Breecamp-West

In Stadshagen is Breecamp-West al in 2012 aangewezen als woonlocatie. De oorspronkelijke planning was om vanaf 2027/2028 het gebied te ontwikkelen. Vanwege de grote vraag naar (betaalbare) woningen is door de gemeente Zwolle in samenspraak met grondeigenaren BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Roosdom Tijhuis besloten om de ontwikkeling van Breecamp-West te versnellen.

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben in 2022 ingestemd met de startnotitie Breecamp-West. Eind november 2023 heeft het college ook de gebiedsvisie vastgesteld, waarin de ambities, doelen en uitgangspunten voor het gebied staan. De gebiedsvisie dient als kader voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling van Breecamp-West. Begin 2024 heeft ook de gemeenteraad ingestemd met de gebiedsvisie.

Ligging

Breecamp-West ligt binnen de gemeentelijk grenzen van Zwolle, in de noordwesthoek van de wijk Stadshagen. Het ligt aan de westzijde van de Scholtensteeg en grenst aan de dorpsgrenzen van ’s Heerenbroek (gemeente Kampen) en de polder Mastenbroek.

In de gebiedsvisie is vastgelegd hoe ongeveer 600 woningen een plek kunnen krijgen in het gebied. Ook staat in de gebiedsvisie hoe de aansluiting op het omliggende landschap gerealiseerd kan worden. Kenmerkend voor Breecamp-West is de landschappelijke ligging; het gebied ligt in het landschap van Mastenbroek. 

Betaalbaar en duurzaam

Naast een goede aansluiting op het omliggende landschap tussen stad en polder, is bij de ontwikkeling van deze nieuwe buurt veel aandacht voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Zwolle wil een variatie van goedkope (30%), middeldure (40%) en dure woningen (30%) realiseren.

Verder krijgt de buurt een dorps karakter en is er aandacht voor gezondheid en veiligheid. Een belangrijke opgave bij de uitwerking van de plannen is het ontwerpen van deze nieuwe buurt in een natuurlijke woonomgeving en de ligging van het gebied in de polder.

Betrekken belanghebbenden

De ontwikkelcombinatie BPD en Roosdom Tijhuis heeft de omgeving van de locatie actief betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. Gezien de ligging van Breecamp-West is het van belang om - naast de omwonenden - ook de gemeente Kampen mee te nemen bij de ontwikkeling van Breecamp-West. Gemeentes Zwolle en Kampen hebben hierover constructief overleg.

Vervolgproces

De gebiedsvisie voor Breecamp-West is vastgesteld. De volgende stap is het uitwerken van de gebiedsvisie naar een ruimtelijk ontwikkelingsplan. Naar verwachting zal deze fase een klein jaar duren. De start van de bouw is onder meer afhankelijk van de planning van het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan én de fase van de ruimtelijke procedure die daarop volgt.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de initiatiefnemer, de ontwikkelcombinatie BPD en Roosdom Tijhuis: breecamp-west.nlexterne-link-icoon. Lees ook meer over de gebiedsvisieexterne-link-icoon.

Dronefoto van de locatie Breecamp-West