envelop-geld iconFractievergoedingen en geschenkenregister

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming voor ondersteuning van hun werkzaamheden. De vergoeding is gebaseerd op de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022.

Jaarverslagen fracties 2021-2022

Jaarverslag fractie CDA

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 13.860,63

Bij: fractievergoeding

€ 25.551,47

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 24.126,38

Eindstand 16 maart 2022

€ 15.285,73

 

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 22.335,00

Communicatie-uitingen en representatie

€ 437,37

Ontwikkeling fractie

€ 832,93

Facilitair

€ 179,60

Representatie

€ 341,48

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 24.126,38

Jaarverslag fractie ChristenUnie

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 13.822,33

Bij: fractievergoeding

€ 28.507,00

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 29.565,28

Eindstand 16 maart 2022

€ 12.764,05

 

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 10.539,39

Communicatie-uitingen en representatie

€ 11.670,14

Ontwikkeling fractie

€ 4.411,00

Facilitair

€ 2.809,38

Representatie

€ 135,37

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 29.429,91

Jaarverslag fractie D66

Jaarverslag fractie D66 Zwolle

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Inleiding

Dit is het jaarverslag van de verantwoording van de uitgaven van het fractiebudget van D66 Zwolle. De fractie heeft € 30.317,- van de gemeente ontvangen. € 26.800,81 daarvan is uitgegeven. Het budget van D66 Zwolle wordt beheerd door Stichting Fractieondersteuning D66 Zwolle. Een stichting die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74565095. Aan deze stichting is een zakelijke rekening van Triodos Bank gekoppeld.
Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek
In het afgelopen boekjaar is € 26.800,81 uitgegeven. € 22.100,16 aan fractieondersteuning (salariskosten medewerkers), € 675,18 aan communicatie-uitingen en €792,38 aan representatie. € 1.507,45 aan ontwikkeling van de fractie (inhuur externe deskundigen en deskundigheidsbevordering door trainingen) en € 1.725,64 aan facilitaire kosten.

Fractieondersteuning

In 2021-2022 is € 22.100,16 euro uitgegeven aan fractieondersteuning. Daarbinnen is een transitievergoeding uitgegeven van € 633,75 en drie maal een vrijwilligersvergoeding van € 150,-.

Communicatie-uitingen en representatie

Met betrekking tot communicatie is budget € 615,18 besteed aan de website zwolleisvanjou.nl en aan een online tool voor communicatie van social media. Aan representatie is € 792,38 uitgegeven aan de verkiezing van de conciërge van het jaar 2022 en aan bedankjes en bloemen voor diverse personen en activiteiten.

Ontwikkeling fractie

Het budget voor ontwikkeling van de fractie is uitgegeven aan deskundigheidsbevordering op het gebied van ervaringsdeskundigheid en debat- en strategietraining. Daarbij zijn er beperkte kosten gemaakt voor (lunch)maaltijden bij deze bijeenkomsten. In totaal is er € 1.507,45 uitgegeven aan de ontwikkeling van de fractie.

Facilitair

De facilitaire uitgaven à € 1.725,64 zijn besteed aan abonnementskosten voor de krant en bankkosten voor de stichting. Daarbij zijn er kantoorkosten gemaakt en zijn er uitgaven gedaan voor maaltijden bij voorbereidingsbijeenkomst van onder andere de perspectiefnota en begrotingsbehandeling. Ook is met de fractie afscheid genomen van de zittende fractie.

 

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 7.050,11

Bij: fractievergoeding

€ 30.317,00

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 26.800,81

Eindstand 16 maart 2022

€ 10.566,30

 

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 22.100,16

Communicatie-uitingen en representatie

€ 675,18

Ontwikkeling fractie

€ 1.507,45

Facilitair

€ 1.725,64

Respresentatie

€ 792,38

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 26.800,81

 

Jaarverslag fractie GroenLinks

Periode 1 april 2021 - 31 maart 2022

Inleiding

Zoals voorgaande jaren is het fractiebudget voornamelijk besteed aan kennisontwikkeling en teambuilding van onze fractie. Bovendien is ontmoeting met Zwollenaren en onze achterban bijzonder belangrijk voor GroenLinks. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest, wanneer de corona maatregelen dat toelieten, om van gedachten te wisselen over groene en sociale thema s en belangrijke, actuele ontwikkelingen in onze stad. Ook is in dit financieel boekjaar weer dankbaar gebruik gemaakt van het budget voor een fractieondersteuner.

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek

Fractieondersteuning: Ook dit boekjaar is weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een fractieondersteuner aan te stellen. Dit jaar was er een wisseling van de wacht tussen twee ondersteuners. Voor het laatst is dit boekjaar nog telkens een voorschot overgemaakt naar de lokale stichting fractieondersteuning. De verantwoording van deze stichting treft u in de bijlage.
Vanaf komend jaar stappen we overigens over naar een maandelijkse facturering door een landelijke stichting fractieondersteuning van GroenLinks. Groot voordeel is dat hierdoor de administratie veel overzichtelijker en dus ook transparanter wordt. De lokale stichting zal komend jaar worden opgeheven om KVK- en bankkosten te besparen.

Communicatie-uitingen: Vaste uitgaven zijn de kosten voor het hosten van de website, mailadressen, online opslag. Ook delen we de kosten van GroenLicht, het ledenblad van GroenLinks Zwolle met de lokale afdeling van GroenLinks. Ook is er een film ‘Het geheime leven van bomen’ bekeken in het Fraterhuis met leden en belangstellenden: een mooie aanleiding om het gesprek over het belang van (meer) bomen en biodiversiteit in Zwolle aan te gaan. Zo kunnen we onze achterban goed blijven betrekken en informeren.

Ontwikkeling fractie: Toen het weer mogelijk was heeft de fractie een weekend op ‘de hei’ doorgebracht, om af te stemmen en het debatteren te oefenen met een trainer. Maar ook om elkaar na lange tijd weer even in het echt te ontmoeten als team. Er zijn tijdens dit weekend enkele boodschappen gehaald en er is een maaltijd afgehaald. Het retourbedrag van een ruimte tbv een fractie-weekend dat eerder niet door kon gaan is in dit boekjaar terugbetaald.

Facilitair: Tijdens de corona-crisis is er digitaal vergaderd door de fractie. In een enkel geval is er voor gekozen om op verantwoorde wijze fysiek te vergaderen op een wijze waarop de 1,5 meter in acht kon worden genomen. Ook is geïnvesteerd in materialen om hybride te kunnen vergaderen. Een enkele keer, zoals tijdens het laatste fractieberaad van de vorige raadsperiode, is er iets lekkers gehaald. Verdere uitgaven betreffen bankkosten, een abonnement op De Helling (het blad van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.)

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 20.287,74

Bij: fractievergoeding

€ 20.545,56

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 22.430,83

Eindstand 16 maart 2022

€ 18.402,47

 

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 16.500,00

Communicatie-uitingen en representatie

€ 616,64

Ontwikkeling fractie

€ 3.028,34

Facilitair

€ 2.049,90

Representatie

€ 235,95

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 22.430,83

Jaarverslag fractie PvdA

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

Inleiding

In het afgelopen jaar heeft onze fractie een vergoeding ontvangen van €29.222,15. Samen met onze reserve van 10.189,95 hadden we daarmee €39.412,10 tot onze beschikking.
Van dit bedrag heeft onze fractie € 25.660,03 gebruikt. Dit betekent dat een bedrag van €13.752,07 resteert.
Bijgaand tref je de verantwoording voor de fractievergoeding over de periode april 2021 - maart 2022
aan in het daarvoor bestemde format en verwijzing naar de verschillende bonnen/facturen.
Ik ga er vanuit je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar uiteraard sta ik open voor aanvullende vragen.

Met vriendelijke groet,
Mart oude Egbrink

Penningmeester Stichting Fraktiebegeleiding PvdA Zwolle

Korte inhoudelijke toelichting op de uitgaven per kostenrubriek

Fractieondersteuning €23.232

 • Salariskosten fractiemedewerkers €23.232
 • Externe advieskosten -
 • Vrijwilligersvergoedingen -

Communicatie-uitingen en representatie €289,38

 • Website fractie -
 • Nieuwsbrief -
 • Social media €289,38
 • Fractiebezoeken aan organisaties/instellingen/bedrijven -

Ontwikkeling fractie €784,31

 • Opleidingen/cursussen voor gehele fractie -
 • Fractiebijeenkomsten -
 • Heidagen/teambuilding €784,31

Facilitair €1354,34

 • Abonnementskosten €910,38

 • Bankkosten €142,75

 • Kantoorartikelen €89,99

 • Zaalhuur/consumpties tbv fractieberaad/fractiebijeenkomsten €211,22
   

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 10.189,95

Bij: fractievergoeding

€ 29.222,15

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 25.660,03

Eindstand 16 maart 2022

€ 13.752,07

 

Specificatie van de uitgaven Bedrag
Fractieondersteuning € 23.232,00
Communicatie-uitingen en representatie € 289,38
Ontwikkeling fractie € 784,31
Facilitair € 1.354,34
Representatie -
Totaalbedrag aan uitgaven

€ 25.660,03

Jaarverslag fractie SP

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

De fractie van de SP heeft € 110,06 aan fractievergoeding ontvangen en € 108,36 uitgegeven aan bankkosten. 

Jaarverslag fractie Swollwacht

Periode 1 april 2021 - 31 maart 2022

Fractieondersteuning - € 7.056,84

De fractie van Swollwacht heeft in het boekjaar gebruik gemaakt van fractieondersteuning. Dit betreft ondersteuning op het gebied van sociale media, website, adviseren en redigeren van teksten.

Communicatie-uitingen - € 374,75

Dit betreft de kosten van de website van de fractie en de Nieuwsbrief.

Representatie - € 271,89

Dit betreft diverse kosten: attenties bij werkbezoeken, afscheid, ziekte en herstel, e.d.

Ontwikkeling fractie - € 10.127,95

De fractie heeft in haar ontwikkeling geïnvesteerd door het volgen van diverse trainingen en coaching.

Facilitair - € 677,88

Dit betreft abonnementskosten (bijvoorbeeld een ZOOM-account, fractietelefoon), bankkosten, zaalhuur, consumpties e.d.

Silvia Bruggenkamp, fractievoorzitter en penningmeester

Evelina Bijleveld, vice-fractievoorzitter

 

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 7.565,28

Bij: fractievergoeding

€ 31.813,00

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 18.509,31

Eindstand 16 maart 2022

€ 20.868,97

 

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 7.056,84

Communicatie-uitingen en representatie

€ 374,75

Ontwikkeling fractie

€ 10.127,95

Facilitair

€ 677,88

Representatie

€ 271,89

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 18.509,31

Jaarverslag fractie VVD

Periode 1 april 2021 – 31 maart 2022

De verantwoording over het jaar 2021-2022 van de financiële middelen. De VVD heeft een bedrag van €18.556,84 euro ontvangen van de gemeente. Daarnaast stond er nog een overschot vanuit 2021 van €21.827,66.

Deze zijn op de volgende manier besteed.
1. Er is in totaal €11.784,04 uitgegeven aan de fractieondersteuning.
De stichting fractieondersteuning VVD Zwolle heeft 1 medewerker in dienst voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden zoals het inhoudelijk ondersteunen van de fractieleden en het onderhouden van het secretariaat. Daarnaast is er een medewerker als vrijwilliger aan het werk die zich vooral met de social media ten aanzien van de fractie inzet. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een administratiekantoor voor de berekening en administratie van het salaris. In het jaar 2021 zijn er wisselingen geweest. Een medewerker is burgerraadslid geworden en een vrijwilliger is in dienst gekomen als medewerker. Tevens is er een nieuwe vrijwilliger gestart als social media ondersteuner voor de fractie.


2. Aan communicatie uitingen o.a. het onderhouden van de website waar alle raadsbijdrages van de fractieleden op te vinden zijn) is €406,45 aan uit gegeven.


3. Er is in het jaar 2021-2022 in totaal €1872,44 aan ontwikkeling van de fractie uitgegeven. Dat zijn fractiedagen alsmede fractiebijeenkomsten.


4. Op naam van de fractie zijn er verschillende abonnementen met maandelijkse kosten, zoals het hebben van een bankrekening, een Zoom-account om digitaal te kunnen vergaderen. Daar is in totaal €373,86 aan uit gegeven.


5. Vanuit de Fractie worden er bloemen of geschenken betaald voor bijvoorbeeld een collega, bij een afscheid van een burgerraadslid/fractielid of andere representatieve geschenken namens de gehele fractie. In totaal is hier €683,45 aan uit gegeven.


In totaal is er in de periode 2021-2022 een bedrag van €15.120,24 uit gegeven, van het oorspronkelijk ontvangen budget


Namens de fractie van de VVD,
Annemee van de Klundert

Beginstand 1 april 2021 (stand reserve)

€ 21.827,66

Bij: fractievergoeding

€ 18.556,84

Af: Totaal bedrag aan uitgaven

€ 15.120,24

Eindstand 16 maart 2022

€ 25.264,26

 

Specificatie van de uitgaven

Bedrag

Fractieondersteuning

€ 11.784,04

Communicatie-uitingen en representatie

€ 406,45

Ontwikkeling fractie

€ 1.872,44

Facilitair

€ 373,86

Representatie

€ 683,45

Totaalbedrag aan uitgaven

€ 15.120,24

In de verordening is bepaald dat de raadsfracties verantwoording aan de raad afleggen over de besteding van de bijdragen voor fractieondersteuning. Conform gemaakte afspraken wordt de verantwoording op de website openbaar gemaakt. De onderliggende stukken (facturen en bonnen) zijn op te vragen bij de individuele raadsfracties of de Raadsgriffie.

Geschenkenregister gemeenteraad

In het geschenkenregister staan geschenken met een geschatte waarde van € 50 of meer die raads- en burgerleden hebben ontvangen. In dit register staan de details van het geschenk vermeld. Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Geschenkenregister gemeenteraad 2022-2026

 Datum  Gever  Geschenk  Waarde  Ontvanger Bestemming
           
           
           
           
           

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle