Afval

Schone straten, een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame aanpak. Dat is belangrijk in Zwolle. Samen met ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen van afval, het slim inzamelen van afval en het verwerken en hergebruiken van afval. Uit het afval van vandaag ontstaan immers de grondstoffen van morgen. Maar ook inwoners dragen hun steentje bij. Zij starten een opruimacties, adopteren een afvalbak, ruimen het zwerfvuil in hun buurt op, melden zwerfvuil bij Rova en scheiden het afval.

Halveren restafval

In Zwolle zijn we druk bezig met het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Immers, hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Uiteindelijk willen we naar een situatie dat er geen afval is, maar dat we het als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. In de afgelopen vier jaar hebben de inwoners van Zwolle veel minder restafval aangeboden dan de periode daarvoor (van 230 kilo naar bijna 180 kilo restafval per inwoner per jaar). We zijn dus op de goede weg, en willen dat graag voortzetten! Het doel is in 2020 uit te komen op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. 

Zwolle Zonder Afval

Op 24 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het visiedocument “Zwolle Zonder Afval, hoofdlijnen voor het Grondstoffenplan 2017-2020” vastgesteld. De gemeente zet met dit plan in op een duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling in Zwolle. Zwolle Zonder Afval bevat de volgende hoofdlijnen:

 • Grondstoffenbeleid als belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid. Naast klimaatadaptatie en de energietransitie is het grondstoffenbeleid, als instrument om te komen tot een circulaire economie, een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. We gaan voor een “Zwolle Zonder Afval”;
 • Koers op vergaande reductie van de hoeveelheid restafval. Concrete doelstelling is de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen van circa 190 kg per inwoner per jaar in 2016 tot 100 kg per inwoner per jaar eind 2020. Tegelijkertijd hanteren we als uitgangspunt dat er sprake blijft van een hoog serviceniveau in de dienstverlening naar de Zwolse burgers en dat de afvalstoffenheffing niet structureel omhoog gaat (kosten mogen niet verder stijgen dan alleen de inflatie);
 • Keuze voor een breed maatregelenpakket langs drie sporen:
  1.  Spoor A: Faciliteren. Extra voorzieningen treffen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden. Activiteiten in het faciliterende spoor zijn erop gericht om afval voorkomen en goed scheiden voor de inwoners eenvoudiger te maken. We zetten in op een betrouwbare dienstverlening en goede en slimme voorzieningen die passen bij de stad. De activiteiten in dit spoor betreffen vooral de gescheiden inzameling in de hoogbouw en decentrale brengvoorzieningen.
  2. Spoor B: motiveren.  Via dit spoor worden inwoners via gerichte communicatie en informatieverstrekking gestimuleerd afval te voorkomen en/of beter afval en grondstoffen te scheiden. We mikken met onze communicatie-aanpak op een bewuster aankoop-, scheidings- en afdankgedrag van de Zwolse inwoners.
  3. Spoor C:
   Belonen. Met het beloningspoor wordt een financiële prikkel in het grondstoffenbeleid geïntroduceerd. Deze is nodig om de 100 kg restafval te halen.
 • 2017-06-gemeentelijk-grondstoffenplan-zwolle-2017-2020.pdf

Proef belonen

Naast het aanbieden van goede informatie over afvalscheiden en nog betere voorzieningen om uw afval en grondstoffen gescheiden in te leveren, willen we Zwollenaren ook financieel gaan belonen als ze minder restafval aanbieden. Om te toetsen of dit werkt en te horen hoe bewoners dit ervaren, is door het college van B&W besloten om in de buurten Gerenbroek en in Schoonhorst het komende half jaar een proef uit te voeren. Deze proef is op half november 2017 ingegaan en duurt tot half mei 2018. 

De wijken Schoonhorst en Gerenbroek zijn geselecteerd omdat ze een goede afspiegeling zijn van de stad. In deze wijken is er sprake van hoogbouw en laagbouw en er zijn diverse typen huizen en huishoudens. Bovendien kunnen we de stromen in deze wijken goed monitoren. In de zomer van 2017 zijn we al begonnen met het monitoren van de afvalstromen in de proefwijken, zodat we straks ook het effect van de proef kunnen volgen. De beloning hangt af van het aantal keren dat je je restafval in de ondergrondse container aanbiedt en is maximaal 25 euro voor een meerpersoonshuishouden (20 euro voor een eenpersoonshuishouden) voor de proefperiode. De gemeente keert de beloning achteraf uit, na afloop van de proef. De proef duurt een half jaar. Deelname is niet verplicht. Bewoners die niet mee willen doen kunnen dat aangeven. Zij komen dan niet in aanmerking voor de beloning. In februari 2018 is er een eerste tussenevaluatie van de ervaringen en effecten.