Algemene voorwaarden persoonlijke lening of saneringskrediet

Algemene voorwaarden die horen bij de overeenkomst voor een persoonlijke lening of een saneringskrediet.

Algemeen

In deze voorwaarden hebben wij het over:

 • Wij. Dit is de gemeente Zwolle, afdeling Inkomensondersteuning, team Schulddienstverlening. Team Schulddienstverlening is lid van de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en geeft u de lening. 
 • U. Dit is de persoon die de lening afsluit.
 • Lening. Dit is de persoonlijke lening of het saneringskrediet. 

Voorwaarden

 1. U houdt zich aan alle voorwaarden uit de overeenkomst. Hierin staan afspraken over de lening. Ook houdt u zich aan de algemene voorwaarden. Krijgt u samen met uw partner de lening? Dan gelden deze voorwaarden voor u beiden.
 2. Neemt een andere organisatie de lening van ons over? Dan blijven deze voorwaarden gelden. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:12.

Terugbetalen van de lening

 1. U betaalt de lening aan ons terug. Krijgt u samen met uw partner de lening? Dan betaalt u allebei de lening terug. Hierop geldt geen uitzondering. De uitzonderingen die staan in artikel 6:9 lid 2 en 6:11 van het Burgerlijk Wetboek gelden hier dus niet.
 2. U kunt de lening op twee manieren terugbetalen:
  • Door elke maand geld over te maken. In de overeenkomst staat welk bedrag u moet overmaken. En hoe u dit kunt doen.
  • Het bedrijf of de organisatie van wie u uw inkomen ontvangt, maakt het bedrag elke maand naar ons over. Hiervoor geeft u toestemming.
 3. Verandert er iets in uw situatie, waardoor u de lening niet meer kunt terugbetalen? Geef dit dan direct aan ons door. U kunt ons hierover bellen of e-mailen.
 4. De afspraken over het terugbetalen van de lening staan in de overeenkomst. Houdt u zich niet of niet op tijd aan deze afspraken? Dan betaalt u extra geld.
 5. Betaalt u de lening eerder terug dan wij hebben afgesproken? Dan betaalt u geen extra geld.
 6. U betaalt de lening terug volgens de afspraken in de overeenkomst. In de volgende situaties kunnen wij eisen dat u de lening eerder helemaal terugbetaalt:
  • U betaalt 2 keer of vaker achter elkaar de lening niet terug. En u betaalt nog niet terug als wij u hierover een brief hebben gestuurd.
  • U verhuist naar het buitenland. Of u gaat binnenkort verhuizen naar het buitenland.
  • De rechtbank stelt vast dat u te veel schulden heeft. En beslist dat u failliet bent. Of dat u in de wettelijke schuldsanering komt (de Wet schuldsanering natuurlijke personen). U kunt dan niet meteen de lening helemaal terugbetalen. Het bedrag dat u nog moet betalen, meldt u aan de rechter als schuld.
  • U heeft ons expres verkeerde informatie gegeven.
 7. Soms willen wij zeker weten dat u de lening terugbetaalt. En dat u de voorwaarden nakomt. Dan mogen wij een organisatie vragen om borg te staan voor uw lening. Of vragen wij u dat iemand borg staat voor u. Dit betekent dat die organisatie of persoon uw lening terugbetaalt, als u dit niet doet.
 8. Heeft u de lening helemaal terugbetaald? En wilt u een bewijs van alle betalingen? Dan kunt u dit schriftelijk aan ons vragen. Een bewijs is gratis.

Overlijden

Overlijdt u? En heeft u op dat moment de lening nog niet helemaal terugbetaald? Dan gelden de volgende regels:

 1. Denken wij dat uw partner of nabestaanden de voorwaarden van de lening niet nakomen? Dan kunnen wij eisen dat zij de lening eerder helemaal terugbetalen.
 2. In de volgende situaties moeten uw nabestaanden de lening (helemaal) terugbetalen:
  • Als er een achterstand is in het terugbetalen van de lening. Zij betalen de achterstand en de mogelijke extra kosten.
  • Als u bent overleden door oorlogsgeweld, protesten, rellen of een natuurramp.
  • Als in de overeenkomst staat dat de lening altijd helemaal moet worden terugbetaald.
 3. Wij kunnen besluiten dat uw nabestaanden (een deel van) uw lening niet meer terug hoeven te betalen. Zij moeten:
  • Dit binnen 6 maanden na het overlijden aan ons vragen.
  • En ons een kopie sturen van het bewijs van uw overlijden. Dit is een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand.    
 4. Is de situatie anders dan hierboven staat? Ook dan kunnen wij besluiten dat uw nabestaanden (een deel van) de lening niet meer hoeven terug te betalen.

Arbeidsongeschikt

Kunt u door ziekte niet meer werken? En heeft u op dat moment de lening nog niet helemaal terugbetaald? Dan gelden de volgende regels:

 1. Kunt u (een deel van) uw lening niet meer terugbetalen? Geef dit dan direct aan ons door. Lever daarbij een bewijs in waarin staat dat u voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent. En dat dit niet beter wordt. Wij kunnen dan besluiten dat u (een deel van) uw lening niet meer hoeft terug te betalen.
 2. In de volgende situaties moet u de lening wel helemaal terugbetalen:
  • Als u één (of meer) van de volgende uitkeringen kreeg, toen u de lening afsloot:
   • Algemene Ouderdomswet (AOW) uitkering.
   • Algemene nabestaandewet (Anw) uitkering.
   • Wet langdurige zorg (Wlz).
   • Ziektewet.
   • Werkloosheidswet.
   • Wet Inkomen en Arbeid (WIA) uitkering.
  • Als u door uw gezondheid niet of niet helemaal kon werken toen u de lening afsloot.
 3. Is uw situatie anders dan hierboven staat? Ook dan kunnen wij besluiten dat u een deel van de lening niet meer terug hoeft te betalen.

Belangrijk om te weten

 1. Wij houden bij hoeveel u terugbetaalt. En hoe hoog het bedrag is van de lening die openstaat. Deze informatie vindt u op MijnGeldzaken. Bent u het niet eens met deze informatie? Dan levert u bewijs in waaruit blijkt dat het anders is. Zoals uw bankafschriften met de betalingen.
 2. Wij geven uw lening door aan Bureau Krediet Registratieexterne-link-icoon (BKR). Als u achterloopt met terugbetalen, geven wij dit ook door aan BKR.
 3. Bent u het niet eens met hoe wij deze overeenkomst uitvoeren? Bel dan uw contactpersoon van team Schulddienstverlening. Of stuur een e- mail.