Op 22 april debatteert de gemeenteraad o.a. over het gemeentelijk grondstoffenplan en over een initiatiefvoorstel

15 april 2024
Homepage

Maandag 22 april debatteert de gemeenteraad vanaf 19:30 in de raadzaal over het gemeentelijk grondstoffenplan 2025-2030. Aansluitend vindt een debat plaats over een initiatiefvoorstel voor het instellen van een Vandalismefonds voor schadeherstel aan sportparken. Diezelfde avond vindt er in de TaK-zaal vanaf 19:30 uur een themadebat plaats over Klimaat en Energie.

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030, Raadzaal, 19:30 uur

Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Op een later moment volgen uitvoeringsprogramma's voor de daaropvolgende jaren. In het kaderdocument is de ambitie voor 2030 om minimaal 20% reductie van voor verbranding aan te bieden huishoudelijke grondstoffen te realiseren. Dit moet gerealiseerd worden door in te zetten op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en het halen van grondstoffen uit het restafval. De ambitie voor 2030 is een tussenstap om te komen tot een volledig circulair Zwolle in 2050. De raad wordt voorgesteld het kaderdocument Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 vast te stellen. 

Bekijk de stukken voor het raadsdebat.externe-link-icoon

Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken, Raadzaal, 21:10 uur

In januari 2024 diende raadslid Annemee van de Klundert namens de VVD-fractie het initiatiefvoorstel 'Vandalismefonds schadeherstel sportparken' in. Hierin stelt zij voor om een vandalismefonds in te stellen waarop sportverenigingen/sportparken een beroep kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten van het herstellen van schade die door vandalisme is ontstaan (en niet door een verzekering vergoed worden). Door een vandalismefonds in het leven te roepen kunnen sportparken hun open karakter behouden, wat bijdraagt aan de maatschappelijke taken die zij vervullen voor de stad. Voor het vandalismefonds zou jaarlijks een bedrag van €25.000,- gereserveerd moeten worden. Als dekking wordt de reserve onderhoud sportaccommodaties voorgesteld. 

Op grond van het Reglement van Orde is het college in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorstel ter kennis te brengen van de raad. In zijn reactie geeft het college aan het een sympathiek voorstel te vinden. De veronderstelde financiële ruimte is echter niet aanwezig in de reserve onderhoud sportaccommodaties. Tijdens dit raadsdebat gaan de fracties uit de raad met elkaar in debat over het initiatiefvoorstel en kunnen zij hierover vragen stellen aan de indiener van het initiatiefvoorstel. 

Bekijk de stukken voor het raadsdebat.externe-link-icoon

Themadebat: Klimaat en Energie, TaKzaal, 19:30 uur

Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen het thema Klimaat en Energie geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan. 

Bekijk hier alle geagendeerde nota's voor het themadebat.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen 

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op.  

Live meekijken 

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl