default iconAankondiging Vervangen veldverlichting 54001141 RECTIFICATIE (selectie eis 6a)

Algemeen

Projecttitel

54001141 Vervanging veldverlichtingsportparken 2024 .

Registratiecode

54001141. Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met donderdag 02 februari 2024.

Aanmelden kan uitsluitend via  het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

Henk Zomerdijk te bereiken via h.zomerdijk@zwolle.nl of 06 – 102 74 745.

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, 

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

2. De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

3.  Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
4.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.

5.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de  Statutaire naam zoals  vermeld op het aanmeldformulier.

6.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van deze aanbesteding , tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd installatiewerk die voldoet aan onderstaande kerncompetenties:

   a.  Aanleg of vervanging  van LED sportveldverlichting installatie(s) conform norm NOC*NSF met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 200.000,-- per werk,-. 
   b.  Aanleg of vervanging  van LED sportveldverlichting installaties conform norm NOC*NSF op meerdere sportparken met een jaaromzet van meer dan EUR 800.000,-. 
   c. Aanleg of vervangen van LED sportveldverlichting installaties conform norm NOC*NSF van tenminste 3 verschillende bondsporten ondersteund door NOC*NSF
   d. Het in samenspraak met opdrachtgever en steakholders uitwerken van een verlichtingsplan welke voldoet aan geldende eisen NOC*NSF voor LED sportveldverlichting en lichthinder volgens NEN_EN klasse II of III.

De gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a, b en c mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van drie referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor meerdere competenties. 

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK)  waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan. 

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens  toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties ten minste voorzien te zijn van de volgende informatie:

 • naam van het project;
 • naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
 • naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie …geverifieerd kan worden;
 • getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
 •  contracttype (contractvorm)
 • periode van uitvoering;
 • gerealiseerde uitvoeringstermijn;
 • oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
 •  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin. 
      In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing competenties
 • Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
 • Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n) 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden. 

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of  hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

De gemeente Zwolle is eigenaar van een groot aantal buitensportvelden. Deze velden worden met en zonder verlichting verhuurd aan diverse sportverenigingen. De gemeente heeft in 2013 besloten om bij het vervangen van de veldverlichting over te stappen naar Ledverlichting. Vervanging van de veldverlichting is momenteel aan de orde als de huidige lichtinstallatie aan vervanging toe is. Op basis van het huidige vervangingsritme duurt dit proces nog minimaal 10 jaar.
Gezien de energiecrisis en energietransitie is de noodzaak tot vervanging van de lichtinstallatie toegenomen. Door over te stappen op LED sportverlichting, besparen de sportverenigingen op energiegebruik en dus op kosten. Om die reden gaan we een versnelling aanbrengen in de vervanging van de lichtinstallaties naar LED sportverlichting.
Op 11 sportparken is (een deel van) de veldverlichting nog conventioneel. De verlichting moet vervangen worden door LED sportverlichting. Alle masten waarop de huidige verlichting geplaatst is en de nieuw te plaatsen verlichting moet na vervanging weer helemaal up- to date zijn. Uitgangspunt is 1 op 1 vervanging met behoud van huidige lichtnivo. De minimale gemiddelde verlichtingssterkte volgens normen voor sportveldverlichting moet hierbij wel gehaald worden. 
 

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Inventariseren staat bestaande masten doormiddel van stabiliteit controle door een onafhankelijke partij.
 • Het aanbrengen van nieuwe masten (met rechtstandsgarantie).
 • Opstellen van verlichtingsplan per sportpark inclusief een lichthinderberekening
 • Demontage en afvoeren van de conventionele verlichting en eventuele lampenrekken
 • Montage van LED armaturen welke voldoen aan de eisen van de sportbond/NOC*NSF volgens NEN-EN klassen II of III.
 • Implementeren van een lichtregelsysteem in de huidige installatie en welke koppelbaar is met huidige LED installaties.
 • In bedrijf stellen en inregelen van de veldverlichting. 
 • Controle door lichtmetingen en aan hand van eisen vastgelegd in een lichtrapport.
 • De garantietermijn van de installatie en de verlichtingsklasse bedraagt minimaal 10 jaar gerekend vanaf het moment van de eindoplevering, bij voorkeur 15 jaar. De installatie moet gedurende de garantietermijn volledig functioneren en de velden moeten blijven voldoen aan de gestelde verlichtingsklasse
Planning
Publicatie op website18 januari 2024
Sluitingsdatum aanmeldingen   02 februari 2024
Versturen aanbestedingsdocumenten: 23 februari 2024
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:08 maart 2024 
Aanbesteding:    22 maart 2024
Opdracht:          April 2024
Realisatie:   Mei t/m Oktober 2024

De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Contractvorm

Traditioneel middels aannemingsovereenkomst op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV2012)

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 4. Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder een specialistische categorie waarvoor nog geen aannemers zijn ingedeeld in de lijsten 1 en2 
Alle aanmeldingen van gegadigden die voldoen aan de criteria worden derhalve ingedeeld in lijst 3. Bij twee aanmeldingen wordt de Aanbestedingprocedure ook doorgezet.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV).