document iconAankondiging realisatie bovenbouw Passerelle

Algemeen 

Projecttitel

Realisatie bovenbouw Passerelle.

Onderstaande aankondiging is een beknopte weergave van de aankondiging zoals deze is gepubliceerd op TenderNed. Deze aankondiging is puur informatief van aard, de aankondiging op TenderNed is leidend voor de voorliggende aanbestedingsprocedure.

Er is gekozen voor een Europese aanbesteding vanwege de technische en economische onlosmakelijkheid met de onderbouw, welke als apart project is aanbesteed en dus niet omdat het drempelbedrag voor EU-aanbestedingen naar verwachting wordt overschreden.

Aanmelden kan derhalve uitsluitend via https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322258

Link: Gemeente Zwolle - Realisatie bovenbouw passerelle (tenderned.nl)

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met donderdag 29-02-2024, 9:00 uur.

Projectleider

Tim van Muijden; T.van.Muijden@zwolle.nl ; 038-4982524

Geschiktheidseisen:

Als algemene geschiktheidseisen, maar niet uitputtend, geldt dat gegadigde in het bezit moet zijn van:

 • het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk
 • een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. 

De technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid wordt getoetst op basis van kerncompetenties. Op hoofdlijnen bestaan de gevraagde kerncompetenties uit:

 1. Aantoonbare ervaring met uitvoering van civiel technische afbouwwerkzaamheden met een minimale opdrachtwaarde of gefactureerd bedrag van €750.000,-;
 2. Aantoonbare ervaring met het aanleggen van een intensief daktuinconcept met een minimale omvang van 400 m2;
 3. Aantoonbare ervaring met het coördineren van een multidisciplinair project, specifiek bestaand uit cultuurtechnische, civieltechnische én installatietechnische werkzaamheden met een minimale projectomvang van € 200.000,-.
   

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving 

De passerelle in Zwolle wordt een nieuwe loopbrug over de sporen heen die de noordzijde en de zuidzijde van het station met elkaar verbindt. De passerelle wordt uitgevoerd als een voetgangersverbinding. Het wordt een ‘opgetilde straat’ waar men kan wandelen en verblijven. Een brug van 10 meter breed over de sporen, met volop groen, bankjes en kunst, opgebouwd uit hout en duurzame materialen 

De passerelle wordt gefaseerd gerealiseerd, bestaand uit een onderbouw en bovenbouw. Voorliggende opdracht heeft betrekking op het realiseren van de bovenbouw.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Het civiele technische werk;
 • Het aanleggen van daktuinen (exclusief beplanting);
 • Het leveren en installeren van watersystemen t.b.v. speelwater en een irrigatie van beplanting;
 • Onderhoud van (alleen) de installaties gedurende twee jaar met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar;
 • Inrichting van de openbare ruimte bij de opgang van de passerelle aan de noordzijde;
 • De omvang (oppervlakte) van de passerelle bedraagt circa 1500 m2. 

Qua doorlooptijd dienen inschrijvers rekening te houden met circa 4 a 5 maanden daadwerkelijke uitvoeringstermijn (exclusief voorbereiding). Waarbij definitieve opdrachtverstrekking 1 juli 2024 voorzien is.

Contractvorm

RAW bestek.

Aanbestedingsprocedure

Procedure

Voor de realisatie van de Passerelle is de onderbouw en de afbouw (bovenbouw) gesplitst in separate contracten. Aanbestedingsrechtelijk is er echter sprake van één technische en/of economische functie, namelijk die van een voetgangersbrug. De opdrachtwaarde van deze (totale) voetgangersbrug overschrijdt de Europese drempel. De onderbouw en afbouw/bovenbouw van de brug vervullen los van elkaar – aanbestedingsrechtelijk gezien – geen zelfstandige functie. Het separaat aanbesteden van de verschillende delen is toegestaan, maar het is dan van belang dat de bovenbouw van de voetgangersbrug ook Europees wordt aanbesteed, ook als de waarde van de afbouw zelfstandig geen Europese aanbesteding rechtvaardigt. 

Om deze reden wordt de bovenbouw/afbouw van de passerelle Europees aanbesteed.

Het werk wordt aanbesteed middels een niet-openbare procedure, dus een ‘voorafgaande selectie’. Deze procedure bestaat uit twee stappen: stap 1: selectiefase (selectie van maximaal 5 partijen) en stap 2: inschrijvingsfase. Via TenderNed is de Selectieleidraad voor stap 1 te downloaden.

De uiterste datum voor aanmelding voor stap 1 is 29 februari 2024, 9:00 uur. Naar verwachting start de inschrijvingsfase op 25 maart 2024, middels het toezenden van de Inschrijvingsleidraad, het bestek en bijlagen.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV).

 1. Prijs
 2. Kwaliteit, bestaand uit de volgende subgunningscriteria:
 • Bouwlogistiek, in relatie tot drukke (stations-)omgeving
 • Beheersing interne raakvlakken binnen bovenbouw
 • Beheersing externe raakvlakken met onderbouw

Technische tekeningen passerelle