Breezicht

Breezicht is een groene en waterrijke buurt in ontwikkeling, aan de noordkant van de wijk Stadshagen, naast de Milligerplas. Hier komen ongeveer 1140 woningen te staan.

Dronefoto Breezicht Stadshagen - Milligerplas

Breezicht is niet alleen comfortabel, maar ook voorbereid op klimaatveranderingen in de toekomst. En net als in andere delen van Stadshagen worden hier geen gasleidingen aangelegd. 

Bij de bouw van Breezicht wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke energierekening (bij voorkeur met nul-op-de-meterwoningen). We bouwen zowel koop- als huurwoningen in verschillende prijssegmenten:

  • sociale huur;
  • midden- en dure projectmatige koop- en huurwoningen;
  • particulier opdrachtgeverschap.

Hierbij staan de wensen van bewoners centraal!

Twee delen

Breezicht bestaat uit twee delen. In 6 buurtschappen worden er in totaal ongeveer 1140 woningen gebouwd.

  1. Het zuidelijk deel; waar de bouw is gestart in 2019. Hierbij horen de buurtschappen Wetering en Duinzicht.
  2. Het noordelijk deel; waar in 2022 is gestart met de bouw. Dit zijn de buurtschappen Wierde, Beemd, Reede en Kragge.
Buurtschappen en aantallen Breezicht

Planning (update april 2024)

Wetering & Duinzicht
De laatste van ongeveer 300 woningen in buurtschap Wetering zijn inmiddels zo’n 2 jaar geleden opgeleverd. Ook bijna alle woningen van buurtschap Duinzicht zijn gereed. In Duinzicht zijn ongeveer 260 woningen opgeleverd en is de omgeving grotendeels woonrijp gemaakt. De bouw van de laatste 18 duinwoningen in Duinzicht is vertraagd. Het is op dit moment onbekend wanneer gestart wordt met de bouw. Dat betekent dat het woonrijp maken van het laatste deel van Duinzicht als gevolg daarvan is uitgesteld. 

Wierde & Beemd 
In buurtschappen Wierde en Beemd wordt gebouwd en gewoond. In Wierde komen ongeveer 135 woningen, in Beemd zijn dit er zo’n 90. We zijn volop aan het werk om delen van de omgeving in beide buurtschappen woonrijp te maken en groen aan te leggen. Deze werkzaamheden lopen naar verwachting door tot in het voorjaar van 2024. Een deel van de woningbouw in Beemd en Wierde is vertraagd. In buurtschap Beemd worden de laatste straten volledig woonrijp gemaakt wanneer alle woningen in die straten gereed zijn. Het betreft hier nog enkele particuliere, vrije kavels, waarbij de voortgang van de bouw bij de kopers ligt. In buurtschap Wierde is vertraging bij de laatste twee projecten en bij de bouw op enkele particuliere kavels. Wel gaat ontwikkelaar Dura Vermeer dit voorjaar in verkoop met 17 woningen in het project Thuis in Breezicht. Naar verwachting wordt eind dit jaar gestart met de bouw van deze woningen.

Reede
In buurtschap Reede komen in totaal zo’n 250 woningen. Op dit moment bouwt aannemer Plegt-Vos in opdracht van woningcorporatie SWZ aan 10 gezinswoningen in dit buurtschap. Ook komen er 4 chalets in dit project. In de komende maanden worden deze woningen opgeleverd en wordt de omgeving deels woonrijp gemaakt.

Verder is aannemer Schutte in opdracht van ontwikkelaar VanWonen gestart met de bouw van 49 woningen in Reede. Dit betreft de eerste fase van in totaal 115 woningen in dit nieuwbouwplan. Naar verwachting vindt de oplevering van deze eerste fase plaats vanaf het vierde kwartaal van 2024. Daarnaast is de verwachte planning dat aannemer Ufkes nog voor de zomer start met de bouw van 40 huurwoningen in Reede, in opdracht van woningcorporatie deltaWonen. Dit worden 30 woningen voor de sociale verhuur en 10 woningen in de middendure huur. 

Kragge
In het zesde en laatste buurtschap Kragge – dat volledig bestaat uit vrije kavels – komen ongeveer 50 woningen. Dit zijn zowel vrijstaande als twee-onder-één-kap woningen. Hier zijn inmiddels ook de eerste aannemers van start gegaan met de bouw. De woningen in Kragge liggen verspreid over drie schiereilanden, op ieder schiereiland ligt één doodlopende straat. Zo’n straat wordt pas woonrijp gemaakt wanneer alle woningen in de straat gereed zijn. Dit betekent dat het langere tijd kan duren voordat de woonomgeving gereed is

Voor meer informatie over de verkoop van deze kavels: https://zwolle.nl/kavelsexterne-link-icoon.

Voor meer informatie over het totale woningaanbod in Breezicht: https://stadshagen.nl/aanbod/externe-link-icoon

Wonen in een bouwomgeving

Op verschillende plekken in de buurt liggen bouwwegen. Die zijn nodig om materiaal van en naar de bouwprojecten te brengen. Bouwverkeer kan overlast en hinder met zich meebrengen. Zo kunnen de wegen vies worden of kan het zijn dat een weg korte tijd dicht is voor laden en lossen. Ook kunnen de bouwwerkzaamheden soms geluidsoverlast geven. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen wij onder andere met de volgende maatregelen:

  • Eén keer per week maken we de bouwwegen schoon.
  • Waar dat kan, scheiden we bouwverkeer van bewonersverkeer. Op plekken waar dat niet kan, zorgen we voor een kwalitatief betere bouwweg. Dit rijdt comfortabeler en de weg wordt minder vies.
  • Vanwege de verkeersveiligheid geldt een maximumsnelheid van 30 km/u in de wijk. Deze snelheid geldt voor jou en voor het bouwverkeer.

Bouwroutes
Al het bouwverkeer in Breezicht wordt ontsloten via de Stadshagenallee; een andere, alternatieve route voor bouw- verkeer is op dit moment niet mogelijk. De bouwroutes zijn enkele jaren geleden logistiek strategisch gekozen en inmiddels bekend bij alle leveranciers en aannemers die aan de ontwikkelingen in Stadshagen werken. Vanwege de toename van bouwwerkzaamheden in Reede en Kragge is er de komende tijd meer bouwverkeer op de bouwroute naar het noorden van Breezicht. 

De paarse lijn op onderstaande kaart betreft de bouwroute naar het noorden van Breezicht. Dit bouwverkeer moet door de wijk rijden om daar te komen. Deze route is in de buurt met bebording aangegeven. Het bouwverkeer gebruikt deze vaste bouwroute om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Ook ligt op deze route een bouwweg en geen definitieve bestrating, vanwege het zware materiaal waarmee wordt gereden.

Op de kaart zie je hoe de bouwroutes lopen (versie maart 2024):

Bouwroutes Stadshagen - Breezicht

Fietsers scheiden van bouwverkeer 
Waar het kan, scheiden we bouwverkeer zoveel mogelijk van het andere verkeer, zoals fietsverkeer. Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Voor fietsers zijn daarom aparte fietsroutes uitgezet. Verder nemen we op korte termijn nog een aantal zichtbare maatregelen in het gebied, waarmee we bouwverkeer duidelijker scheiden van fietsverkeer.

Inrichting buitenruimte
Delen van een buurtschap waar woningen al opgeleverd zijn en waar geen bouwverkeer meer komt, maken we zo snel mogelijk - zoals we dat noemen - ‘woonrijp’. Dat houdt in: de definitieve straten worden dan aangelegd, de straatverlichting wordt op z’n plek gezet, het groen in de openbare ruimte wordt - afhankelijk van het plantseizoen - geplant en parkeervakken worden aangelegd. In de buurtschappen Wierde, Beemd en Duinzicht zijn de meeste straten woonrijp gemaakt; het woonrijp maken van de laatste straten gaat langer duren. In de buurtschappen Reede en Kragge – waar de bouw net van start is gegaan – wordt nog een hele poos gebouwd en laat de definitieve inrichting van het merendeel van de omgeving op zich wachten. Dat betekent dat bewoners langere tijd in een buurt wonen waar gebouwd wordt en waar wind en zand nog enige tijd vrij spel hebben. Wij begrijpen dat dit hinder oplevert.

Omgevingsmanagement

Breezicht is een buurt in aanbouw waar dagelijks flink wordt gebouwd en waar bouwverkeer af- en aanrijdt. Om ervoor te zorgen dat de buurt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo bereikbaar, leefbaar en veilig mogelijk blijft, werken we als gemeente nauw samen met ontwikkelaars, bouwers, winkeliers, bewoners en andere partijen in de buurt. Heldere communicatie en duidelijke afspraken met de omgeving zijn daarbij onmisbaar. Centraal contactpersoon hiervoor is de omgevingsmanager.

Heb je vragen, zorgen of klachten over ontwikkelingen of bouwwerkzaamheden in Breezicht? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van Stadshagen via stadshagen@zwolle.nl.