Fractievergoedingen en geschenkenregister

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming voor ondersteuning van hun werkzaamheden. De vergoeding is gebaseerd op de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022.

In de verordening is bepaald dat de raadsfracties verantwoording aan de raad afleggen over de besteding van de bijdragen voor fractieondersteuning. Conform gemaakte afspraken wordt de verantwoording op de website openbaar gemaakt. De onderliggende stukken (facturen en bonnen) zijn op te vragen bij de individuele raadsfracties of de Raadsgriffie.

Jaarverslagen fracties 2022-2023

Periode 1 april 2022 – 31 maart 2023

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek:

Fractieondersteuning

De uitgaven fractieondersteuning zijn verdeeld onder onze drie fractieondersteuners te weten M. Scheper, L. Stoel en M. Stahle. Laatstgenoemde is eind 2022 niet meer in dienst. Het CDA heeft geen gebruik gemaakt van externe advieskosten en/of vrijwilligersvergoedingen. 

Communicatie-uitingen

De communicatie-uitingen van het CDA Zwolle worden verzorgd door onze fractiemedewerkers. Hierdoor hebben wij geen kosten voor deze uitingen gemaakt.

Ontwikkeling fractie

De gemaakte kosten voor de ontwikkeling van onze fractie zijn te benoemen in diverse cursussen en trainingen. Hierbij valt te denken aan een debattraining en/of cursussen over verschillende gemeentelijke processen. Ook zijn er diverse netwerkborrels georganiseerd waarin de fractie zich naast het gemeentehuis kan ontwikkelen.

Facilitair

De gemaakte kosten voor 'facilitair' zijn voor onze fractie opgedeeld in kosten voor het runnen van onze website en e-mailadressen. Daarnaast zijn er nog diverse kosten aan ondersteunende licenties. 

Representatie

Het CDA Zwolle spreekt graag haar waardering uit aan fractieleden/fractieondersteuners/raadsleden. Bij ziekte, afscheid of nieuwe benoemingen is het gebruikelijk dat er in een kleine attentie wordt voorzien door de fractie. De kosten hiervan zijn opgenomen in het overzicht.

Naam penningmeester: Maxim van der Veen
Naam fractievoorzitter: Jan Nabers

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 15.285,73

Bij: fractievergoeding

€ 28.290,27

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 28.222,37

Eindstand 31 maart 2023

€ 15.353,63

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 21.127,00

Communicatie-uitingen en representatie

€ 0,00

Ontwikkeling fractie

€ 4.791,70

Facilitair

€ 1.421,93

Representatie

€ 881,74

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 28.222,37

Periode 1 april 2022 – 31 maart 2023

Toelichting op de fractiefinanciën over de periode van 1 april 2022 tot en met maart 2023

Fractieondersteuning

Gedurende het afgelopen boekjaar werd de fractieondersteuning vervuld door de heer R. Mulder, de heer B. Jansen en de heer D. Hakvoort. De heer Mulder heeft een dienstverband vanaf 1 april 2022 voor de duur van 24 maanden. De werkzaamheden bestaan uit het coachen van nieuwe fractieleden, het organiseren van bijeenkomsten en alle voorkomende (secretariële en faciliterende) werkzaamheden ter ondersteuning van de fractie. De heer B. Jansen vervulde vooral de ondersteuning bij de communicatie; deze werkzaamheden werden verricht tot en met 31 januari 2023 op basis van declaratie. De heer Hakvoort fungeert sinds 1 januari 2023 als ombudsman WMO op basis van een vrijwilligerscontract.

Communicatie-uitingen

De kosten voor communicatie-uitingen bestonden vooral uit onderhoud/verbetering en vaste kosten voor de website. Voorts de kosten gemaakt om Zwolse inwoners die zich inzetten voor mensen in armoede in het zonnetje te zetten.

Ontwikkeling fractie

In 2022 werd een training spreekvaardigheid georganiseerd; deze werd in de nieuwe periode afgerond en ook een debattraining in 2023 staat gepland. Voorts werden diverse thema-avonden georganiseerd over actuele onderwerpen zoals cultuur, LHBTI etc. Teambuilding vond plaats door o.a. een professionele coachingssessie samenwerking d.m.v. gedragsstijlen. Er werd ook een cursus gemeentefinanciën gevolgd.

