Begroting en jaarrekening

De basis van het financiële beleid van de gemeente Zwolle is de beleidscyclus.

Die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Perspectiefnota (PPN) - structureel perspectief over de komende 4 jaar
 • Begroting – uitwerking van de eerste jaarschijf van de PPN naar het financieel beleid voor het komend jaar
 • Tarievennota - overzicht van de te hanteren tarieven in het komende jaar
 • Beleidsrapportages (Berap) 1 en 2 - stand van zaken van de lopende begroting (meetpunten februari en augustus)
 • Jaarstukken bestaand uit het jaarverslag (beleidsverantwoording) en jaarrekening (financiële verantwoording), terugblik over het afgelopen jaar

De gemeenteraad neemt de essentiële besluiten over het beleid op twee momenten in het jaar.

Tijdens het voorjaarsmoment besluit de raad over:

 • Perspectiefnota (PPN)
 • Jaarstukken
 • Beleidsrapportage 1

Tijdens het najaarsmoment besluit de raad over:

 • Beleidsrapportage 2
 • Begroting
 • Tarievennota

Vanaf het najaarsmoment 2018 zijn de onderdelen van het financiële beleid beschikbaar via het portal Beleidscyclusexterne-link-icoon.

Onderdelen van het financiële beleid van de jaren 2009 tot 2018 zijn te raadplegen via het archiefexterne-link-icoon.