Informatie en onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier

Een groot gedeelte van de grond heeft nu nog een agrarische bestemming. Dat betekent dat de grond gebruikt mag worden voor landbouwdoeleinden.

Als we hier in de toekomst iets anders mee willen doen dan moet de bestemming gewijzigd worden. Om dit goed te bepalen start de gemeente een verkennend onderzoek. Een uitkomst kan ook zijn dat het landbouw blijft.

Analyse

De eerste stap in het onderzoek was het maken van een analyse. We hebben alles gebundeld in een analysedocument: 'Achtergronddocument Stadsbroek & IJsselvizier'.  We maakten van dit document een samenvatting.

In 2021 is besloten dat we een verkennend onderzoek starten voor Stadsbroek en IJsselvizier. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke kwalitatieve bijdrage deze gebieden kunnen leveren in de ontwikkeling van Zwolle.

Graag geven we hierbij informatie over:

 • Aanleiding: waarom deze verkenning?
 • Om welke gebieden gaat het?
 • Wat kan er vanuit het bestemmingsplan?
 • Buurt-voor-buurt-onderzoek 2020: wat willen wijkbewoners?
 • Denkrichtingen: waar kunnen we aan denken?
 • Wat zijn de mogelijke effecten?

We hopen dat u met ons wil meedenken over de mogelijkheden.

Aanleiding: waarom deze verkenning?

De locaties IJsselvizier en Stadsbroek hebben een uitgebreide historie. Ze hebben echter ook nog weinig perspectief. We willen weten wat deze gebieden kwalitatief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle. Hierbij kijken we naar de potentie van het gebied voor onder meer natuur, landschapsontwikkeling, mobiliteit, cultuurhistorie en woningbouw. We betrekken de omgeving en verkennen het draagvlak voor verschillende mogelijkheden voor toekomstig gebruik en bijpassende inrichting.

Woningbouw?
Om de woningbehoefte op te vangen is in de omgevingsvisie van de gemeente Zwolle een aantal woningbouwlocaties benoemd. Samen kunnen deze locaties voorzien in onze woningbehoefte van 10.000 woningen tot 2030. Mogelijk kan een van deze kansrijke woningbouwontwikkelingen (deels) niet doorgaan. Of er is extra en dringende woningbehoefte. Dan is het goed om een woningbouwlocatie achter de hand te hebben.

In de omgevingsvisie zijn IJsselvizier en Stadsbroek aangewezen als ‘aanvullende locaties’. Om te bepalen of deze aanvullende locaties geschikt zijn, is eerst aanvullend onderzoek nodig. Ook willen we de voor- en tegens van deze locaties tegen elkaar afwegen. Hoe zit het met landschap, cultuurhistorie, ecologie, grondeigendom, stikstof, mobiliteit, draagvlak in de omgeving en ontwikkelpotentie (kwaliteiten) van het gebied zonder nieuwe woningbouw?

Om welke gebieden gaat het? 

De locaties Stadsbroek en IJsselvizier grenzen ten noordoosten en ten zuidwesten aan de wijk Stadshagen. Bij beide locaties is sprake van binnendijks gebied. Dijken beschermen het gebied tegen een mogelijke overstroming vanuit de IJssel of het Zwarte Water.

Stadsbroek
In Stadsbroek kijken we niet naar de zuidoostelijke hoek. Dit is natuurcompensatie voor de aanleg van Stadshagen. Aan de noordzijde van Stadsbroek zit ook Stadsland erbij, als een aaneengesloten gebied tot aan de gemeentegrens.

Het noordelijk deel van Stadsbroek is vooral agrarische grond en ‘natuur’. Stadsbroek is qua grondeigendom grotendeels van de gemeente Zwolle. Een enkele kavel in het noordelijk deel is eigendom van een ontwikkelende partij. De gronden ten noorden van de Ruimzichtweg (Stadsland) zijn van agrariërs.

IJsselvizier
Het grondgebied van Kampen zit niet bij IJsselvizier, omdat dit buiten de gemeente Zwolle valt. Het grootste deel van IJsselvizier is agrarisch. In het oostelijk deel zijn volkstuinen. De gemeente bezit de gronden van de volkstuinen en ten oosten van de Scholtensteeg. Overige gronden zijn van respectievelijk een investeringsmaatschappij en van agrariërs. De gronden tussen de Scholtensteeg en de Veecaterdijk zijn eigendom van agrariërs. 

Wat kan er vanuit het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan voor zowel Stadsbroek als IJsselvizier is het bestemmingsplan Nationaal Landschap IJsseldelta. Beide locaties hebben nu als belangrijkste bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap’ (lichtgroen).

Stadsbroek
Het zuidelijk deel van Stadsbroek heeft de bestemming ‘Natuur’. Dit deel zit daarom niet in deze verkenning. Ook is een strook langs de Ruimzichtweg, een deel ten zuiden van de provinciale weg en het water aan de noordzijde langs de gemeentegrens bestemd als ‘Natuur’.

IJsselvizier
In IJsselvizier heeft het deel ten noorden van de Zalkerdijk en ten westen van de Scholtensteeg de dubbelbestemming ‘Archeologie’. Het oostelijke deel heeft de bestemming ‘Recreatie volkstuin’. De adressen Zalkerdijk 14 en 14A zijn voorzien van een dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’.

Meer weten?
In het Achtergronddocument Stadsbroek en IJsselvizier kunt u meer informatie vinden over:

 • Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen’
 • Visie Milligerplas
 • Omgevingsverordening Overijssel 2017
 • Cultuurhistorie
 • Bodem en water

Onderzoek 2020: wat willen wijkbewoners?

Stadsbroek en Stadshagen
Stadsbroek ligt tegen de nieuwbouwwijk Stadshagen aan. De wijk Stadshagen is 25 jaar oud en telt ruim 27.000 inwoners. De wijk groeit de komende jaren stevig door naar ruim 31.000 inwoners in 2035. De meeste bewoners zijn tussen 25-54 jaar. Maar er wonen ook veel kinderen. De groenvoorziening in de wijk scoort lager dan het Zwols gemiddelde: een 6,5 tegenover een 6,8. Veel initiatieven van inwoners richten zich dan ook op vergroening en duurzaamheid.

Bewoners geven hun eigen woonomgeving een 7,6. Dit is gelijk aan het Zwols gemiddelde. Bewoners missen horecavoorzieningen, straatmeubilair en plekken voor het uitlaten van honden. Vooral in de buurten Breecamp en Breezicht vinden mensen de afstand tot voorzieningen groot. Het tekort aan diverse voorzieningen neemt de komende jaren toe door de groei van de wijk en veranderende behoeften.

De wijk wil de komende jaren:

 • de sociale stabiliteit en veiligheid versterken
 • meer aandacht en ruimte voor de opgroeiende jeugd
 • de sociale cohesie versterken
 • zicht krijgen op de groep ouderen
 • inspelen op klimaatverandering door aandacht voor hittestress en wateroverlast
 • de verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren

IJsselvizier en Westenholte
IJsselvizier ligt ten westen van Westenholte. Deze kleine woonwijk uit de jaren ’70 en ’80 heeft 5.207 inwoners. Dit aantal neemt de komende jaren af naar 4.880 inwoners in 2035. De meeste mensen zijn nu nog 25-54 jaar, maar de komende jaren groeit vooral de groep 65-plussers hard.

Inwoners uit Westenholte geven hun eigen woonomgeving een 7,8. Dat is iets hoger dan het Zwols gemiddelde van 7,6. Er is een actief verenigingsleven en er zijn veel initiatieven op het gebied van groen en duurzaamheid in de openbare ruimte. Winkels, bibliotheek en straatmeubilair zijn de meest gemiste voorzieningen in de wijk.

De wijk wil de komende jaren:

 • veiligheid en vitaliteit van ouderen in de eigen wijk
 • voldoende ruimte voor de opgroeiende jeugd
 • verduurzamen van de wijk
 • verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Inspiratievoorbeelden: waar kunnen we aan denken?

Voor het meedenken van bewoners hebben we een aantal inspiratievoorbeelden uitgewerkt. Deze inspiratievoorbeelden moeten het gesprek helpen. De inspiratievoorbeelden zijn zeker géén uitgewerkte plannen. We hebben nog geen keuzes gemaakt.

De volledige versieexterne-link-icoon is ook beschikbaar. 

Bekijk ook de inspiratievoorbeeldenexterne-link-icoon die gemeente maakte

Stadsbroek ligt ten noordoosten van Stadshagen, IJsselvizier ten zuidwesten.