ankerpunten iconOrganogram

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle.

Het organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt.

Organogram gemeente Zwolle

Beschrijving afdelingen

Beheer, erfgoed en gebouwen (BG)

BG zorgt ervoor dat de gemeente op een bewuste en verantwoorde manier omgaat met Zwolse monumenten. Daarnaast zorgt zij voor bouwhistorisch en doet zij zelf archeologisch onderzoek.

Civiel en groen (CG)

CG levert kennis voor het (her)inrichten en onderhouden van de openbare ruimte in de stad. De afdeling bestaat uit een team adviseurs en een team werkvoorbereiders. Zij maken beleid, doen aanbestedingen, stellen contracten op en adviseren bij ruimtelijke projecten. Dat doen zij vanuit verschillende disciplines zoals:

 • parkeren;
 • openbaar groen;
 • riolering;
 • parkeren;
 • energietransitie (overgang naar duurzame energievoorziening);
 • klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering);
 • inkoop en contracten;
 • wegen.
Communicatie (CO)

Als je samen optrekt, is goed communiceren belangrijk. CO heeft de regie over de communicatie voor de hele organisatie en het bestuur. De afdeling maakt beleid voor communicatie binnen en buiten de organisatie, geeft strategisch advies en bewaakt kwaliteit.

College (van B&W)

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de stad. Het voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verlenen van vergunningen;
 • benoemen van ambtenaren;
 • aanpassen van een gevaarlijk kruispunt;
 • verkopen van grond.
 • In de wekelijkse vergadering komt alles aan de orde waarover een besluit genomen moet worden. Het college legt onderwerpen die om een raadsbesluit vragen na behandeling voor aan de gemeenteraad.
Concernstaf (CS)

CS adviseert de directies, het bestuur en het college van de gemeente. Hiermee stelt zij hen in staat goede besluiten te nemen voor de stad. De afdeling bestaat uit:

 • Bestuurssecretariaat (Ondersteuning);
 • Bestuursadviseurs;
 • Business Control;
 • Control.
Financiën (FI)

FI zorgt ervoor dat de organisatie financieel gezond en haar financiële administratie op orde is. Zodat de gemeenteraad financiële besluiten kan nemen op basis van de juiste informatie, en financiële risico’s voor de stad worden voorkomen.

De afdeling bestaat uit de secties Advies, Beheer en Subsidieloket. Het Subsidieloket:

 • controleert of aanvragen van gemeentelijke subsidies voldoen aan wet- en regelgeving;
 • bewaakt tijdige besluitvorming over en betaling van deze subsidies;
 • geeft informatie over subsidiemogelijkheden;
 • beantwoordt vragen van subsidierelaties.
Fysieke leefomgeving (FL)

FL werkt mee aan een veilige en leefbare omgeving voor inwoners en ondernemers. Dat doet zij door:

 • verlenen van vergunningen;
 • toezien en handhaven;
 • adviseren over openbare orde en veiligheid.
Gemeenteraad (Raad)

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft de volgende taken:

 • op hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente;
 • vertegenwoordigen van de inwoners;
 • controleren van het college.

De raadsleden nemen belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld:

 • verdeling van subsidies;
 • totstandkoming van allerlei voorzieningen;
 • hoogte van de tarieven en belastingen;
 • aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken.
Human Resource (HR)

HR ontwikkelt strategisch beleid voor het werven, binden en boeien van mensen die bij gemeente Zwolle (willen gaan) werken. De afdeling bestaat uit professionals in HR-beleid, HR-advies, arbeidsrecht en loopbaanbegeleiding.

De afdeling spant zich ervoor in om alle medewerkers van de gemeente Zwolle in staat te stellen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Zodat zij op alle fronten goed presteren voor de stad. Dat doet de afdeling door:

 • ervoor zorgen dat zij kunnen groeien in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling;
 • bieden van de meest optimale arbeidsomstandigheden;
 • ondersteunen bij fysiek en mentaal gezond blijven.
Informatievoorziening (IV)

IV ondersteunt de organisatie met advies over, en ontwerp en productie van informatieproducten en systemen die data maken of presenteren. De afdeling bestaat uit de secties Strategie & Beleid, Advies & Realisatie en Beheer & Continuïteit. 

Inkomensondersteuning (IO)

IO heeft als doel inwoners financieel zelfredzamer te maken, zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van het sociale vangnet. De afdeling zorgt ervoor dat er geen financiële hindernis is om (weer) betaald te gaan werken of op een andere manier mee te doen in de samenleving. Hierbij gaat de afdeling op een slagvaardige en respectvolle wijze uit van de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de inwoner zelf. Dit alles doet zij samen met haar partners in de stad.

De afdeling bestaat uit de volgende teams:

 • Inkomen (bestaande uit subteams Intake en Beheer);
 • Uitkeringsadministratie;
 • Vordering en Verhaal;
 • Handhaving;
 • Schulddienstverlening.
Inwonerszaken (IZ)

IZ is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de individuele inwoner. Hierbij kun je denken aan:

 • contact over Burgerzaken;
 • parkeervergunningen;
 • algemene informatie over de gemeente;
 • verloren en gevonden voorwerpen.

Dit contact loopt via verschillende wegen: aan de balie, maar bijvoorbeeld ook via e-mail, post, telefoon, Twitter en WhatsApp.

Hiernaast houdt de afdeling ook de Basisregistratie Personen en de begraafplaatsadministratie bij, en organiseert ze de gemeenteraadsverkiezingen.

De afdeling bestaat uit:

 • sectie Klantcontactcentrum (KCC);
 • sectie Burgerzaken;
 • team Digitale Regie;
 • (beleids)adviseurs dienstverlening.
Juridische Zaken (JZ)

Als je samen optrekt, hoef je het nog niet altijd met elkaar eens te zijn. Er zijn wetten, regels en afspraken gemaakt, waaraan we ons moeten houden. En daar wringt de schoen weleens. Daarom voorziet JZ de organisatie van kennis en advies. Daarnaast handelt de afdeling bezwaar- en beroepschriften en klachten af, regelt zij verzekeringen en claims, en zorgt zij ervoor dat interne ‘spelregels’ worden nageleefd.

Leefomgeving en mobiliteit (LM)

De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn. Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid.

 • mobiliteit (vervoer);
 • parkeren;
 • klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering);
 • ruimtelijke planologie;
 • milieu.
Maatschappelijke ontwikkeling (MO)

Het sociaal domein heeft vele en ingewikkelde taken. De kern van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet en een afwisselend aanbod. Denk hierbij aan beleid voor:

 • inwonersparticipatie (iedereen kan meedoen in de samenleving);
 • diversiteit (verscheidenheid van mensen in de samenleving);
 • (jeugd)hulp;
 • beschermd wonen;
 • sport;
 • maatschappelijke opvang;
 • preventieve gezondheidszorg.
Managementteam Zwolle (MT)

Maak kennis met het Managementteam Zwolle.

Netwerkbureau Regio Zwolle (NR)

NR, of Regio Zwolle, is een licht bestuurlijke samenwerking van tweeëntwintig gemeenten, vier provincies, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen willen zij in 2030 de vierde economische topregio zijn van Nederland, en zo aansluiten bij de landelijke economische hoofdstructuur van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Hiervoor werkt Regio Zwolle sinds 2018 samen aan de volgende regionale opgaven:

 • Economie;
 • Human Capital Agenda;
 • Bereikbaarheid;
 • Leefomgeving;
 • Energie.
Project-, programma- en procesmanagement (PP)

PP werkt samen met inwoners, ondernemers, organisaties en collega’s van andere afdelingen. De afdeling levert een concrete bijdrage aan het verwezenlijken van ambities. Het accent van haar werk ligt op het realiseren van diverse soorten ruimtelijke en fysieke programma’s, projecten en processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • de ontwikkeling van de binnenstad;
 • bedrijfsterreinen;
 • programma hoogwaterbescherming;
 • co-creaties met bewoners.

Daarnaast vraagt de organisatie ons ook om andere opgaven op te pakken waarbij een projectmatige aanpak gewenst is.

Programmamanagement Sociaal domein (PS)

Het team van de Human Capital Agenda voert dit programma uit en werkt dagelijks aan een toekomstbestendige, soepele en sterke arbeidsmarkt Regio Zwolle, die inclusief is (openstaat voor iedereen. Dit doet het team door:

 • aanjagen van samenwerking binnen sectoren;
 • stimuleren van de campagne Leven Lang Ontwikkelen;
 • (co-)financieren van om-, her- en bijscholing, vanuit het Ontwikkelfonds.

De voortgang van het programma wordt gecontroleerd binnen het programmaonderdeel KOERS.Binnen dit onderdeel wordt ook de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onderzocht, om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. 

Raadsgriffie (RG)

RG zorgt ervoor dat de gemeenteraad haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk kan uitoefenen. Want raadsleden hebben naast het raadswerk vaak nog een andere baan, of een bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden staat de griffie de raadsleden bij. Zij:

 • adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester);
 • plant vergaderingen;
 • zorgt zij voor volledige en juiste vergaderstukken;
 • adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Ruimte en economie (RE)

RE vertaalt ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de stad naar strategische opgaven en beleid. Denk bij deze ontwikkelingen bijvoorbeeld aan het duurzamer maken van Zwolle:

 • klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering);
 • energietransitie (overgang naar duurzame energievoorziening);
 • een circulaire economie (economie die stoffen zoveel mogelijk hergebruikt).

Samen met andere afdelingen bekijkt RE hoe maatschappelijke opgaven waargemaakt kunnen worden, en hoe hierin met vernieuwende bedrijven en andere partners kan worden samengewerkt. Samen tillen zij bijzondere projecten van de grond; in Zwolle doet iedereen mee en ertoe.

RE bestaat uit beleidsmedewerkers op het terrein van:

 • economie;
 • toerisme;
 • duurzaamheid;
 • mobiliteit (vervoer);
 • water;
 • groen;
 • wonen;
 • ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke planvorming (RP)

Het doel van RP is om Zwolle zo in te richten dat mensen, in vrijheid en veiligheid, dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Bij de afdeling werken landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerpers, en (juridisch) planologen.

Sociaal wijkteam (SW)

Dit is het makkelijk bereikbare loket in Zwolle, waar alle inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen over zorg of tijdelijke ondersteuning. Met als doel dat zij de regie op hun eigen leven terugkrijgen. De afdeling voert de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uit. Daarnaast is ze ervoor verantwoordelijk om de zorg ook op langere termijn betaalbaar te houden.

TOP-Services (TS)

TS is de dienstverlener binnen de organisatie. De afdeling bestaat uit de teams:

 • TOP - de professionele ondersteuners: managementassistenten en bestuursondersteuners, die inzetten op onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en toekomstbestendigheid en doorontwikkeling van het vakgebied.
 • Services. Dit team bestaat uit:
  • facilitair adviseurs die regie voeren over alle facilitaire leveranciers;             
  • de medewerkers van de facilitaire servicedesk, waar je terechtkunt voor bijvoorbeeld catering en meubilair.
Vastgoed (VG)

VG beheert het gemeentelijke vastgoed. Hierbij kun je denken aan het stadhuis, musea, schoolgebouwen, theaters, wijkcentra en zwembaden. Daarnaast maakt zij ruimtelijke plannen in de stad concreet en uitvoerbaar door:

 • gronden en gebouwen aankopen, beheren, ontwikkelen en verhuren of verkopen;
 • vraag en aanbod van gronden en gebouwen op elkaar afstemmen;
 • contracten opstellen;
 • adviseren bij plannen wanneer grond of gebouw niet in eigendom van de gemeente zijn.
Wijk -en beheermanagement (WB)

WB zorgt voor vitale wijken met een toekomstbestendige buitenruimte. De afdeling speelt daarbij in op de opgaven voor klimaat, energie en circulariteit (hergebruik van stoffen). Maar ook de woningopgave en de opgaven voor mobiliteit (vervoer) beïnvloeden ons werk.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle