Privacyverklaring afval

Bij het inzamelen van afval, bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en bij het innen van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente Zwolle persoonsgegevens. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring leest u daar meer over

Waar gaat het om?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over een inwoner of die naar een inwoner te herleiden zijn. In deze privacyverklaring staat welke gegevens de gemeente verwerkt of laat verwerken, waarvoor we deze gegevens gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

Welke gegevens gebruikt de gemeente?

De gemeente Zwolle verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Afvalinzameling

 • Adresgegevens voor het aanmaken en beheren van afvalpassen.
 • Adresgegevens voor het leveren en beheren van minicontainers.
 • Nummers van afvalpassen en nummers van minicontainers voor autorisatie.

Milieubrengstation

 • Afvalpasnummer voor autorisatie.

Klantcontactcentrum (KCC)

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer en inhoud van de klacht/melding (alleen van melders).
 • Het inregelen van de inzameling bij en nabij de Zwolse huishoudens van alle afval & grondstofstromen, zoals de tuinzak of het ophalen van grofvuil.
 • Meldingen openbare ruimte (via KCC, website of app) en verzoeken voor:
  • Het ophalen grofvuil
  • Het leveren van tuinzakken
  • Een nieuwe pas
  • Een nieuwe minicontainer

Registratie van het aantal aanbiedingen

Afvalinzameling

 • Het aantal keer dat een huishouden de minicontainers aan de weg zet om te laten legen.
 • Het aantal keer dat een huishouden afval in de ondergrondse en/of bovengrondse afvalcontainers gooit.
 • Het aantal keer dat een huishouden een zak, doos of op een andere afvalinzamelmiddel laat ophalen. Het gaat hierbij alleen om inzamelmiddelen die door ROVA beschikbaar zijn gesteld.

Milieubrengstation

 • Het aantal keer dat huishoudens afval naar het milieubrengstation van ROVA brengen en de gebrachte hoeveelheden.

Ophaalroutes te boeken via website of KCC

 • Het aantal keer dat huishoudens gebruik maken van de ophaalservice voor grofvuil. Zoals de ophaalservice voor grof huisvuil en de tuinzak voor grof tuinafval.  

Vanuit ROVA naar GBLT

 • ROVA levert aan GBLT de gegevens onder het kopje afvalinzameling hierboven: dus het aantal keer dat een huishouden afval aanbiedt via een minicontainer; ondergrondse- of bovengrondse container; zak, doos of ander inzamelmiddel. De gegevens worden aangeleverd zodat GBLT belasting kan opleggen aan huishoudens.  

Managementinformatie

 • Het GBLT deelt managementinformatie met de gemeente Zwolle over de afvalstoffenheffing die aan huishoudens is opgelegd.
 • ROVA deelt managementinformatie met de gemeente Zwolle. Onderdeel van deze informatie zijn analyses van het aantal keer dat er in bepaalde buurten afval wordt aangeboden. Deze informatie wordt maximaal op buurtniveau gedeeld. Informatie over hoe vaak een specifieke inwoner afval aanbiedt (dus informatie op inwonerniveau) deelt ROVA alleen met de gemeente (afdeling Toezicht & Handhaving) wanneer er een actief handhavingsonderzoek loopt.

Waarvoor gebruikt de gemeente deze gegevens?

De gemeente registreert bovenstaande gegevens om:

 • afvalpassen en minicontainers met een chip uit te reiken;
 • vragen te beantwoorden en meldingen en klachten over de dienstverlening te behandelen;
 • mededelingen te doen, informatie te verstrekken en bestellingen te leveren;
 • inwoners op adresniveau te informeren over de data dat er afval opgehaald wordt (ROVA-app);
 • te communiceren en informeren over het inzamelen van huishoudelijk afval;
 • afval in te zamelen dat adresgebonden is (inzameling op afroep);
 • het aantal keer dat huishoudens grofvuil aanbieden vast te leggen en zo te kunnen bepalen of zij nog voldoende tegoed hebben voor dat jaar;
 • de hoogte van de gemeentelijke belasting te berekenen;
 • het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen te monitoren (op maximaal buurtniveau) en zo op het gemeentelijke afvalbeleid te reflecteren.
 • rapportages en analyses te maken over de inzameling van afval;
 • de efficiëntie van de inzameling van afvalstoffen te verbeteren en zo de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te beheersen;
 • het naleven van de afvalstoffenverordening te kunnen controleren en handhaven.

Om uw huishoudelijk afval in te kunnen zamelen, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, kan er geen afval worden ingezameld. De gemeente moet dan handhaven, omdat u verplicht bent uw huishoudelijk afval aan de gemeente aan te bieden.

Wettelijke grondslag voor verwerking

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden

De gemeente Zwolle heeft een overeenkomst met ROVA voor:

 • het inzamelen, overslaan en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen;
 • het beschikbaar stellen, vervangen en beheren van afvalinzamelmiddelen en voor het uitvoeren, beheren en terugkoppelen van het tarievensysteem.

De gemeente deelt daarvoor persoonsgegevens met ROVA. Onder het kopje 'Registratie van het aantal aanbiedingen' staat welke gegevens dat zijn. ROVA verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend om de overeenkomst met de gemeente te kunnen uitvoeren. De gemeente Zwolle heeft met ROVA wettelijke afspraken gemaakt over hoe met persoonsgegevens moet worden omgaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Ook ROVA heeft een privacyverklaring opgesteld.

De gemeente en ROVA delen uw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het opleggen van de afvalstoffenheffing, het onderhoud van de ICT- en containersystemen en het bezorgen van een bestelling. De gemeente Zwolle en ROVA delen geen persoonsgegevens met andere partijen voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens zeven jaar. Dat is in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

De gemeente neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. De gemeente heeft beleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verzamelen te bekijken. U moet daarvoor een officieel verzoek indienen. Daarna ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Blijkt dat uw persoonsgegevens niet kloppen? Of is het in uw ogen niet relevant dat wij deze gebruiken? Dan kunt u ons vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U heeft het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en algemene privacyverklaring gemeente

Informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Zwolle staat op www.zwolle.nl/afval. De website van de gemeente maakt gebruik van zogeheten analytische cookies, om het gebruik van de website te analyseren en de dienstverlening te verbeteren. Meer informatie over cookies en de algemene privacyverklaring van de gemeente Zwolle staat op: www.zwolle.nl/privacy.

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen? Neem dan contact op met de functionaris gegevensverwerking via e-mail: fg@zwolle.nl of stuur een schriftelijk verzoek aan: gemeente Zwolle, t.a.v. Functionaris gegevensverwerking, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Wijzigingen privacyverklaring

De gemeente Zwolle kan deze privacyverklaring over de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. De gemeente Zwolle raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 2 maart 2021