De Tippe

De Tippe

Stadshagen nadert haar voltooiing. De Tippe wordt de laatste te bouwen woonbuurt in Stadshagen. We zijn nog volop bezig met het maken van een plan. We willen beginnen met bouwen in 2021.

Tussen Stadshagen en Westenholte

De nieuwe woningen en voorzieningen in De Tippe worden gebouwd aan de westzijde van Stadshagen, dicht bij de IJssel en naast de wijk Westenholte. Het wordt een unieke buurt waar het fijn wonen en werken is, waar plek is voor iedereen en waarin iedereen meedoet.

Opgave

1250 woningen:               30% bereikbaar (20% sociale huur en 10% koop)

                                         40% middeldure woningen

                                         30% dure woningen.

75% projectmatige bouw

25% co-creatie: samenwerkingsvormen met (potentieel) toekomstige bewoners/gebruikers 

Koers

De gemeente heeft samen met een aantal belanghebbende, geïnteresseerden en de ontwikkelende partijen een koers ontwikkeld voor De Tippe. Kwaliteit en duurzaamheid staan net als in de andere buurten in Stadshagen voorop. De buurt onderscheidt zich ook van andere buurten in Stadshagen. De Tippe moet een duurzame leefomgeving worden waarbij thema’s als duurzaamheid, klimaat, circulariteit en mobiliteit belangrijker zijn dan ooit.     

Ambities voor de Tippe:

Klimaat adaptieve buurt

De buurt moet bestand zijn tegen extreme plensbuien en langdurige droogte en hitte.

Energie neutrale buurt

Alle energie die nodig is voor de openbare ruimte en voor het verwarmen, koelen en ventileren van de woningen willen we binnen de buurt zelf opwekken. Op termijn zelfs wellicht voor de elektrische auto’s.

Circulaire buurt

De ambitie is kringlopen van grondstoffen te sluiten binnen het gebied. Bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt, grondstoffen en energie teruggewonnen.    

Duurzame mobiliteitsbuurt

De Tippe moet kunnen inspelen op veranderende mobiliteitsvragen en -aanbod. De fiets krijgt uiteraard weer een prominente plek. Deelmobiliteit willen we faciliteren en stimuleren.

Sociaal inclusieve buurt

De ambitie is  van De Tippe vooral een sociale buurt te maken , waarin men naar elkaar omkijkt, iedereen meetelt en meedoet. De gemeenschap is divers samengesteld en nodigt uit tot participatie in tal van activiteiten. Dit begint al in de planvorming, waarbij we een brede groep van belangstellenden en belanghebbenden actief betrekken.

Planning

Vanaf 2021 wil de gemeente in Stadshagen 500 woningen per jaar bouwen. De meeste woningen bouwen we dan in Breezicht en De Tippe. 

2019: Van Koersdocument naar Ontwikkelplan

2020: Bestemmingsplan en bouwrijp maken

2021: Bouwen eerste woningen

Ontwikkelplan De Tippe.pdf