Overzicht toezichthouders en BOA's

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn in hoofdstuk 5 bepalingen opgenomen over toezichthouders.

Het college en de burgemeester hebben de medewerkers met de functies zoals genoemd  in het overzicht toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), op grond van de bijbehorende wettelijke basis, aangewezen als toezichthouders.

Afdeling Fysieke Leefomgeving

FunctieWettelijke basis

beperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb

 • afdelingshoofd
 • beleidsadviseur
 • sectiehoofd Bouw- en Milieutoezicht
 • sectiehoofd Openbare Ruimte en Ondersteuning
 • adviseur sectie Bouw- en Milieutoezicht
 • adviseur sectie Openbare Ruimte en Ondersteuning
 • juridisch medewerker Team Markten en Havens van de sectie Openbare Ruimte en Ondersteuning
 1. Artikel 5.10, lid 3, Wabo.
 2. Artikel 5.2 lid 2 Wabo, Artikel 5.3-5.25 Wabo (bouwstop/sloopstop: artikel 5.17 Wabo), Artikel 13 en 92 Woningwet.
 3. Artikel 75 lid 1 van de Huisvestingswet.
 4. Artikel 10 van de Huisvestings-verordening.
 5. Artikel 95 van de Wet Bodembescherming (met verwijzing naar artikelen uit hoofdstuk 5 Wabo).
 6. Artikel 6.2 Algemene plaatselijke verordening Zwolle.
 7. Artikel 16 van de Marktverordening.
 8. Artikel 15 van de Bomenverordening.
 9. Artikel 11 van de Verordening op de speelautomaten-hallen.
 10. Artikel 31 van de Afvalstoffen-verordening jo. Artikel 5.10 lid 3 Wabo.
 11. Artikel 7.1 en 7.2 Wro.
 12. Artikel 61 en 65 Wet veiligheidsregio’s .
 13. Artikel 10.2 Wro.
 14. Artikel 34 Subsidieverordening stedelijke vernieuwing
 15. Artikel 9 Winkeltijden-verordening
 16. Artikel 8 Ligplaatsverordening woonschepen
 17. Artikel 63, lid 2 en 3 van de Monumentenwet.
 18. Artikel 18 van de Erfgoedverordening  Zwolle 2010.

Geen beperking van bevoegdheden

de heer M.G.P. Oude Spraaksté

19. Artikel 41, eerste lid onder b van de Alcoholwet

medewerkers bijzondere doelgroepen

 1. Artikel 5.10, lid 3, Wabo.
 2. Artikel 75 , lid 1 van de Huisvestingswet
 3. Artikel 10 van de Huisvestings-verordening
 4. Artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle
 5. Artikel 31 van de Afvalstoffen-verordening
 1. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 2. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19, lid 3 Awb)

Afdeling Inkomensondersteuning

FunctieWettelijke basisBeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb
Sectiehoofd Handhaving IO
 • Artikel 76a Participatiewet
 • Wmo artikel 6.1 lid1 Wmo 2015
 • Jeugdwet artikel 2.9 lid d Jeugdwet
Geen beperking van toezichthoudende bevoegdheden
Sociaal rechercheur, team Handhaving, ZWIOH (tevens regionaal verband)
 • Artikel 76a Participatiewet
 • Tevens BOA artikel 142 WvSv
Geen beperking van toezichthoudende bevoegdheden
Consulent Handhaving, team Handhaving, ZWIOH

Artikel 76a Participatiewet

Geen beperking van toezichthoudende bevoegdheden
Toezichthouder Wmo  en Jeugdwet, team Handhaving ZWIOH (tevens regionaal verband)
 • Wmo: Artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 
 • Jeugdwet: Ministeriële regeling Jeugdwet  en artikel 2.9 lid d Jeugdwet
 • Tevens BOA artikel 142 WvSv
Geen beperking van toezichthoudende bevoegdheden

Afdeling Inwonerszaken

functiewettelijke basisbeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb
buitendienstmedewerker

Artikel 8 van de Verordening naamgeving en nummering

 1. het vorderen van inzage in zakelijke
 2. gegevens en bescheiden (art. 5:17 lid 1 Awb)
 3. het vorderen van kopieën van zakelijke gegeven en bescheiden (art. 5:17 lid 2 Awb)
 4. het ten behoeve van het kopiëren meenemen van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 lid 3 Awb)
 5. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 6. het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 1 Awb)
 7. het onderzoeken van lading en vervoermiddelen (art. 5:19 lid 2 Awb)
 8. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19 lid 3 Awb)
 9. het stilhouden van een voer- of vaartuig en het laten overbrengen naar een aangewezen plaats (art. 5:19 lid 4 Awb)

toezichthouder wet basisregistratie personen

Art. 4.2 Wet Basisregistratie personen

 1. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 2. het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 1 Awb)
 3. het onderzoeken van lading en vervoermiddelen (art. 5:19 lid 2 Awb)
 4. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19 lid 3 Awb)
 5. het stilhouden van een voer- of vaartuig en het laten overbrengen naar een aangewezen plaats (art. 5:19 lid 4 Awb)

Expertisecentrum

functiewettelijke basisbeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb
medewerker monumentenzaken
 1. Artikel 63 van de Monumentenwet
 2. Artikel 18 van de Erfgoedverordening Zwolle 2010
 3. Artikel 34 van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing
 1. het vorderen van kopieën van zakelijke gegeven en bescheiden (art. 5:17 lid 2 Awb)
 2. het ten behoeve van het kopiëren meenemen van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 lid 3 Awb)
 3. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 4. het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 1 Awb)
 5. het onderzoeken van lading en vervoermiddelen (art. 5:19 lid 2 Awb)
 6. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19 lid 3 Awb)
 7. het stilhouden van een voer- of vaartuig en het laten overbrengen naar een aangewezen plaats (art. 5:19 lid 4 Awb)

medewerkers II van de afdeling projecten, realisatie en beheer

Artikel 8.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Zwolle 2012

 1. het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 1 Awb).
 2. het onderzoeken van lading van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 2 Awb).
 3. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden, bijvoorbeeld een rijbewijs (art. 5:19 lid 3 Awb).
 4. het stilhouden van een voer- of vaartuig en het laten overbrengen naar een aangewezen plaats (art. 5:19 lid 4 Awb).

Ontwikkeling

functiewettelijke basisbeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb
leerplichtambtenaar*

Artikel 16 van de Leerplichtwet

 1. het ten behoeve van het kopiëren meenemen van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 lid 3 Awb)
 2. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 3. het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 1 Awb)
 4. het onderzoeken van lading en vervoermiddelen (art. 5:19 lid 2 Awb)
 5. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19 lid 3 Awb)
 6. het stilhouden van een voer- of vaartuig en het laten overbrengen naar een aangewezen plaats (art. 5:19 lid 4 Awb)
wijkmanagers
 1. Artikel 15 van de Bomen-verordening
 2. Artikel 5.10, lid 3, Wabo.
 3. Artikel 75 , lid 1 van de Huisvestingswet
 4. Artikel 10 van de Huisvestings-verordening
 5. Artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle
 6. Artikel 31 van de Afvalstoffen-verordening
 1. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 2. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19, lid 3 Awb)

* buitengewoon opsporingsambtenaar

Brandweer

functiewettelijke basisbeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb
medewerkers risicobeheersing

Artikel 61, lid 3 van de Wet Veiligheidsregio’s

 1. het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 lid 1 Awb)
 2. het onderzoeken van lading en vervoermiddelen (art. 5:19 lid 2 Awb)
 3. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19 lid 3 Awb)
 4. het stilhouden van een voer- of vaartuig en het laten overbrengen naar een aangewezen plaats (art. 5:19 lid 4 Awb)

Politie

functiewettelijke basisbeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb

ambtenaren van politie, zoals bedoeld in artikel 141 aanhef en onder b van het Wetboek van Strafvordering

Art. 6.2 Algemene plaatselijke verordening Zwolle

Geen beperking van bevoegdheden

ambtenaren van politie belast met Bijzondere Wetten

Art. 30 w lid 2 Wet op de Kansspelen

 1. zaken onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen (art. 5:18 Awb)
 2. het vorderen van inzage van de bestuurder van wettelijk voorgeschreven bescheiden (art. 5:19, lid 3 Awb)

GGD IJsselland

functiewettelijke basisbeperking van bevoegdheden o.g.v. 5.14 Awb
directeur GGD

Artikel 161, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Geen beperking van bevoegdheden