Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u met een bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit. Wij bekijken het besluit dan opnieuw. Hieronder staat hoe u bezwaar maakt en wat er daarna gebeurt. Wilt u meer weten? Bel dan de Administratie Bezwaarschriften: (038) 498 21 73.

Stap 1: Bezwaar maken

Als wij iets hebben besloten, sturen wij de betrokkene hierover een brief, en/of plaatsen een bericht op www.overheid.nlexterne-link-icoon. U leest daar of en hoe u bezwaar kunt maken.

Uw bezwaar moet voldoen aan deze eisen:

 • U moet binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken.
 • Dit moet in uw bezwaar staan:                       
  • de datum
  • uw naam
  • uw adres
  • uw handtekening
  • met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Digitaal of per post bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar makenexterne-link-icoon.

Bedrijven kunnen bezwaar maken via Bezwaar maken voor bedrijvenexterne-link-icoon

U kunt uw bezwaar ook per post toesturen:

Gemeente Zwolle
Administratie bezwaarschriften
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Periode

Wij behandelen uw bezwaar binnen 6 of 12 weken. In sommige gevallen verlengen wij deze periode. Bijvoorbeeld als u nog bepaalde gegevens moet opsturen.

Stap 2: Overleg

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, nemen wij contact met u op. We bespreken dan hoe we uw bezwaar behandelen. Het kan zijn dat we meteen een oplossing vinden. Een verdere afhandeling is dan niet meer nodig.

Stap 3: Hoorzitting

Wilt u uw bezwaar komen uitleggen? Geef dat dan aan ons door. Dan krijgt u een uitnodiging voor een bijeenkomst (hoorzitting). U krijgt ook een brief met onze reactie op uw bezwaar. 

Ook andere personen die betrokken zijn kunnen op de hoorzitting uitleg geven.

Iemand anders mag voor u het woord doen op de hoorzitting. Daarvoor moet u iemand machtigen. U geeft die persoon dan toestemming.

Adviescommissie bezwaarschriften

De gemeente kan advies vragen aan de Adviescommissie bezwaarschriften. U kunt dan over uw bezwaar komen vertellen bij deze commissie. De Adviescommissie is onafhankelijk. De leden van deze commissie werken dus niet bij de gemeente Zwolle.

Na deze bijeenkomst (hoorzitting) geeft de commissie advies aan de gemeente. U krijgt een kopie van het advies en een verslag van de hoorzitting.

Openbaar of besloten

De hoorzitting is openbaar. Dit betekent dat andere mensen aanwezig mogen zijn. Bijvoorbeeld de pers.

Gaat het om een vertrouwelijke zaak? Bijvoorbeeld over een bijstandsuitkering of Wmo-voorziening? Dan is de hoorzitting niet openbaar. U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling.

Het besluit

Na de hoorzitting krijgt u van ons een brief. Daarin staat welk besluit wij  hebben genomen op uw bezwaar.

Stap 4: In beroep

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Onderaan het besluit staat dat u een beroepschrift kunt inleveren en bij wie. Meestal is dit bij de rechtbank Overijsselexterne-link-icoon.

Meer informatie: Beroep instellen bij de rechtbankexterne-link-icoon.

Snel een uitspraak nodig?

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. U kunt dan de rechtbank Overijsselexterne-link-icoon vragen om een voorlopige voorziening. Dit kost wel geldexterne-link-icoon. En u moet dan eerst bij de gemeente bezwaar maken.