Afval

Schone straten, een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame aanpak. Dat is belangrijk in Zwolle. Samen met ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen van afval, het slim inzamelen van afval en het verwerken en hergebruiken van afval. Uit het afval van vandaag ontstaan immers de grondstoffen van morgen. Maar ook inwoners dragen hun steentje bij. Zij starten een opruimacties, adopteren een afvalbak, ruimen het zwerfvuil in hun buurt op, melden zwerfvuil bij Rova en scheiden het afval.

Halveren restafval

In Zwolle zijn we druk bezig met het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Immers, hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Uiteindelijk willen we naar een situatie dat er geen afval is, maar dat we het als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. 

In de afgelopen vier jaar hebben de inwoners van Zwolle veel minder restafval aangeboden dan de periode daarvoor (van 230 kilo naar bijna 180 kilo restafval per inwoner per jaar). We zijn dus op de goede weg, en willen dat graag voortzetten! Het doel is in 2020 uit te komen op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. 

Zwolle Zonder Afval

Op 24 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het visiedocument “Zwolle Zonder Afval, hoofdlijnen voor het Grondstoffenplan 2017-2020” vastgesteld. De gemeente zet met dit plan in op een duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling in Zwolle. Zwolle Zonder Afval bevat de volgende hoofdlijnen:

 • Grondstoffenbeleid als belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid. Naast klimaatadaptatie en de energietransitie is het grondstoffenbeleid, als instrument om te komen tot een circulaire economie, een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. We gaan voor een “Zwolle Zonder Afval”;
 • Koers op vergaande reductie van de hoeveelheid restafval. Concrete doelstelling is de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen van circa 190 kg per inwoner per jaar in 2016 tot 100 kg per inwoner per jaar eind 2020. Tegelijkertijd hanteren we als uitgangspunt dat er sprake blijft van een hoog serviceniveau in de dienstverlening naar de Zwolse burgers en dat de afvalstoffenheffing niet structureel omhoog gaat (kosten mogen niet verder stijgen dan alleen de inflatie);
 • Keuze voor een breed maatregelenpakket langs drie sporen:
  1. Spoor A: Faciliteren. Extra voorzieningen treffen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden. Activiteiten in het faciliterende spoor zijn erop gericht om afval voorkomen en goed scheiden voor de inwoners eenvoudiger te maken. We zetten in op een betrouwbare dienstverlening en goede en slimme voorzieningen die passen bij de stad. De activiteiten in dit spoor betreffen vooral de gescheiden inzameling in de hoogbouw en decentrale brengvoorzieningen.
  2. Spoor B: Motiveren.  Via dit spoor worden inwoners via gerichte communicatie en informatieverstrekking gestimuleerd afval te voorkomen en/of beter afval en grondstoffen te scheiden. We mikken met onze communicatie-aanpak op een bewuster aankoop-, scheidings- en afdankgedrag van de Zwolse inwoners.
  3. Spoor C: Belonen. Met het beloningsspoor wordt een financiële prikkel in het grondstoffenbeleid geïntroduceerd. Deze is nodig om de 100 kg restafval te halen.

2017-06-gemeentelijk-grondstoffenplan-zwolle-2017-2020.pdf

Proef belonen

Naast het aanbieden van goede informatie over afval scheiden en nog betere voorzieningen om uw afval en grondstoffen gescheiden in te leveren, willen we Zwollenaren ook financieel gaan belonen als ze minder restafval aanbieden. Om te toetsen of dit werkt en te horen hoe bewoners dit ervaren, is door het college van B&W besloten om in de buurten Gerenbroek en in Schoonhorst het komende half jaar een proef uit te voeren. Deze proef is op half november 2017 ingegaan en duurde tot half mei 2018. De wijken Schoonhorst en Gerenbroek waren geselecteerd omdat ze een goede afspiegeling zijn van de stad. In deze wijken is er sprake van hoogbouw en laagbouw en er zijn diverse typen huizen en huishoudens. Bovendien kunnen we de stromen in deze wijken goed monitoren. In de zomer van 2017 werd al gestart met het monitoren van de afvalstromen in de proefwijken, zodat we ook het effect van de proef konden volgen. De beloning hing af van het aantal keren dat een deelnemer zijn/haar restafval in de ondergrondse container aanbood en was maximaal 25 euro voor een meerpersoonshuishouden (20 euro voor een eenpersoonshuishouden) voor de proefperiode. De gemeente keerde de beloning achteraf uit, na afloop van de proef. De proef duurde een half jaar. Deelname was niet verplicht. Bewoners die niet mee wilden doen konden dat aangeven. Zij kwamen dan niet in aanmerking voor de beloning.

Mobiele Grondstoffen Inleverpunt (GRIP)

Inwoners van Zwolle kleine hoeveelheden grondstoffen uit grof huishoudelijk afval inleveren bij het mobiele Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) in de buurt. GRIP komt op verschillende dagen bij de grotere winkelcentra in Zwolle te staan en is een uitbreiding van de KCA-wagen (wagen voor klein chemisch afval) van ROVA. Het is een extra service voor inwoners om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval weg te brengen op locaties in de buurt. Voor grotere hoeveelheden, of grote stukken grof huishoudelijk afval, kunnen inwoners terecht op het ROVA-milieubrengstation aan de Rijnlandstraat. Daarnaast kan men ook gebruikmaken van de gratis ophaalservice van ROVA.

Wat kan bij GRIP worden ingeleverd?

In kleine hoeveelheden (passend in een grote boodschappentas) kunnen inwoners de volgende soorten grof huishoudelijk afval inleveren bij het GRIP-voertuig:

 • Elektrische apparaten zoals een koffiezetapparaat, telefoon, of een oude radio;
 • Piepschuim, van bijvoorbeeld een tv-verpakking;
 • Hout en puin, zoals een kapotte tegel, of kleine restjes laminaat.
 • Vlakglas, zoals ruiten en spiegels;
 • Klein chemisch afval, zoals batterijen, frituurvet en resten verf;
 • Harde kunststoffen, zoals kapot plastic speelgoed, een kunststof bloempot of gieter;
 • CD's, DVD's en kaarsenvet.

Rooster Grip-wagen in Zwolle

Informatiepunt

Naast het inleveren van grondstoffen kunt u ook naar GRIP voor informatie over afval en grondstoffen. U kunt hier terecht met vragen als: ‘In welke container moet een zak chips?’, of ‘Wat gebeurt er met mijn afval?’. Meer informatie is ook te vinden op Zwollezonderafval.nl.

Pilot Afval Bewust

Op dinsdag 18 september 2018 zijn de gemeente Zwolle en ROVA in de wijk Aa-landen met de proef Afval Bewust gestart. Afval Bewust geeft inzicht in het persoonlijke afvalscheidingsgedrag. Door deel te nemen aan de proef kan een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval.

Waarom de proef Afval Bewust?

In Zwolle werken we samen aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Met de proef Afval Bewust onderzoeken de gemeente Zwolle en ROVA, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Raalte, op welke manier we kunnen helpen bij het verminderen van restafval. En hoe we het de inwoners daarbij zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken.

Hoe werkt de proef Afval Bewust?

Deelnemers aan de proef Afval Bewust krijgen via de vernieuwde ROVA-app direct inzicht in de hoeveelheid restafval dat zij wegbrengen. Zo krijgt een deelnemer, elke keer als hij restafval naar de ondergrondse container brengt, een melding over afval scheiden op zijn telefoon. Dat kunnen tips zijn over het beter scheiden van afval, maar ook informatie over hoe vaak hij afval heeft weggebracht. Omdat verschillende methodes worden getest krijgt niet iedere deelnemer dezelfde informatie te zien. Zo onderzoeken we wat het beste helpt om het restafval te verminderen. De proef loopt tot 18 maart 2019.

Container openen met mobiele telefoon

Naast het inzicht in de hoeveelheid restafval krijgen deelnemers met een Androidtelefoon met NFC-functie nog een extra functie tijdens de proef. Zij kunnen met hun smartphone de ondergrondse container voor restafval openen. ROVA is hiermee de eerste afvalinzamelaar in Nederland die dit mogelijk maakt. Meer informatie is te vinden op afvalbewust.nl.