Facilitair

De facilitaire uitgaven bestonden vooral uit eten en drinken bij vergaderingen, coalitie teambuilding, cursussen, coachingssessies en bijeenkomsten met inwoners (b.v. nieuwjaarsbijeenkomst armoede) en de kerstbijeenkomst van de fractie. Ook de bankkosten zijn in deze categorie verantwoord.

Representatie

De kosten voor representatie betreffen met name bloemen en attenties voor gastsprekers, fractieondersteuners, voor werkbezoeken waar wij worden ontvangen en voor afscheid van fractieleden. Voorts voor muziek bij de nieuwjaarsbijeenkomst in het kader van armoede en het ontwerp en versturen van kaarten.

Zwolle, 1 mei 2023
Jolien Elshof-Rook, penningmeester 

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 12.764,05

Bij: fractievergoeding

€ 34.048,95

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 36.419,99

Eindstand 31 maart 2023

€ 10.393,01

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 25.931,14

Communicatie-uitingen en representatie

€ 1.525,17

Ontwikkeling fractie

€ 3.593,87

Facilitair

€ 2.517,44

Representatie

€ 2.852,37

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 36.419,99

Jaarverslag fractie D66 Zwolle

Periode 1 april 2022 – 31 maart 2023

Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de verantwoording van de uitgaven van het fractiebudget van D66 Zwolle. Het budget van D66 Zwolle wordt beheerd door Stichting Fractieondersteuning D66 Zwolle. Een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74565095. Aan deze stichting is een zakelijke rekening van Triodos bank gekoppeld.  

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek 

De fractie had op 1 april 2022 een saldo van € 10.566,30. Daar is een fractievergoeding bijgekomen van € 33.009,70. Lopende het jaar is er € 36.733,54 uitgegeven. Het saldo per 31 maart 2023 komt daarmee op € 6.842,46. 

De uitgaven zijn onderverdeeld in kostensoorten. Per soort is weergegeven wat de totale kosten zijn geweest en is een korte toelichting op de uitgaven opgenomen.  

Fractieondersteuning  

Het grootste gedeelte van de totale fractievergoeding is uitgegeven aan fractieondersteuning. Hiervoor is met een fractieondersteuner en een beleidsmedewerker een overeenkomst aangegaan. De kosten voor de fractieondersteuning waren € 28.530,32. 

Communicatie-uitingen  

De kosten voor communicatie waren € 1.080,53. Deze kosten zijn gemaakt voor de licentie voor software waarmee we online content kunnen maken en beheren. Ook zijn foto’s van de nieuwe fractie gemaakt.  

Ontwikkeling fractie  

Omdat we met een bijna geheel nieuwe fractie (en ondersteuning) deze nieuwe raadsperiode zijn gestart is flink geïnvesteerd in de ontwikkeling en strategie van de fractie. Hiervoor hebben we ons meermaals laten bijstaan door een externe begeleider en ook hebben we meerdere teambuildings-activiteiten ondernomen. De totale kosten voor de ontwikkeling van de fractie is € 5.812.18 

Facilitair  

Aan facilitaire kosten is € 1.166.39 uitgegeven. Onder andere aan abonnementskosten voor de krant en bankkosten. Maar ook voor kantoorartikelen.  

Representatie  

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mensen via presentjes bedankt voor hun inspanningen. Te denken valt aan een boek of een boekenbon. Ook zijn er wat attenties gegeven aan mensen die dat om diverse redenen verdienden. De totale kosten voor representatie waren € 324,12.  

Naam penningmeester: Oswald van Dam
Naam fractievoorzitter: Marco van Driel

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 10.566,30

Bij: fractievergoeding

€ 33.009,70

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 36.733,54

Eindstand 31 maart 2023

€ 6.842,46

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 28.350,32

Communicatie-uitingen en representatie

€ 1.080,53

Ontwikkeling fractie

€ 5.812,18

Facilitair

€ 1.166,39

Representatie

€ 324,12

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 36.733,54

Periode 1 april 2022 - 31 maart 2023

Inleiding 

Een nieuwe raadsperiode met een nieuwe fractie betekent een nieuw team vormen en een flink aantal mensen die grip moet krijgen op complexe materie en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. We hebben deze periode dan ook ingezet op teambuilding, inwerken en discussies met elkaar en de stad over actuele onderwerpen voor de Zwollenaren. 

Fractieondersteuning 

De gemaakte kosten in deze categorie zijn salariskosten, reiskosten en kosten om te zorgen dat onze fractiemedewerker arbo verantwoord kan werken. In dit boekjaar hebben we de overstap gemaakt van een stichting (Stichting Fractieondersteuning GroenLinks KVK:75419971) naar het Landelijk bureau van GroenLinks voor het detacheren van de fractiemedewerker bij onze fractie. Dit maakt alles net wat transparanter.  

Communicatie-uitingen 

De gemaakte kosten in deze categorie behelzen hosting van onze website, email en online opslag. Ook drukwerk dat we hebben gebruikt terwijl onze fractie in gesprek ging met de stad en onze jaarlijkse advertentie in de Swollenaer als verantwoording aan de stad vallen in deze categorie. 

Ontwikkeling fractie 

Onze fractie is verschillende malen bij elkaar gekomen om aan de start van een nieuwe raadsperiode te werken aan teambuilding, training en inhoudelijke afstemming. We hebben een weekend een huisje gehuurd, hebben boodschappen gedaan en hebben voor een 24 uurssessie gebruik gemaakt van een hotel. Onder deze kostenpost vallen naast kosten voor bovenstaande ook kosten voor trainers, reiskosten van trainers en annuleringsverzekeringen.  

Facilitair 

Van dit deel van het budget zijn onze bankkosten van de Triodos rekeningen betaald. Ook de kosten voor onze online samenwerkingsomgeving en een abonnement op het wetenschappelijk tijdschrift van GroenLinks: de Helling. Verder zijn er voor een aantal bijeenkomsten met inwoners (bijvoorbeeld een bijeenkomst over demonstratierecht) kosten gemaakt qua ruimtehuur en consumpties. Ook hebben we voor de fractievergaderingen regelmatig versnaperingen aangeschaft.  

Representatie 

Dit jaar hebben we wederom inwoners uitgenodigd een film (Invisible Demons) te kijken over een actueel thema (klimaatverandering) om vervolgens het gesprek aan te gaan met onze fractie. De kosten voor de kaartjes staan onder deze post.  Ook een bedankje voor de (in)formateur (Arie Slob) is bekostigd uit deze post.  

Naam penningmeester: Joey Boon
Naam fractievoorzitter: Anja Roelfs

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 18.402,47

Bij: fractievergoeding

€ 27.989,23

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 29.373,01

Eindstand 31 maart 2023

€ 17.018,69

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 19.843,90

Communicatie-uitingen en representatie

€ 1.468,92

Ontwikkeling fractie

€ 5.596,26

Facilitair

€ 2.045,19

Representatie

€ 418,74

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 29.373,01

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek:

Fractieondersteuning

 • Salariskosten fractiemedewerkers
 • Externe advieskosten
 • Vrijwilligersvergoedingen

Communicatie-uitingen

 • Website fractie
 • Nieuwsbrief
 • Social media

Ontwikkeling fractie

 • Opleidingen/cursussen voor gehele fractie
 • Fractiebijeenkomsten
 • Heidagen/teambuilding

Facilitair

 • Abonnementskosten
 • Bankkosten
 • Kantoorartikelen
 • Zaalhuur/consumpties t.b.v. fractieberaad/fractiebijeenkomsten

Representatie

 • Kleine attenties
 • Fractiebezoeken aan organisaties/instellingen/bedrijven

Naam penningmeester: H.J. de Groot
Naam fractievoorzitter: Debbie Mathijssen

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

-

Bij: fractievergoeding

€ 763,69

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 763,69

Eindstand 31 maart 2023

€ -

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

-

Communicatie-uitingen en representatie

-

Ontwikkeling fractie

-

Facilitair

€ 763,69

Representatie

-

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 763,69

Periode 1 april 2022 – 31 maart 2023

Inleiding 

In het boekjaar 2022-2023 heeft onze fractie in totaal €16.512,36 euro uitgegeven. Het merendeel hiervan is ingezet voor een fractieondersteuner. Zie hieronder voor een nadere duiding.  

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek 

 • Fractieondersteuning: €12.723,24
  Salariskosten fractiemedewerkers: inzet van onze fractieondersteuners.  
 • Communicatie-uitingen: 141,65
  Foto’s t.b.v. (social) media-uitingen 

 • Ontwikkeling fractie: €2904,75 
  Heidagen/teambuilding in juli 2022 

 • Facilitair: €717,16 
  Abonnementskosten krant en zoom
  Aansprakelijkheidsverzekering
  Bankkosten 

 • Representatie: €25,56 
  Kleine attenties 

Naam penningmeester: Mart oude Egbrink
Naam fractievoorzitter: Patty Wolthof

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 13.752,07

Bij: fractievergoeding

€ 29.825,93

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 16.512,36

Eindstand 31 maart 2023

€ 27.065,64

Specificatie van de uitgavenBedrag
Fractieondersteuning€ 12.723,24
Communicatie-uitingen en representatie€ 141,65
Ontwikkeling fractie€ 2.904,75
Facilitair€ 717,16
Representatie€ 25,56
Totaalbedrag aan uitgaven

€ 16.512,36

Periode 1 april 2022 – 31 maart 2023

De fractie van de SP heeft € 1.660,- aan fractievergoeding ontvangen en € 102,95 uitgegeven aan bankkosten. 

Periode 1 april 2022 - 31 maart 2023

Fractieondersteuning € 7.217,66

De fractie van Swollwacht heeft in het boekjaar gebruik gemaakt van fractieondersteuning. Deze fractieondersteuning vindt plaats op freelance basis. Dit betreft bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van sociale media, website, adviseren en redigeren van teksten.

Communicatie-uitingen € 451,95

Dit betreft de kosten van de website van de fractie, nieuwsbrief, diverse uitingen.

Representatie € 852,86

Dit betreft diverse kosten: attenties bij werkbezoeken en organisatie van bijeenkomsten, bij afscheid, ziekte en herstel, e.d.

Ontwikkeling fractie € 8.162,38

De nieuwe fractie heeft fors geïnvesteerd in haar ontwikkeling. Zo heeft de fractie debattrainingen en een schrijftraining gehad. Ook zijn diverse trainingen over o.a. positionering van de fractie georganiseerd. Daarnaast is geïnvesteerd in teambuildingsbijeenkomsten en -activiteiten.

Facilitair € 2.270,79

Dit betreft abonnementskosten (ZOOM-account, bankkosten, telefoon, vakliteratuur), zaalhuur, consumpties etc. Het is niet altijd mogelijk voorafgaand aan een vergadering of overleg thuis te eten: deze kosten worden uit het fractiebudget vergoed. Tevens worden soms inhoudelijke overleggen gevoerd tijdens het eten van een maaltijd/lunch.

In totaal is in de periode 2022-2023 een bedrag van 19.260,39 van het toegekende budget van 21.628,03 besteed.

Silvia Bruggenkamp, fractievoorzitter en penningmeester
Asia Golunska, raadslid

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 20.868,97

Bij: fractievergoeding

€ 21.628,03

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 18.955,64

Eindstand 31 maart 2023

€ 23.541,36

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 7.217,66

Communicatie-uitingen en representatie

€ 451,95

Ontwikkeling fractie

€ 8.162,38

Facilitair

€ 2.270,99

Representatie

€ 852,86

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 18.955,64

Inleiding 

Jaar 1. Een jaar van eersten. Volt heeft een plek in de gemeenteraad verdiend en dat betekende voor onze jonge fractie en met name voor fractievoorzitter en kersvers raadslid Cankut Ercan een druk jaar met verrassingen, nieuwe ervaringen en nieuwe verplichtingen. Datzelfde geldt voor de financiën van Volt van dit jaar. Pas in november werden we een officieel ingeschreven stichting en dat zien we goed terug in de financiën.  

Onze voorzitter had ondersteuning hard nodig, maar verder waren we heel erg gericht op leren wat er in de raad allemaal komt kijken bij het maken van beleid.  

De fractie heeft daarom relatief weinig uitgegeven in haar eerste jaar op het gebied van communicatie, ontwikkeling en representatie.  

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek 

 1. Fractieondersteuning 
  Twee fractiemedewerkers hebben Cankut ondersteund. Annajorien Prins en Harwin van Wesel. Annajorien van april tot juli en Harwin van januari tot heden.

 2. Communicatie-uitingen
  Nog geen uitgaven in communicatie-uitingen.

 3. Ontwikkeling fractie
  Nog geen uitgaven in Fractieontwikkeling.

 4. Facilitair
  De facilitaire kosten die zijn gemaakt bestaan uit bankkosten, kantoorartikelen, de kosten voor de oprichting van de stichting bij de notaris en de inschrijving bij de KVK. 

 5. Representatie
  Omdat we wel des Volts willen blijven en de plastic berg zo klein mogelijk willen houden hebben we voor in de fractiekamer leuke Voltmokken besteld. Kom er gerust eens bij ons een kopje koffie mee drinken. 

Naam penningmeester: Jan Borgert
Naam fractievoorzitter: Cankut Ercan 

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

-

Bij: fractievergoeding

€ 31.030

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 10.177,53

Eindstand 31 maart 2023

€ 20.852,47

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 8.451,14

Communicatie-uitingen en representatie

€ 0

Ontwikkeling fractie

€ 0

Facilitair

€ 1.396,70

Representatie

€ 329,69

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 10.177,53

Periode 1 april 2022 – 31 maart 2023

De verantwoording over het jaar 2022-2023 van de financiële middelen. De VVD Zwolle heeft een bedrag van €19.390,74 ontvangen van de gemeente. Daarnaast stond er nog een overschot vanuit 2022 van €25.264,26.

Deze zijn op de volgende manier besteed:

Fractieondersteuning: €17.175,12 

 • Salariskosten fractiemedewerkers: €15.975,12 
  Daarvan is 1 medewerker in vaste dienst van de fractie met bijkomende kosten voor salarisadministratie. 
 • Externe advieskosten: n.v.t. 

 • Vrijwilligersvergoedingen: €1200 
  Er is 1 vrijwilliger actief geweest die daarvoor een vergoeding heeft ontvangen van €150 per maand.

Communicatie-uitingen: €299,37 

 • Website en communicatie fractie: €299,37 

Ontwikkeling fractie: €3845,95 

 • Opleidingen/cursussen voor gehele fractie: €587,98 

 • Fractiebijeenkomsten: €793,97
  De gehele fractie is op werkbezoek naar Eindhoven geweest voor een bezoek aan de diverse stadsontwikkelingen. 

 • Heidagen/teambuilding: €2464
  Na de start van de nieuw gekozen fractie in maart 2022 is enige tijd later de gehele fractie, inclusief burgerraadsleden en de 2 fractieondersteuners naar een 2-daagse op een externe locatie inclusief verblijf geweest inclusief 1,5 dag training.   

Facilitair: €1695,53 

 • Abonnementskosten: €152,37 voor het Zoom abonnement wat digitaal vergaderen mogelijk maakt.  

 • Bankkosten: €228,10 

 • Kantoorartikelen: n.v.t. 

 • Zaalhuur/consumpties t.b.v. fractieberaad/fractiebijeenkomsten: €1315,06
  Dit is voor het vergaderen op locatie inclusief eten, het huren van een busje voor het vervoer naar Eindhoven en de facilitaire kosten bij een politiek café .

Representatie: €765,00 

 • Kleine attenties:  €690,41 

 • Fractiebezoeken aan organisaties/instellingen/bedrijven: €74,59 

Naam penningmeester: Annemee van de Klundert
Naam fractievoorzitter: Johran Willigers

Beginstand 1 april 2022 (stand reserve)

€ 25.264,26

Bij: fractievergoeding

€ 19.390,74

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 23.780,59

Eindstand 31 maart 2022

€ 20.874,41

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 17.175,12

Communicatie-uitingen en representatie

€ 299,37

Ontwikkeling fractie

€ 3.845,95

Facilitair

€ 1.695,53

Representatie

€ 765

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 23.781

Jaarverslagen fracties 2021-2022

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 13.860,63

Bij: fractievergoeding

€ 25.551,47

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 24.126,38

Eindstand 16 maart 2022

€ 15.285,73

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 22.335,00

Communicatie-uitingen en representatie

€ 437,37

Ontwikkeling fractie

€ 832,93

Facilitair

€ 179,60

Representatie

€ 341,48

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 24.126,38

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 13.822,33

Bij: fractievergoeding

€ 28.507,00

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 29.565,28

Eindstand 16 maart 2022

€ 12.764,05

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 10.539,39

Communicatie-uitingen en representatie

€ 11.670,14

Ontwikkeling fractie

€ 4.411,00

Facilitair

€ 2.809,38

Representatie

€ 135,37

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 29.429,91

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Inleiding

Dit is het jaarverslag van de verantwoording van de uitgaven van het fractiebudget van D66 Zwolle. De fractie heeft € 30.317,- van de gemeente ontvangen. € 26.800,81 daarvan is uitgegeven. Het budget van D66 Zwolle wordt beheerd door Stichting Fractieondersteuning D66 Zwolle. Een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74565095. Aan deze stichting is een zakelijke rekening van Triodos Bank gekoppeld.
Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek
In het afgelopen boekjaar is € 26.800,81 uitgegeven. € 22.100,16 aan fractieondersteuning (salariskosten medewerkers), € 675,18 aan communicatie-uitingen en €792,38 aan representatie. € 1.507,45 aan ontwikkeling van de fractie (inhuur externe deskundigen en deskundigheidsbevordering door trainingen) en € 1.725,64 aan facilitaire kosten.

Fractieondersteuning

In 2021-2022 is € 22.100,16 euro uitgegeven aan fractieondersteuning. Daarbinnen is een transitievergoeding uitgegeven van € 633,75 en drie maal een vrijwilligersvergoeding van € 150,-.

Communicatie-uitingen en representatie

Met betrekking tot communicatie is budget € 615,18 besteed aan de website zwolleisvanjou.nl en aan een online tool voor communicatie van social media. Aan representatie is € 792,38 uitgegeven aan de verkiezing van de conciërge van het jaar 2022 en aan bedankjes en bloemen voor diverse personen en activiteiten.

Ontwikkeling fractie

Het budget voor ontwikkeling van de fractie is uitgegeven aan deskundigheidsbevordering op het gebied van ervaringsdeskundigheid en debat- en strategietraining. Daarbij zijn er beperkte kosten gemaakt voor (lunch)maaltijden bij deze bijeenkomsten. In totaal is er € 1.507,45 uitgegeven aan de ontwikkeling van de fractie.

Facilitair

De facilitaire uitgaven à € 1.725,64 zijn besteed aan abonnementskosten voor de krant en bankkosten voor de stichting. Daarbij zijn er kantoorkosten gemaakt en zijn er uitgaven gedaan voor maaltijden bij voorbereidingsbijeenkomst van onder andere de perspectiefnota en begrotingsbehandeling. Ook is met de fractie afscheid genomen van de zittende fractie.

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 7.050,11

Bij: fractievergoeding

€ 30.317,00

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 26.800,81

Eindstand 16 maart 2022

€ 10.566,30

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 22.100,16

Communicatie-uitingen en representatie

€ 675,18

Ontwikkeling fractie

€ 1.507,45

Facilitair

€ 1.725,64

Respresentatie

€ 792,38

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 26.800,81

Periode 1 april 2021 - 31 maart 2022

Inleiding

Zoals voorgaande jaren is het fractiebudget voornamelijk besteed aan kennisontwikkeling en teambuilding van onze fractie. Bovendien is ontmoeting met Zwollenaren en onze achterban bijzonder belangrijk voor GroenLinks. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest, wanneer de corona maatregelen dat toelieten, om van gedachten te wisselen over groene en sociale thema s en belangrijke, actuele ontwikkelingen in onze stad. Ook is in dit financieel boekjaar weer dankbaar gebruik gemaakt van het budget voor een fractieondersteuner.

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek

Fractieondersteuning: Ook dit boekjaar is weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een fractieondersteuner aan te stellen. Dit jaar was er een wisseling van de wacht tussen twee ondersteuners. Voor het laatst is dit boekjaar nog telkens een voorschot overgemaakt naar de lokale stichting fractieondersteuning. De verantwoording van deze stichting treft u in de bijlage.
Vanaf komend jaar stappen we overigens over naar een maandelijkse facturering door een landelijke stichting fractieondersteuning van GroenLinks. Groot voordeel is dat hierdoor de administratie veel overzichtelijker en dus ook transparanter wordt. De lokale stichting zal komend jaar worden opgeheven om KVK- en bankkosten te besparen.

Communicatie-uitingen: Vaste uitgaven zijn de kosten voor het hosten van de website, mailadressen, online opslag. Ook delen we de kosten van GroenLicht, het ledenblad van GroenLinks Zwolle met de lokale afdeling van GroenLinks. Ook is er een film ‘Het geheime leven van bomen’ bekeken in het Fraterhuis met leden en belangstellenden: een mooie aanleiding om het gesprek over het belang van (meer) bomen en biodiversiteit in Zwolle aan te gaan. Zo kunnen we onze achterban goed blijven betrekken en informeren.

Ontwikkeling fractie: Toen het weer mogelijk was heeft de fractie een weekend op ‘de hei’ doorgebracht, om af te stemmen en het debatteren te oefenen met een trainer. Maar ook om elkaar na lange tijd weer even in het echt te ontmoeten als team. Er zijn tijdens dit weekend enkele boodschappen gehaald en er is een maaltijd afgehaald. Het retourbedrag van een ruimte tbv een fractie-weekend dat eerder niet door kon gaan is in dit boekjaar terugbetaald.

Facilitair: Tijdens de corona-crisis is er digitaal vergaderd door de fractie. In een enkel geval is er voor gekozen om op verantwoorde wijze fysiek te vergaderen op een wijze waarop de 1,5 meter in acht kon worden genomen. Ook is geïnvesteerd in materialen om hybride te kunnen vergaderen. Een enkele keer, zoals tijdens het laatste fractieberaad van de vorige raadsperiode, is er iets lekkers gehaald. Verdere uitgaven betreffen bankkosten, een abonnement op De Helling (het blad van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.)

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 20.287,74

Bij: fractievergoeding

€ 20.545,56

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 22.430,83

Eindstand 16 maart 2022

€ 18.402,47

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 16.500,00

Communicatie-uitingen en representatie

€ 616,64

Ontwikkeling fractie

€ 3.028,34

Facilitair

€ 2.049,90

Representatie

€ 235,95

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 22.430,83

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Inleiding

In het afgelopen jaar heeft onze fractie een vergoeding ontvangen van €29.222,15. Samen met onze reserve van 10.189,95 hadden we daarmee €39.412,10 tot onze beschikking.
Van dit bedrag heeft onze fractie € 25.660,03 gebruikt. Dit betekent dat een bedrag van €13.752,07 resteert.
Bijgaand tref je de verantwoording voor de fractievergoeding over de periode april 2021 - maart 2022
aan in het daarvoor bestemde format en verwijzing naar de verschillende bonnen/facturen.
Ik ga er vanuit je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar uiteraard sta ik open voor aanvullende vragen.

Met vriendelijke groet,
Mart oude Egbrink

Penningmeester Stichting Fraktiebegeleiding PvdA Zwolle

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek

Fractieondersteuning €23.232

 • Salariskosten fractiemedewerkers €23.232
 • Externe advieskosten -
 • Vrijwilligersvergoedingen -

Communicatie-uitingen en representatie €289,38

 • Website fractie -
 • Nieuwsbrief -
 • Social media €289,38
 • Fractiebezoeken aan organisaties/instellingen/bedrijven -

Ontwikkeling fractie €784,31

 • Opleidingen/cursussen voor gehele fractie -
 • Fractiebijeenkomsten -
 • Heidagen/teambuilding €784,31

Facilitair €1354,34

 • Abonnementskosten €910,38

 • Bankkosten €142,75

 • Kantoorartikelen €89,99

 • Zaalhuur/consumpties tbv fractieberaad/fractiebijeenkomsten €211,22

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 10.189,95

Bij: fractievergoeding

€ 29.222,15

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 25.660,03

Eindstand 16 maart 2022

€ 13.752,07

Specificatie van de uitgavenBedrag
Fractieondersteuning€ 23.232,00
Communicatie-uitingen en representatie€ 289,38
Ontwikkeling fractie€ 784,31
Facilitair€ 1.354,34
Representatie-
Totaalbedrag aan uitgaven

€ 25.660,03

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

De fractie van de SP heeft € 110,06 aan fractievergoeding ontvangen en € 108,36 uitgegeven aan bankkosten. 

