Huisregels Wijthmenerplas

Op de Wijthmenerplas gelden huisregels, op onderstaande kaart wordt het gebied getoond waar de huisregels gelden. Deze huisregels hebben we gemaakt, zodat u en de andere bezoekers veilig en gezellig in ons recreatiegebied kunnen zijn. Als u op de wijthmenerplas komt gelden deze regels en moet u zich hieraan houden. Hieronder staan de huisregels van de wijthmenerplas. Wij wensen u een prettig verblijf!

Kaart Wijthmenerplas

Algemeen

Wij verwachten dat u onze medewerkers en de andere bezoekers met respect behandeld. Respect is: niet discrimineren, geen grove taal, geen geweld, geen intimidatie en rekening houden met de gevoelens, privacy en eigendommen van anderen.
Bij de toegangswegen tot het recreatiegebied vindt u toegangsborden waarop onder andere staat aangegeven dat u tussen zonsondergang en zonsopkomst niet in het gebied aanwezig mag zijn.

Voor vragen of opmerkingen over de huisregels of voor een melding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Zwolle,  telefoon 14038.
Buiten kantooruren kunt u in geval van een incident een melding doen bij de meldkamer van de politie 0900-8844 (geen spoed, wel politie).

Toegang

1.1 Parkeren en/of stallen

 • Parkeren is alleen toegestaan op parkeerterreinen in ons recreatiegebied.
 • Voor het parkeren van een gemotoriseerd voertuig moet u geld betalen. Dit geld betaalt u voor de parkeerplek en is niet voor bewaking van het voertuig.
 • Parkeren op de parkeerterreinen is op eigen risico. Houd rekening met bulten en hobbels op het parkeerterrein. 
 • Fietsen of bromfietsen moeten in de (brom)fietsenstallingen geplaatst worden. Voertuigen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopkomst op het recreatiegebied parkeren of daar staan. 
 • In afwijking van hierboven aangegeven mogen medewerkers en/of bezoekers van Lakeside tijdens de vergunde openingstijd van Lakeside voertuigen parkeren die na sluitingstijd weer het recreatiegebied moeten verlaten.

1.2 Parkeersysteem

 • Als er een storing is van het automatisch parkeersysteem kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 14038. 
 • Als uw parkeerpas niet werkt en u besluit zelf een uitrijkaart te kopen, kunnen wij u achteraf geen geld teruggeven.
 • Het misbruiken van het parkeersysteem is strafbaar. Als wij dit merken, zullen wij overgaan tot het opleggen van een boete en/of het verhalen van schade dan wel misgelopen omzet. In alle gevallen van misbruik van het parkeersysteem doen wij aangifte bij de politie.

1.3 Verkeer

 • De Wegenverkeerswet 1994 geldt voor het recreatiegebied. 
 • Er mag niet harder dan 10 km per uur worden gereden, behalve als het anders staat aangegeven.
 • De op het recreatiegebied aanwezige verkeersregels en verkeerstekens moeten worden opgevolgd.
 • Bezoekers mogen de wegen en parkeerterreinen alleen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Alleen met toestemming van de terreineigenaar mogen ze ergens anders voor gebruikt worden.

Recreatiegebied

2.1 Gebruik en veiligheid

 • Bezoekers mogen niet tussen zonsondergang en zonsopkomst op het recreatiegebied aanwezig zijn.
 • Er geldt een uitzondering voor de gasten van Lakeside, die wel binnen de openingstijden van Lakeside rechtstreeks vanaf de ingang van het recreatiegebied naar Lakeside mogen gaan.
 • Er geldt een uitzondering voor bezoekers die met schriftelijke toestemming van de terreineigenaar in het recreatiegebied zijn buiten de toegestane openingstijden. Zij moeten de toestemming meteen laten zien aan een medewerker of toezichthouder als daarom wordt gevraagd.
 • Waarschuwingen of vragen van de beheerders en toezichthouders moeten altijd en overal uitgevoerd worden.
 • Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming (zoals staat in artikel 8.2) op het recreatiegebied producten te verkopen, diensten aan te bieden of een activiteit te organiseren. Het maakt daarbij niet uit of dit betaald of onbetaald gebeurt.
 • Het is niet toegestaan zaken en eigendommen onbeheerd achter te laten op het recreatiegebied.
 • Glaswerk is niet toegestaan op het recreatiegebied m.u.v. het terrein van Lakeside.

2.2 Water

 • Het gebruik van het water is voor eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig. Ouders/verzorgers moeten opletten en zorgen voor hun (oppas) kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen ouder dan 12 jaar zonder zwemdiploma.
 • Gemotoriseerde of met elektromotoren aangedreven vaartuigen, waaronder jetski’s, waterscooters en flyboards, mogen niet op het water. Kitesurfen is verboden. Overige vaartuigen mogen wel, zolang zij geen gevaar en/of hinder opleveren voor andere mensen in het recreatiegebied.
 • Het is verboden om je als bader of zwemmer zo te gedragen dat andere gebruikers van het water daarvan hinder of gevaar ondervinden.
 • Vissers mogen vissen op de aangewezen visstekken als zij lid zijn van de plaatselijk hengelsportvereniging HSV de Hengelsport Zwolle. Lidmaatschap van HSV de Hengelsport Zwolle is aan te tonen door de vispas welke elke visser verplicht is bij zich te hebben. Als een controleur van HSV de Hengelsport Zwolle, een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van Sportvisserij Nederland, een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente Zwolle of de politie  vraagt naar de vispas moet u die laten zien.

2.3 Natuurijs

 • Als er natuurijs ligt op de Wijthmenerplas is het op het ijs gaan voor eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig. De terreineigenaar kan niet instaan voor de veiligheid van het ijs.
 • Het natuurijs mag niet kapot gemaakt worden, verontreinigd worden of op de een of andere manier afgesloten worden. 
 • De bakens of andere voorwerpen die voor de veiligheid op het ijs zijn gezet mogen niet verplaatst worden, meegenomen worden of kapotgemaakt.
 • Het is verboden om met hulp van een zeil of kite het ijs te gebruiken.
 • De exploitante van Lakeside bepaalt of er geschaatst mag worden en door wie op het aan haar in erfpacht uitgegeven gedeelte van het terrein/water.

Gedrag

3.1 Overlast

 • Ouders en verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor de minderjarige kinderen die zij hebben meegebracht.
 • U mag geen bezoekers of medewerkers van de gemeente/en of de beheerder van het recreatiegebied lastigvallen, storen of agressief tegen hen zijn.
 • Hard geluid of lawaai kan storend zijn voor bezoekers. U mag geen geluidsoverlast veroorzaken door (geluids)apparaten of op een andere manier.
 • Een uitzondering voor 3.1 sub c geld voor de melder of vergunninghouder die een ontheffing geluid heeft gekregen van de terreineigenaar.
 • Zomaar ergens hangen en overlast en/of hinder veroorzaken op het recreatiegebied is niet toegestaan.
 • Het is verboden andere bezoekers in gevaar te brengen.
 • Het is verboden in het struikgewas of de bosjes grenzend aan de ligweide, het strand of het water te komen.

3.2 Vandalisme

 • Het expres beschadigen, vernielen of wegnemen van de in het recreatiegebied aanwezige zaken van de terreineigenaar is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan wegen en/of onroerende zaken te bekrassen of te bekladden of zonder toestemming afbeeldingen, letters, cijfers, aanplakbiljetten of andere geschriften en aanduidingen te plaatsen, te verwijderen, onleesbaar te maken of te beschadigen.
 • Het is niet toegestaan bomen, bloemen, heesterperken en/of andere groenvoorzieningen te beschadigen.

3.3 Afval

 • Het achterlaten van afval, vuilnis of enige andere stof of voorwerp mag niet.
 • Er staan voor het weggooien van klein afval zoals snackverpakkingen, kleine etenswaren, dranken en dergelijke afvalbakken op het terrein. Iedereen moet zijn eigen afval daarin weggooien of meenemen.
 • Het doorzoeken van afvalbakken of het op het recreatieterrein achterlaten van afval is niet toegestaan.

3.4 Reclame

 • Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook reclame te maken, dus ook niet via pamfletten, uitdelen van flyers, reclameborden of geluidsversterkers. Onder reclame valt ook het verspreiden van politieke, religieuze of commerciële boodschappen.
 • Als artikel 3.4 sub a wordt overtreden worden de kosten voor het weghalen verhaald bij de overtreder.

3.5 Sanitair en natuurlijke behoefte

 • De toilet en doucheruimten op het recreatieterrein mogen alleen hiervoor worden gebruikt en niet voor iets anders.
 • Wildplassen en/of wildpoepen op het recreatieterrein mag niet.
 • De toilet en doucheruimten zijn tijdens de wintermaanden afgesloten om bevriezing van de waterleidingen te voorkomen.

3.6 Kamperen

 • Het is niet toegestaan een kampeermiddel te plaatsen tussen zonsondergang en zonsopkomst.
 • Het incidenteel overnachten is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de terreineigenaar.

3.7 Naaktrecreatie

 • Het zich ontkleed bevinden op het recreatiegebied is alleen toegestaan op het speciaal daarvoor aangewezen naaktstrand. Naaktrecreatie op overige plekken is strafbaar op grond van artikel 430a Wetboek van Strafrecht.
 • Exhibitionisme, voyeurisme, evenals seksuele en overige handelingen die in strijd zijn met de openbare orde en/of zedelijkheid zijn niet toegestaan (artikel 239 Wetboek van Strafrecht).

3.8 Genotsmiddelen

 • Bezit en gebruik van lachgas in het recreatiegebied is niet toegestaan.
 • Bezit en gebruik van (soft)drugs in het recreatiegebied is niet toegestaan.

4 Open vuur en barbecue

4.1 Open vuur

 • Het is niet toegestaan handelingen uit te voeren die brandgevaarlijk kunnen zijn.
 • Het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de open lucht op het recreatiegebied is zonder toestemming van eigenaar niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij mee te nemen.

4.2 Barbecue

 • Barbecueën mag alleen op de barbecueplaats die staat aangegeven.
 • Als u een barbecue wilt organiseren buiten de openingstijden van het recreatiegebied dan moet u vooraf schriftelijke toestemming hebben (zie ook artikel 2.1 lid c en  artikel 8.2 van deze huisregels).
 • Als er meer dan 20 personen aan de barbecue meedoen moet de organisator van de barbecue dit 72 uur voor aanvang aan de terreineigenaar melden.
 • De barbecue mag geen gevaar vormen of overlast geven voor de omgeving en andere bezoekers.
 • Voor de barbecue dient een veilig barbecuetoestel gebruikt te worden.
 • Om de barbecue of het vuur te doven moeten er voldoende emmers gevuld met water of soortgelijke blusmiddelen aanwezig zijn.

4.3 Aanhoudende droogte fase 2

 • Als er risico is op brand doordat er weinig regen is gevallen (fase 2 volgens de website www.natuurbrandrisico.nlexterne-link-icoon van de VNOG) is het op het recreatiegebied niet toegestaan om een kampvuur te houden of te barbecueën op vaste stoffen zoals houtskool of briketten. 

5 Huisdieren

 • U mag in de periode van 1 april tot 1 oktober geen hond of ander dier in het recreatiegebied meenemen. Een uitzondering geldt als:
 • Het gaat om een geleidehond of sociale hulphond ter begeleiding van een eigenaar of houder in verband met zijn/haar handicap.
 • Het gaat om dieren in eigendom van de politie die worden gebruikt voor politiedoeleinden. 
 • Het gaat om rij- of trekdieren zoals paarden, als zij zich bevinden op de daarvoor door de gemeente aangewezen paden of terreinen.
 • De dieren waarvoor in de periode van 1 april tot 1 oktober een uitzondering bestaat, mogen in deze periode niet in het water komen.
 • De eigenaar of houder moet ervoor zorgen dat de onder haar verantwoording zijnde (huis)dieren geen overlast voor andere aanwezigen veroorzaken.
 • De eigenaar of houder van een dier dient ervoor te zorgen dat uitwerpselen van dit dier onmiddellijk worden opgeruimd. Uitwerpselen van rij- of trekdieren op ruiterpaden worden van deze bepaling uitgezonderd.

6. Speelvoorzieningen

6.1 Kinderspeelplaats

 • Het gebruik van speeltoestellen is voor eigen risico en ouders/verzorgers moeten zelf op de kinderen letten.
 • De kinderspeelplaatsen en speeltoestellen zijn alleen bedoeld voor kinderen om er te spelen en mogen ook niet anders worden gebruikt.

6.2 Drones, metaaldetectoren en modelvliegtuigen

 • Een metaaldetector aanwezig hebben en/of gebruiken op het recreatiegebied is enkel toegestaan na toestemming van de terreineigenaar.
 • Een drone en/of modelvliegtuig gebruiken, dan wel deze aanwezig te hebben op of boven het recreatiegebied is niet toegestaan.

7 Aansprakelijkheid

 • Het verblijf op het recreatiegebied en het gebruik van de faciliteiten is geheel voor eigen risico.
 • De terreineigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het recreatiegebied, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van terreineigenaar.
 • Eventuele schade aan eigendommen van terreineigenaar of het claimen van aansprakelijkheid door opzet of bewuste roekeloosheid, zoals genoemd onder artikel 7 sub b, moet gemeld worden aan een medewerker van terreineigenaar of de beheerder van het recreatieterrein vóór het verlaten van het recreatieterrein.
 • Indien terreineigenaar geen beroep kan doen op een aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd onder artikel 7 sub b zal het eventueel in verband met schade uit te keren bedrag beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van terreineigenaar in het desbetreffende geval.

8 Overige bepalingen

8.1 Sancties

 • Bij het overtreden van de huisregels door bezoeker(s)  kunnen Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die werken voor of bij de gemeente Zwolle een waarschuwing of boete uitdelen (artikel 461 van het Wetboek van strafrecht).
 • Bij overtreding of te verwachten overtreding van de huisregels heeft terreineigenaar het recht de desbetreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het recreatiegebied te ontzeggen. Overtreding van de huisregels wordt gezien als huisvredebreuk, dit is strafbaar gesteld in artikel 138 Wetboek van Strafrecht.
 • Als bezoeker(s) huisregels overtreden doet terreineigenaar aangifte bij de politie. Hierbij kunnen wij de eventuele kosten en schade verhalen op de overtreder.

8.2 Toestemming

Voor het verkrijgen van een ontheffing van een of meerdere bepalingen van deze huisregels, dient voorafgaand toestemming te worden aangevraagd bij de terreineigenaar. De terreineigenaar zal zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen een redelijke termijn reactie geven op het verzoek om toestemming. Een verzoek tot ontheffing kan worden gericht aan: Gemeente Zwolle, afdeling Fysieke Leefomgeving, team Algemeen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.