windturbines in Tolhuislanden in Zwolle worden eerder gerealiseerd.