Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle

Loopbrug

Het Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied Zwolle beschrijft de ambities die de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, NS en ProRail hebben met dit gebied. Het zet de koers uit voor de komende 15 tot 20 jaar. Het is een kader waarbinnen deelprojecten zoals de busbrug, het busperron, de ondergrondse fietsenstalling, de passerelle en de openbare ruimten verder worden uitgewerkt. Daarnaast geeft het inspiratie voor de invulling van de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende terreinen.

Stationsgebied Zwolle

Doel

Het doel van het Ontwikkelperspectief is een samenhangende visie op het stationsgebied die:

  • De relatie van het stationsgebied met de binnenstad en Hanzeland versterkt.
  • Als katalysator optreedt voor de vorming van een nieuw centrumstedelijk gebied (Hanzeland-Stationsgebied-Binnenstad).
  • De basis vormt voor een integrale aanpak van de ov-knoop (trein, bus, fiets, P&R).
  • Bijdraagt aan de herwaardering van het monumentale stationsgebouw als echt treinstation en drager van stedelijke identiteit.
  • De basis vormt voor de verdere samenwerking van spoorse partijen, gemeente, provincie en het Rijk.

Leidende principes

Het Ontwikkelperspectief is gebaseerd op vier leidende principes:

  • Verbinden: met de stad, tussen steden, landsdelen en het land. Maar ook verbinding in de stad, over het spoor heen en tussen stad en stationsgebied.
  • Beleven: het gebied is aantrekkelijk, nodigt uit om er te zijn en te komen en om initiatieven te nemen. Er is bedrijvigheid en levendigheid, er is wat te doen.
  • Ontmoeten: een aantrekkelijke omgeving vol levendigheid maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot ontmoeten.
  • Klimaat en energie: bij extreme hitte en extreme regenval ervaren mensen in het gebied geen overlast. Het gebied voorziet in de eigen energiebehoefte. En het is fijn om er te verblijven.

Draagvlak

Voor het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle zijn onder andere ondernemers, bewoners, vervoerders en belangenbehartigers geconsulteerd. De raad heeft op 30 oktober 2017 positief besloten over het Ontwikkelperspectiefexterne-link-icoon.