woning iconBreezicht

Breezicht is een buurt in ontwikkeling aan de noordkant van de wijk, naast de Milligerplas.

Breezicht is niet alleen comfortabel, maar ook voorbereid op klimaatveranderingen in de toekomst. En net als in andere delen van Stadshagen worden er geen gasleidingen aangelegd. 

We streven naar een zo laag mogelijke energierekening (bij voorkeur met nul-op-de-meterwoningen). We bouwen zowel koop- en huurwoningen in verschillende prijssegmenten:

 • bereikbaar;
 • middeldure woningen;
 • dure woningen.

Hierbij staan de wensen van bewoners centraal!

Twee delen

Breezicht bestaat uit twee delen. In 6 buurtschappen worden er in totaal circa 1140 woningen gebouwd.

 1. Een zuidelijk deel; waar we zijn gestart met de bouw in 2019.
 2. Het noordelijk deel; in het tweede kwartaal van 2022 is er gestart met de bouw van de eerste woningen.

Planning

Wetering

De laatste woningen zijn in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

Duinzicht

Medio 2020 is er gestart met de bouw van de eerste woningen. Het grootste gedeelte van de woningen wordt in 2023 opgeleverd. De bouw van de laatste 18 duinwoningen is vertraagd. Op dit moment is onbekend wanneer er gestart wordt met de bouw.

Wierde

In buurtschap Wierde worden ongeveer 135 woningen gebouwd, in het voorjaar van 2022 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In het voorjaar van 2023 zijn de eerste woningen opgeleverd. Daarna wordt er gestart met het  woonrijp maken (inrichting openbare ruimte en aanbrengen van groen). De 2 terpen in Wierde worden in een later stadium gebouwd.

Beemd 

In buurtschap Beemd worden ongeveer 90 woningen gebouwd, in de zomer van 2022 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In het voorjaar van 2023 zijn de eerste woningen opgeleverd. Daarna wordt er gestart met het  woonrijp maken (inrichting openbare ruimte en aanbrengen van groen).

Reede

In buurtschap Reede worden er ongeveer 250 woningen gebouwd. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt  en de verwachting is dat na de zomer van 2023 gestart wordt met bouwen.

Kragge

In het buurtschap Kragge komen 49 vrije kavels beschikbaar waar je je eigen droomhuis kunt gaan bouwen. De kavels zijn eind 2022 gefaseerd in de verkoop gegaan. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt. Na de zomer van 2023 kan er gestart worden met bouwen. 
Voor meer informatie over de verkoop van deze kavels: https://zwolle.nl/kavels.

Voor meer informatie over het totale woningaanbod: https://stadshagen.nl/buurt/breezicht.

Wonen in een bouwomgeving

Op verschillende plekken in de buurt liggen bouwwegen. Die zijn nodig om materiaal van en naar de bouwprojecten te brengen. Bouwverkeer kan overlast en hinder met zich meebrengen. Zo kunnen de wegen vies worden of kan het zijn dat een weg korte tijd dicht is voor laden en lossen. Ook kunnen de bouwwerkzaamheden soms geluidsoverlast geven. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen wij onder andere met de volgende maatregelen:

 • Eén keer per week maken we de bouwwegen schoon.
 • Waar dat kan, scheiden we bouwverkeer van bewonersverkeer. Op plekken waar dat niet kan, zorgen we voor een kwalitatief betere bouwweg. Dit rijdt comfortabeler en de weg wordt minder vies.
 • Vanwege de verkeersveiligheid geldt een maximumsnelheid van 30 km/u in de wijk. Deze snelheid geldt voor jou en voor het bouwverkeer.

Op onderstaande afbeelding zie je hoe de bouwroutes lopen (versie 17-10-2023):

Bouwroutes Stadshagen - Breezicht

Inrichting buitenruimte

We proberen de buitenruimte zo veel mogelijk aan te leggen vóórdat de woningen opgeleverd worden. Op plekken waar bouwwegen liggen, kan dat helaas nog niet. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uiteindelijke bestrating er nog niet ligt, er nog geen verlichting is (behalve op de hoofdroutes) en dat we bermen nog niet kunnen aanplanten. Zodra er in een deel van de wijk geen bouwverkeer meer nodig is, richten wij daar zo snel mogelijk de buitenruimte in.

Omgevingsmanagement

Breezicht is een buurt in aanbouw waar dagelijks flink wordt gebouwd en waar bouwverkeer af en aan rijdt. Om ervoor te zorgen dat de buurt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo bereikbaar, leefbaar en veilig mogelijk blijft, werken we als gemeente nauw samen met ontwikkelaars, bouwers, winkeliers, bewoners en andere partijen in de buurt. Heldere communicatie en duidelijke afspraken met de omgeving zijn daarbij onmisbaar. Centraal contactpersoon hiervoor is de omgevingsmanager.

Heb je vragen, zorgen of klachten over ontwikkelingen of bouwwerkzaamheden in Breezicht? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van Stadshagen via stadshagen@zwolle.nl.

Ambities voor Breezicht

Klimaatbestendig en waterrobuust

De plannen voor Breezicht houden rekening met de verwachte klimaatverandering. Extreme regenval, droogte en hittegolven mogen niet tot ernstige overlast leiden.

 • Hevige buien (t=100) leiden niet tot water op straat.
 • Extreme buien (t=250) leiden niet tot wateroverlast voor woningen en belangrijke infrastructuur.
 • In Breezicht wordt het waterbergingstekort van Stadshagen gedeeltelijk opgelost.
 • Regenwater wordt oppervlakkig afgevoerd.
 • Effecten van hittestress en droogte zijn minimaal.

Energieneutraal

De woningen in Breezicht zijn energieneutraal (EPC 0). Energie voor de openbare ruimte wordt binnen de buurt duurzaam opgewekt.

 • In Breezicht komen geen aansluitingen voor aardgas.
 • De woningen zijn energieneutraal (EPC 0). We streven ernaar dat alle huishoudelijke energie in de buurt zelf wordt opgewekt.
 • Woningen hebben een energiezuinig (individueel) warmte-afgiftesyteem.
 • Energie wordt opgewekt met zonnepanelen.

Woningbouw

 • In Breezicht komt een comfortabele, groenstedelijke woonbuurt waar je goed kunt wonen en leven.
 • We geven Breezicht vorm als groenstedelijk woonmilieu.
 • We zorgen voor doorstroming binnen Stadshagen.
 • Er is aanbod in verschillende prijsklassen:
  • sociale huur;
  • midden- en dure projectmatige koop- en huurwoningen;
  • particulier opdrachtgeverschap.
 • We nemen wensen van toekomstige bewoners zoveel mogelijk mee in proces en ontwerp.

Zie ook www.zwolle.nl/bestemmingsplannen.

Breezicht