Fasering verkenning Stadsbroek en IJsselvizier

We staan nog helemaal aan het begin. Een mooie kans voor inwoners om vanuit de bestaande situatie mee te denken. Als blijkt dat een andere inrichting gewenst is, moeten er nog veel stappen gezet worden. Het zetten van die stappen kan jaren duren. Hieronder een uitwerking van wat die stappen zijn:

Tijdlijn

Stap 1: november 2022

We zijn gestart met de verkenning. De analysefase is afgerond

Stap 2: januari - maart 2023

We vragen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te denken over de mogelijke invulling van de gebieden (participatiefase). Iedereen kan meedenken en ideeën insturen.

Eind januari

Start internetconsultatie

Februari

Fysieke participatiebijeenkomsten

Stap 3 – mei 2023

We leggen alle wensen, ideeën en meningen vast in een participatiejournaal. We maken een concept opinie-nota.

Overdracht raad

Stap 4 - juni 2023

Er volgt een raadsdebat over de opinienota en het participatieverslag. De raadsfracties geven hun mening en opmerkingen op het participatiejournaal en de opinienota.

We verwerken alle opmerkingen en stellen richtinggevende uitspraken op.

Stap 5 - oktober 2023

Raadsdebat beslisnota richtinggevende uitspraken. De gemeenteraad stelt de richtinggevende uitspraken vast. Hiermee ronden we de verkenning af.