Feiten en cijfers

Hoeveel vluchtelingen zijn er? Waar komen ze vandaan? Welke organisatie is waarvoor verantwoordelijk? Op deze pagina vindt u de feiten en cijfers.

  • Voor de opvang van mensen uit de Oekraïne zijn gemeenten verantwoordelijk 
  • Voor de uitvoering van crisisnoodopvang (dus kortdurende en acute opvang van vluchtelingen) zijn  de gemeenten verantwoordelijk. 
  • Reguliere- en noodopvang: de uitvoering en verantwoordelijkheid hiervan ligt bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het COA werkt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA werkt hiervoor nauw samen met gemeenten waar de opvanglocaties zijn en komen.
  • De tijdelijke- en permanente opvang van statushouders is voor de gemeente Zwolle een apart traject. Gemeente Zwolle heeft hierin de verantwoordelijkheid genomen om op zoek te gaan naar geschikte locaties voor de regionale opvang van statushouders en vluchtelingen met een grote kans op een verblijfsstatus. Er komt eerst een tijdelijke regionale opvanglocatie aan de Meeuwenlaan Gemeente Zwolle werkt hierin nauw samen met het COA. Na de definitieve locatiekeuze zal deze opvang onder regie en uitvoering van het COA plaatsvinden.
  • De Gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting van statushouders die aan Zwolle worden gekoppeld. Dat betekent dat de gemeente Zwolle wettelijk gezien ervoor moet zorgen dat er woonruimte beschikbaar komt voor deze nieuwe Zwollenaren We werken hierin nauw samen met de woningcorporaties die vaak zorgen voor de huisvesting.

Tot op heden was het zo dat op het moment dat het aantal asielzoekers in Nederland afneemt, het ministerie bezuinigt op het COA en de IND. Dit gebeurde vanaf 2016. Het aantal Syrische vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvroeg nam af. In februari van dat jaar ging de laatste crisisopvanglocatie dicht.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot toen dat er weer afgeschaald en bezuinigd kon worden. Dit betekende onder meer de sluiting van tientallen azc’s (45 in 2017, nog eens 11 in 2018) en vele honderden medewerkers bij het COA en de IND verloren hun baan. 

Daar komt bij dat er op dit moment een krapte is op de woningmarkt. Van de ruim 50.000 mensen die momenteel door het COA worden opgevangen is ongeveer een derde statushouder. Deze mensen hebben in theorie het recht om binnen veertien weken een woning voor zichzelf toegewezen te krijgen, maar de helft van deze groep wacht weken of zelfs maanden langer. Hierdoor raken de opvanglocaties voller want er komen ook weer nieuwe vluchtelingen bij.

Kijk voor de meest actuele cijfers op de website van het COA:

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekersexterne-link-icoon (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van mensen die asiel aanvragen in Nederland. Veilige huisvesting is daar onderdeel van, evenals de voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst in de vorm van trainingen en persoonlijke begeleiding.

De Immigratie- en Naturalisatiedienstexterne-link-icoon (IND) beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen.

Zowel het COA als de IND voeren hun taken uit in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wilt u weten hoe de asielprocedure in Nederland in elkaar zit?

Het COA legt het uit in een videoexterne-link-icoon