Periode 1 april 2021 - 31 maart 2022

Fractieondersteuning - € 7.056,84

De fractie van Swollwacht heeft in het boekjaar gebruik gemaakt van fractieondersteuning. Dit betreft ondersteuning op het gebied van sociale media, website, adviseren en redigeren van teksten.

Communicatie-uitingen - € 374,75

Dit betreft de kosten van de website van de fractie en de Nieuwsbrief.

Representatie - € 271,89

Dit betreft diverse kosten: attenties bij werkbezoeken, afscheid, ziekte en herstel, e.d.

Ontwikkeling fractie - € 10.127,95

De fractie heeft in haar ontwikkeling geïnvesteerd door het volgen van diverse trainingen en coaching.

Facilitair - € 677,88

Dit betreft abonnementskosten (bijvoorbeeld een ZOOM-account, fractietelefoon), bankkosten, zaalhuur, consumpties e.d.

Silvia Bruggenkamp, fractievoorzitter en penningmeester

Evelina Bijleveld, vice-fractievoorzitter

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 7.565,28

Bij: fractievergoeding

€ 31.813,00

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 18.509,31

Eindstand 16 maart 2022

€ 20.868,97

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 7.056,84

Communicatie-uitingen en representatie

€ 374,75

Ontwikkeling fractie

€ 10.127,95

Facilitair

€ 677,88

Representatie

€ 271,89

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 18.509,31

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

De verantwoording over het jaar 2021-2022 van de financiële middelen. De VVD heeft een bedrag van €18.556,84 euro ontvangen van de gemeente. Daarnaast stond er nog een overschot vanuit 2021 van €21.827,66.

Deze zijn op de volgende manier besteed.
1. Er is in totaal €11.784,04 uitgegeven aan de fractieondersteuning.
De stichting fractieondersteuning VVD Zwolle heeft 1 medewerker in dienst voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden zoals het inhoudelijk ondersteunen van de fractieleden en het onderhouden van het secretariaat. Daarnaast is er een medewerker als vrijwilliger aan het werk die zich vooral met de social media ten aanzien van de fractie inzet. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een administratiekantoor voor de berekening en administratie van het salaris. In het jaar 2021 zijn er wisselingen geweest. Een medewerker is burgerraadslid geworden en een vrijwilliger is in dienst gekomen als medewerker. Tevens is er een nieuwe vrijwilliger gestart als social media ondersteuner voor de fractie.

2. Aan communicatie uitingen o.a. het onderhouden van de website waar alle raadsbijdrages van de fractieleden op te vinden zijn) is €406,45 aan uit gegeven.


3. Er is in het jaar 2021-2022 in totaal €1872,44 aan ontwikkeling van de fractie uitgegeven. Dat zijn fractiedagen alsmede fractiebijeenkomsten.


4. Op naam van de fractie zijn er verschillende abonnementen met maandelijkse kosten, zoals het hebben van een bankrekening, een Zoom-account om digitaal te kunnen vergaderen. Daar is in totaal €373,86 aan uit gegeven.


5. Vanuit de Fractie worden er bloemen of geschenken betaald voor bijvoorbeeld een collega, bij een afscheid van een burgerraadslid/fractielid of andere representatieve geschenken namens de gehele fractie. In totaal is hier €683,45 aan uit gegeven.


In totaal is er in de periode 2021-2022 een bedrag van €15.120,24 uit gegeven, van het oorspronkelijk ontvangen budget


Namens de fractie van de VVD,
Annemee van de Klundert

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 21.827,66

Bij: fractievergoeding

€ 18.556,84

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 15.120,24

Eindstand 16 maart 2022

€ 25.264,26

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 11.784,04

Communicatie-uitingen en representatie

€ 406,45

Ontwikkeling fractie

€ 1.872,44

Facilitair

€ 373,86

Representatie

€ 683,45

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 15.120,24

Geschenkenregister gemeenteraad

In het geschenkenregister staan geschenken met een geschatte waarde van € 50 of meer die raads- en burgerleden hebben ontvangen. In dit register staan de details van het geschenk vermeld. Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Geschenkenregister gemeenteraad 2022-2026

 Datum Gever Geschenk Waarde OntvangerBestemming
April 2023Museum ANNOWaardebon€ 150,-GroenLinksFractiebijeenkomst