documenten-vink iconOmgevingsvergunning milieu en melding milieu

Wat vroeger een milieuvergunning heette, is tegenwoordig een omgevingsvergunning. De activiteit tot het oprichten of veranderen van een inrichting kan ook onderdeel uitmaken van een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als er ook tegelijk gebouwd gaat worden. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2008 vallen de meeste bedrijven in Nederland onder de milieuvoorschriften van het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'(Activiteitenbesluit of Barim). Er is een indeling gemaakt in 3 types inrichtingen:

 • A
 • B
 • C

Type A-inrichtingen

Van deze inrichtingen hoeft u geen melding meer te doen. Uw bedrijf moet wel voldoen aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Type B-inrichtingen

Hierbij moet u voor het oprichten en veranderen van de inrichting een melding doen.

Bevat de type B-inrichting ook een aspect waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (bijvoorbeeld bouwen)? Dan is de melding verplicht en kunt u alleen daarna een aanvraag doen. Die melding is nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Type C-inrichtingen

Voor deze inrichtingen geldt de vergunningplicht. De inrichtingen vallen verder voor een deel onder de standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning Milieu

Voor het oprichten of veranderen van de milieu-inrichting moet u een Omgevingsvergunning Milieu aanvragen. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl.

Activiteitenbesluit Internet Module

Met behulp van de vragenboom op www.aimonline.nl kunt u bepalen welk milieu-regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is. U moet uw melding 4 weken voor de oprichting of verandering van de inrichting doen. Het indienen van de melding kan hier ook.

Land- en glastuinbouwbedrijven

Sommige bedrijven zijn verplicht een vergunning aan te vragen (type C) in de zin van het Activiteitenbesluit:

 • Landbouwbedrijven
 • Glastuinbouwbedrijven

Mogelijk is het Besluit landbouw of het Besluit glastuinbouw op uw inrichting van toepassing. Met behulp van het meldingsformulier dat bij het besluit hoort, kunt u bekijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Of of uw bedrijf onder de volgende werkingssferen valt:

 • Besluit landbouw
 • Besluit glastuinbouw
 • Besluit mestbassins.

U vindt de meldingsformulieren op: www.infomil.nl (onderwerp: landbouw of tuinbouw).

Aanvraag

Melding doen

U moet een melding 4 weken voor de oprichting of verandering van de inrichting doen. Dit kan via: www.aimonline.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl.  De formulieren die u daar vindt, kunt u digitaal verzenden met uw DigiD. U kunt ze ook uitprinten met eHerkenning uitprinten. In dat geval moet u ze met bijbehorende gegevens opsturen naar de gemeente. Afhankelijk van de activiteit moet u stukken bij de aanvraag voegen. Denk aan:

 • Tekeningen
 • Berekeningen
 • Foto’s.

Deze moet u in drievoud aanleveren

Beoordeling aanvraag

Bij het beoordelen van de aanvraag toetst de gemeente uw aanvraag eerst op volledigheid. Als we aanvullende stukken nodig hebben, dan vragen wij u die aan te leveren.

Toetsing

Zodra alle stukken aangeleverd zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen, vindt de inhoudelijke toetsing plaats.

Aanvraag aanpassen

Komen er uit die inhoudelijke toets zaken naar voren waarvoor wij geen vergunning kunnen verlenen? Dan krijgt u de gelegenheid uw aanvraag aan te passen. Zodra uw aanvraag voldoet aan de hierboven genoemde eisen, verleent de gemeente een omgevingsvergunning. Het kan zijn dat er aan de vergunning voorwaarden worden verbonden.

DigiD

Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD.  Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website van DigiD.

Contact

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Er zijn geen kosten voor het doen van een melding of een omgevingsvergunning voor deze activiteit.

Bijzonderheden

Procedure van 26 weken

De procedure voor 'Een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting' is ongeveer 26 weken. De gemeente kan de termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.

Milieuneutraal

Bij een milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning milieu is de beslistermijn 8 weken (reguliere procedure). De gemeente kan ook deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.

Inwerkingtreding vergunning

De omgevingsvergunning treedt 6 weken na bekendmaking in werking.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle