Op 8 april debatteert de raad o.a. over Bouwen en Wonen en het leerlingenvervoer in Zwolle

02 april 2024
Homepage

Op maandag 8 april debatteert de gemeenteraad vanaf 19:30 in de raadzaal over gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone. Aansluitend vindt het themadebat Bouwen en Wonen plaats. Diezelfde avond debatteert de raad in de TaK-zaal vanaf 19:30 over de verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle.

Gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone, Raadzaal, 19:30 uur 

De Zwarte Waterzone is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie voor het gebied vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens in 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staat de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied. 

Gezien de veranderende marktomstandigheden kan de Ontwikkelcombinatie de huidige plannen voor de Zwarte Waterzone niet uitvoeren. De raad is via een raadsbrief geïnformeerd dat er binnenkort een pas op de plaats gemaakt met de gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone. Het terrein van Triferto wordt samen met Dijkzicht de komende jaren eerst ingezet voor het Dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Nu de vraag voorligt hoe de gemeente met de Zwarte Waterzone verder wil, en een deel van de zone de komende 3 jaar wordt ingezet voor de dijkversterking, wil het college de tijd benutten voor een heroriëntatie op de gehele herontwikkeling. De raad ontvangt hierover dit najaar een voorstel. Op verzoek van de fractie van de SP is deze raadsbrief geagendeerd voor een raadsdebat. 

Bekijk de stukken voor het raadsdebat. externe-link-icoon

Themadebat Bouwen en Wonen, Raadzaal, 21:10 uur 

Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan. 

Bekijk hier alle geagendeerde nota's voor het themadebat.externe-link-icoon

Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2024, TaK-zaal, 19:30 uur 

Voor sommige leerlingen uit de gemeente Zwolle betaalt of regelt de gemeente het leerlingenvervoer van en naar school. De manier waarop de gemeente omgaat met het leerlingenvervoer is geregeld in de verordening Leerlingenvervoer. De geldende verordening is door de raad vastgesteld in 2014. 


De verwachting is dat de vraag naar leerlingenvervoer de komende jaren stijgt. Zonder maatregelen leidt dit tot knelpunten. Het college wil daarom meer inzetten op de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van zelfstandigheid van ouders en kinderen. De gemeente helpt daar waar nodig. Het college stelt daarom voor een nieuwe verordening leerlingenvervoer vast te stellen. Deze nieuwe verordening zou beter aansluiten bij de ambities en doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord, de Perspectiefnota (PPN) en de intentieverklaring Publieke Mobiliteit. 
Het raadsvoorstel was eerder (rechtstreeks) geagendeerd voor het besluitvormende raadsplein van 25 maart jl. Op verzoek van de fracties van VVD en SP is het raadsvoorstel toen van de agenda afgehaald om het eerst te bespreken in dit raadsdebat. 

Bekijk de stukken voor het raadsdebat.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.