ankerpunten iconOrganogram

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie telt 25 afdelingen en een MT Zwolle.

Het organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt.

Organogram sep 2023

Beschrijving afdelingen

BG levert een verantwoorde bijdrage aan het beheer onder en boven de grond van onze kapitaalgoederen, inclusief de gemeentelijke gebouwen. Ook zorgt BG voor het Zwolse erfgoed, doet zij archeologisch onderzoek en ontsluit deze voor het publiek, zoals inwoners, instellingen, bedrijven. Zo blijft onze Zwolse identiteit zichtbaar en tastbaar.

CG levert kennis voor het (her)inrichten en beheer van de openbare ruimte in de stad. De afdeling bestaat uit een team adviseurs en een team werkvoorbereiders. Zij maken beleid, doen aanbestedingen, stellen contracten op en adviseren bij ruimtelijke projecten. Dat doen zij vanuit verschillende disciplines zoals:

 • parkeren;
 • openbaar groen;
 • riolering;
 • parkeren;
 • energietransitie (overgang naar duurzame energievoorziening);
 • klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering);
 • inkoop en contracten;
 • wegen.

Als je samen optrekt, is goed communiceren belangrijk. CO heeft de regie over de communicatie voor de hele organisatie en het bestuur. De afdeling maakt beleid voor communicatie binnen en buiten de organisatie, geeft strategisch advies en bewaakt kwaliteit.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de stad. Het voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verlenen van vergunningen;
 • benoemen van ambtenaren;
 • aanpassen van een gevaarlijk kruispunt;
 • verkopen van grond.

In de wekelijkse vergadering komt alles aan de orde waarover een besluit genomen moet worden. Het college legt onderwerpen die om een raadsbesluit vragen na behandeling voor aan de gemeenteraad.

CS adviseert de directies, het bestuur en het college van de gemeente. Hiermee stelt zij hen in staat goede besluiten te nemen voor de stad. De afdeling bestaat uit:

 • Bestuursadvisering;
 • Control en Concernfinanciën,
 • Public Affairs.

Maak kennis met de Directie.

FI zorgt ervoor dat de organisatie financieel gezond en haar financiële administratie op orde is. Zodat de gemeenteraad financiële besluiten kan nemen op basis van de juiste informatie, en financiële risico’s voor de stad worden voorkomen.

De afdeling bestaat uit de secties Advies, Beheer en Subsidieloket. Het Subsidieloket:

 • controleert of aanvragen van gemeentelijke subsidies voldoen aan wet- en regelgeving;
 • bewaakt tijdige besluitvorming over en betaling van deze subsidies;
 • geeft informatie over subsidiemogelijkheden;
 • beantwoordt vragen van subsidierelaties.

FL werkt mee aan een veilige en leefbare omgeving voor inwoners en ondernemers. Dat doet zij door:

 • verlenen van vergunningen;
 • toezien en handhaven;
 • adviseren over openbare orde en veiligheid.

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft de volgende taken:

 • op hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente;
 • vertegenwoordigen van de inwoners;
 • controleren van het college.

De raadsleden nemen belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld:

 • verdeling van subsidies;
 • totstandkoming van allerlei voorzieningen;
 • hoogte van de tarieven en belastingen;
 • aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken.

HR ontwikkelt strategisch beleid voor het werven, binden en boeien van mensen die bij gemeente Zwolle (willen gaan) werken. De afdeling bestaat uit professionals in HR-beleid, HR-advies, arbeidsrecht en loopbaanbegeleiding.

De afdeling spant zich ervoor in om alle medewerkers van de gemeente Zwolle in staat te stellen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Zodat zij op alle fronten goed presteren voor de stad. Dat doet de afdeling door:

 • ervoor zorgen dat zij kunnen groeien in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling;
 • bieden van de meest optimale arbeidsomstandigheden;
 • ondersteunen bij fysiek en mentaal gezond blijven.

IV voorziet de organisatie van betrouwbare informatie op het juiste moment en op de juiste plaats. We adviseren op innovatieve technologieën, effectieve processen en borgen de kwaliteit. Wij willen de informatiestromen optimaliseren, zodat medewerkers efficiënter kunnen werken en betere beslissingen kunnen nemen. We bieden gebruiksvriendelijke en veilige systemen die beschikbaar zijn op elk moment en op elke plaats. Hierbij volgen we de nieuwste technologische ontwikkelingen en vertalen wij deze naar concrete oplossingen. We hebben een proactieve en klantgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de behoeften van onze stakeholders.

De afdeling bestaat uit de secties:

 • Strategie & Beleid
 • Advies & Realisatie
 • Beheer & Continuïteit. 

De afdeling IO werkt aan de ontwikkeling en (financiële) ondersteuning van de doelgroepen van de Participatiewet, minimaregelingen, Schulddienstverlening en Inburgeringswet. De afdeling zet zich in om bestaanszekerheid van inwoners in een kwetsbare positie te vergroten. We gaan daarbij uit van de menselijke maat en werken vanuit vertrouwen. Integrale dienstverlening is ons antwoord op meervoudige vragen en complexe situaties. Daarom werken we aan sterke netwerken met onze partners in het sociaal domein.

De afdeling bestaat uit de volgende teams:

 • Inkomen (bestaande uit subteams Intake en Beheer);
 • Uitkeringsadministratie;
 • Vordering en Verhaal;
 • Handhaving;
 • Inburgering, participatie en arbeid;
 • Regionaal bureau zelfstandigen;
 • Schulddienstverlening.

IZ is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de individuele inwoner. Hierbij kun je denken aan:

 • contact over Burgerzaken;
 • parkeervergunningen;
 • algemene informatie over de gemeente;
 • verloren en gevonden voorwerpen.

Dit contact loopt via verschillende wegen: aan de balie, maar bijvoorbeeld ook via e-mail, post, telefoon, Twitter en WhatsApp.

Hiernaast houdt de afdeling ook de Basisregistratie Personen en de begraafplaatsadministratie bij, en organiseert ze de gemeenteraadsverkiezingen.

De afdeling bestaat uit:

 • sectie Klantcontactcentrum (KCC);
 • sectie Burgerzaken;
 • team Digitale Regie;
 • (beleids)adviseurs dienstverlening.

Juridische Zaken voorziet de organisatie van kennis en advies als het gaat om: verzekeren, inkoop, juridische aangelegenheden, privacy, internal audit en klachten. Daarnaast hebben we op deze taakvelden vaak ook een coördinerende of uitvoerende rol, zoals bij de behandeling van bezwaarschriften en klachten of het behandelen van verzekeringsclaims en het uitvoeren van audits.

De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn. Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid.

 • mobiliteit (vervoer);
 • parkeren;
 • klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering);
 • ruimtelijke planologie;
 • milieu.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling heeft vele en ingewikkelde taken. De kern van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet en een afwisselend aanbod. Denk hierbij aan beleid voor:

 • inwonersparticipatie (iedereen kan meedoen in de samenleving);
 • diversiteit (verscheidenheid van mensen in de samenleving);
 • (jeugd)hulp;
 • beschermd wonen;
 • sport;
 • maatschappelijke opvang;
 • preventieve gezondheidszorg
 • opvang Oekraïnse ontheemden.

Regio Zwolle is een licht bestuurlijke samenwerking van tweeëntwintig gemeenten, vier provincies, onderwijsinstellingen, Economic Board Regio Zwolle, onderwijsorganisaties, ondernemersorganisatie en maatschappelijke organisaties. Met brede welvaart als ultiem doel, investeren we in een toekomstbestendige en evenwichtige Regio Zwolle. Brede welvaart is een manier van kijken naar de opgaven die voor ons liggen en de keuzes die we maken.

Regio Zwolle werkt langs twee lijnen:

 • Economie en arbeidsmarkt
  • Een vitale en toekomstkrachtige economie.
  • Innovatieve ondernemers die bewust bezig zijn met de transities die gemaakt moeten worden.
  • Een regio waarin een werk- en ontwikkelgarantie wordt gegeven en we duurzaam talenten binden aan de regio.
  • Inclusiviteit van belang is: iedereen doet mee. 
 • Ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving
  • Samenwerken vanuit één regio met het Rijk.
  • Samenwerken met elkaar in de regio op het gebied van programmering en uitvoering op ruimtelijk vlak: Novex (verstedelijkingsstrategie / Novi), omgevingsvisie, verstedelijkingsstudie / Mirt.

De afdeling PPP werkt samen met 140 collega's elke dag aan unieke ontwikkelingen in onze mooie stad. Denk bijvoorbeeld aan woning- en klimaatopgaven, de ontwikkeling van de Spoorzone, de Binnenstad, Stadshagen en nieuwe topwerklocaties. Als PPP spelen we vooral een rol in het fysieke domein, maar steeds vaker werken we aan opgaven in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering en organisatievraagstukken. Deze opgaven vragen ieder om een eigen aanpak. Soms is een programmatische aanpak nodig en in andere gevallen een meer project- of procesmatige aanpak.

Bij PPP werken bevlogen professionals die als geen ander weten hoe ze de ambities van Zwolle concreet kunnen maken. Iedereen vanuit hun eigen waarbij regievoering centraal staat. Bijvoorbeeld als programmamanager, projectmanager, procesmanager, project- of programmasecretaris, projectassistent, planner of andere expert.

We doen ons werk niet alleen, maar samen met collega’s van andere afdelingen, externe partners en natuurlijk met onze inwoners. Hierbij zoeken we verbinding en maken we samen afspraken over de uiteindelijke doelen en resultaten.

Naast ons dagelijkse werk, ontwikkelen we verschillende werkmethodieken en hebben we aandacht voor kwaliteit. Een mooi voorbeeld hiervan is de routekaart complexe gebiedsontwikkelingen. Deze is met partners in de stad tot stand gekomen. Zo werken we integraal samen en geven vorm aan een duurzaam en leefbaar Zwolle! 

De RG is het servicepunt voor de gemeenteraad en is er voor de inwoner. De RG werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De RG ondersteunt de gemeenteraad.

Dat doet ze onder meer door:

 • De raadsvergaderingen organiseren en voorbereiden.
 • Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
 • De gemeenteraad en inwoners adviseren over procedures, werkwijzen en de vergaderstructuur.
 • Raadsleden helpen en adviseren.

Een andere belangrijke functie van de RG is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De RG helpt inwoners onder andere als ze vragen hebben over de gemeenteraad, een onderwerp op de agenda willen zetten of wanneer iemand wil inspreken tijdens het Raadsplein.

RE vertaalt ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de stad naar strategische opgaven en beleid. Denk bij deze ontwikkelingen bijvoorbeeld aan het duurzamer maken van Zwolle:

 • klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering);
 • energietransitie (overgang naar duurzame energievoorziening);
 • een circulaire economie (economie die stoffen zoveel mogelijk hergebruikt).

Samen met andere afdelingen bekijkt RE hoe maatschappelijke opgaven waargemaakt kunnen worden, en hoe hierin met vernieuwende bedrijven en andere partners kan worden samengewerkt. Samen tillen zij bijzondere projecten van de grond; in Zwolle doet iedereen mee en ertoe.

RE bestaat uit beleidsmedewerkers op het terrein van:

 • economie;
 • toerisme;
 • duurzaamheid;
 • mobiliteit (vervoer);
 • water;
 • groen;
 • wonen;
 • cultuur;
 • klimaat;
 • ruimtelijke ordening.

Het doel van RP is om Zwolle zo in te richten dat mensen, in vrijheid en veiligheid, dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Bij de afdeling werken landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerpers, en (juridisch) planologen.

Dit is het makkelijk bereikbare loket in Zwolle, waar alle inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen over zorg of tijdelijke ondersteuning. Met als doel dat zij de regie op hun eigen leven terugkrijgen. De afdeling voert de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uit. Daarnaast is ze ervoor verantwoordelijk om de zorg ook op langere termijn betaalbaar te houden

TS is de dienstverlener binnen de organisatie. De afdeling bestaat uit de twee teams.

 • Top: dit team bestaat uit managementassistenten voor leidinggevenden, directie, burgemeester en wethouders.
 • Services. Dit team bestaat uit:
  • De facilitair adviseurs die regie voeren over alle facilitaire leveranciers zoals beveiliging, catering, huisvesting en auto’s: Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inkoop van kantoorartikelen en repro.             
  • De medewerkers van de facilitaire servicedesk, waar je terecht kunt voor alle facilitaire vragen zoals het reserveren van vergaderzalen, NS- business kaart, catering en meubilair.

VG beheert het gemeentelijke vastgoed. Hierbij kun je denken aan het stadhuis, musea, schoolgebouwen, theaters, wijkcentra en zwembaden. Daarnaast maakt zij ruimtelijke plannen in de stad concreet en uitvoerbaar door:

 • gronden en gebouwen aankopen, beheren, ontwikkelen en verhuren of verkopen;
 • vraag en aanbod van gronden en gebouwen op elkaar afstemmen;
 • contracten opstellen;
 • adviseren bij plannen wanneer grond of gebouw niet in eigendom van de gemeente zijn.

WB levert een bijdrage aan het beheer onder en boven de grond van onze kapitaalgoederen. Daarnaast zorgt de afdeling voor vitale wijken met een toekomstbestendige buitenruimte en werken wij integraal samen aan (sociaal) welzijn en veiligheid. De afdeling speelt daarbij in op de opgaven voor klimaat, energie en circulariteit/hergebruik van stoffen. Ook de woningopgave en de opgaven voor mobiliteit (vervoer) beïnvloeden ons werk. Wij werken actief samen als het gaat om allerlei grote en kleine initiatieven vanuit inwoners, buurten en wijken om te werken aan leefbaarheid en buitengeluk.