Tarief op restafval

In Zwolle betaalt u een bedrag per keer dat u restafval weggooit. Voor afval dat u scheidt, zoals etensresten, papier, plastic en glas, hoeft u niet apart te betalen. U heeft dus zelf invloed op de kosten door afval goed te scheiden. Want dan houdt u minder restafval over.

Resultaten tarief op restafval

Sinds de start van het tarief op restafval (1 januari 2023) is de afvalberg in Zwolle flink geslonken. Inwoners gooiden veel minder restafval weg. Vooruitkijkend verwachten we in 2023 uit te komen op 98 kilo restafval per persoon. Vorig jaar was dit nog 164 kilo. Dat betekent dat er 40% minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Zwollenaren zijn papier, gft en pmd beter gaan scheiden. Het percentage gescheiden afval stijgt van 51% naar 65%. Dat is goed nieuws, want afval dat we scheiden kunnen we recyclen.

Zwollenaren zijn afval beter gaan scheiden. Het scheidingspercentage van o.a. pmd, gft en oud papier steeg van 51% naar 66%. Dat is goed nieuws, want afval dat we scheiden kunnen we recyclen!

De resultaten zijn zo positief dat er ruimte is om de afvalstoffenheffing voor huishoudens in 2024 te verlagen.

Tarieven

Het tarief op restafval is onderdeel van de afvalstoffenheffing. Naast het tarief op restafval (dat u betaalt per keer dat u restafval weggooit) betaalt u ook een vast bedrag.

Bekijk de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Overzicht weggegooid restafval

Wilt u zien hoe vaak u restafval heeft weggegooid? Meld u dan aan voor Mijn ROVAexterne-link-icoon. Binnen een week krijgt u van ROVA een brief met daarin een unieke code. U kunt daarmee inloggen in Mijn ROVA en zien hoe vaak en wanneer u restafval heeft weggegooid. 

Hulp

Bij het tarief op restafval is extra hulp beschikbaar. Bijvoorbeeld voor mensen die extra restafval hebben, zonder dat ze er iets aan kunnen doen. Zo zijn er mogelijkheden om luiers en incontinentiemateriaal of medisch afval gratis weg te gooien. Mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. En er is hulp voor mensen die niet in staat zijn zelf hun afval weg te brengen. Verder kan iedereen een afspraak maken met een afvalcoach voor gratis hulp en advies.

Bekijk welke hulp er is

Scheidingswijzer en tips

De scheidingswijzer van ROVA helpt u te bepalen welk afval in welke afvalbak hoort.

Bekijk de scheidingswijzer van ROVAexterne-link-icoon

Waarom een tarief op restafval?

Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval nog beter te scheiden. We zien dat Zwollenaren gemiddeld in 2022 nog 164 kilo restafval per persoon per jaar aanboden. Daarin zit nog veel materiaal dat we kunnen recyclen als we het scheiden. Ook blijft er dan minder restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden.

Tarief op restafval en afvalstoffenheffing

U betaalt een bedrag per keer dat u restafval weggooit in de ondergrondse container. Dat noemen we het tarief op restafval.

Sommige mensen gebruiken geen ondergrondse containers voor restafval, maar hebben een eigen grijze restafvalcontainer bij huis. Dit komt vooral voor in het buitengebied en bij sommige woonboten en woonwagens. In dat geval betaalt u een bedrag per keer dat u de restafvalcontainer laat legen.

Het tarief op restafval is een onderdeel van de afvalstoffenheffing. De kosten hangen af van hoe vaak u restafval weggooit. U heeft hier zelf invloed op door goed te scheiden. Want hoe beter u scheidt, hoe minder restafval u overhoudt en hoe minder u hoeft te betalen.

Voor afval dat u scheidt, zoals gft, papier en pmd, hoeft u niet apart te betalen. De kosten hiervan zitten in het vaste deel van de afvalstoffenheffing.

Diftar is de afkoring voor een afvalsysteem met gedifferentieerde tarieven (verschillende tarieven). De uitwerking verschilt per gemeente. Met het tarief op restafval ontstaan in Zwolle ook verschillen in de afvalstoffenheffing die mensen betalen. In Zwolle noemen we het ‘tarief op restafval’, omdat dit duidelijker omschrijft waar het om gaat.

Met het tarief op restafval willen we Zwollenaren aanmoedigen hun afval nog beter te scheiden en daarmee zorgen dat er minder restafval overblijft. 

Beter scheiden is nodig, omdat we zien dat Zwollenaren gemiddeld in 2022 nog 164 kilo restafval per persoon per jaar aanboden. Daarin zat nog veel materiaal dat we kunnen recyclen. Als we dat goed scheiden, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En dat is beter voor het milieu. Ook blijft dan minder restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden. Die kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Als we niks doen, gaan de kosten voor ons allemaal stijgen. Afval scheiden is dus nodig voor het milieu én de portemonnee.

Uiteindelijk werken we toe naar circulaire economie en een Zwolle zonder afval, waarin we zoveel mogelijk afval recyclen en zo min mogelijk restafval overhouden.

Het tarief op restafval is ingegaan op 1 januari 2023.

Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. Deze is opgeknipt in twee delen:

 1. Een vast deel. Hiervoor haalt ROVA bijvoorbeeld het pmd, papier, gft en glas op. Dit vaste deel betaalt u aan het begin van het jaar. We maken daarbij een onderscheid tussen  eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.
 2. Het tarief op restafval. Dit betaalt u per keer dat u restafval weggooit. De rekening voor het restafval krijgt u na afloop van het jaar. Door goed te scheiden, heeft u dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u uiteindelijk betaalt. Als u goed scheidt, houdt u namelijk maar weinig restafval over.

De gemeente stelt elk jaar in november de tarieven vast voor het jaar erna.

Voor het vaste deel kijken we naar hoe groot uw huishouden is.

 • Woont u alleen? Dan geldt voor u het tarief voor een eenpersoonshuishouden.
 • Woont u met 2 of meer mensen in een huis? Dan geldt voor u het tarief voor een meerpersoonshuishouden.

Voor het variabele deel kijken we naar welke container u gebruikt.

 • De meeste inwoners in Zwolle gebruiken een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter en betalen dus dat tarief.
 • Woont u in de binnenstad? Daar kunt u gebruik maken van container van 60 én van 80 liter. Op de container zit een sticker met het formaat. U betaalt het tarief dat hoort bij het formaat van de container die u gebruikt. 
 • Woont u in het buitengebied of op een standplaats (woonboot/woonwagen) en heeft u een eigen grijze container bij huis? Dan geldt dat tarief voor u.  

De rekening van de afvalstoffenheffing vindt u op de belastingaanslag gemeentelijke heffingen. Deze krijgt u van GBLT. U krijgt deze aan het begin van het jaar, in februari. Op het aanslagbiljet staat het bedrag voor het vaste deel voor het komende jaar en het de kosten van het restafval van het afgelopen jaar.

Voorbeeld:

 • In februari 2023 heeft u de aanslag voor het vaste deel van 2023 gekregen.
 • In februari 2024 krijgt u de aanslag voor het restafval van 2023 + het vaste deel van 2024.
 • In februari 2025 krijgt u de aanslag voor het restafval van 2024 + het vaste deel van 2025.

Naast het tarief op restafval betaalt u ook een vast bedrag. Hiermee betalen we alle andere afvalkosten in Zwolle. Zoals de kosten voor het ophalen, transporteren en verwerken van uw gft, pmd, papier en glas, de kosten voor het milieubrengstation, de tuinzak, de ophaalservice voor grofvuil etc.

Alle huishoudens hebben dezelfde basis aan service (iedereen heeft bijvoorbeeld voorzieningen om pmd, gft en papier te scheiden en iedereen mag evenveel afval naar het milieubrengstation brengen). Wel hebben meerpersoonshuishoudens wat meer van alle soorten afval. Maar dit neemt niet evenredig toe: het is niet zo dat twee personen twee keer zoveel afval hebben als één persoon.

U heeft invloed op de kosten voor uw restafval, door zo goed mogelijk te scheiden. Want dan houdt u maar weinig restafval over. En hoe minder vaak u restafval weggooit, hoe lager de kosten voor restafval zijn.

Op het vaste deel van de afvalstoffenheffing heeft u geen invloed.

Bent u het niet eens met de afvalstoffenheffing op uw belastingaanslag? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet aan GBLT.

Er zijn meerdere gemeenten die al jarenlang werken met een tarief op restafval. Dat blijkt in die andere gemeenten goed te werken. Ook in gemeenten van vergelijkbare grootte, zoals Apeldoorn en Deventer. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten waar mensen moeten betalen voor hun restafval, minder restafval hebben dan gemeenten zonder dit systeem. Ook de hoeveelheid gescheiden afval is toegenomen. Bovendien maakt het mensen bewuster van de gevolgen van afval op het milieu, de kosten van afval/grondstoffen en de invloed van hergebruik.

Restafval weggooien

Er zit geen weegsysteem in de ondergrondse containers. Hierdoor is het niet mogelijk om te zien welk gewicht aan afval mensen weggooien. Het ombouwen van de containers naar containers met een weegsysteem is heel duur. Ook is een weegsysteem technisch gezien complex en storingsgevoelig. We moeten dan regelmatig controleren of de containers nog wel goed wegen. Daarom is gekozen om te kijken naar het aantal keer dat u restafval weggooit.

We kijken naar hoe vaak u restafval weggooit. Het is daarom verstandig uw restafval op te sparen totdat u een grotere zak vol heeft. U kunt bijvoorbeeld kleinere zakjes legen in een grotere zak of bak (60 liter), die u dan wegbrengt als deze vol is. U kunt ook afspraken met uw buren maken en om de beurt gezamenlijk het restafval wegbrengen.

De gemeente Zwolle doet in het najaar van 2023 een proef met kleinere openingen van de ondergrondse containers (30 en 40 liter).

Mensen die slecht ter been zijn of om een andere reden niet in staat zijn een grotere zak restafval weg te brengen, kunnen contact opnemen met onze afvalcoaches via telefoonnummer 14038. 

U moet uw ROVA-pas scannen elke keer als u restafval weg wil gooien in de ondergrondse container. Zo kunnen we bijhouden hoe vaak u restafval heeft weggegooid.

Woont u in het buitengebied en heeft u een eigen container bij huis voor restafval? Dan heeft u eind 2022 een nieuwe restafvalcontainer gekregen met een chip erin. ROVA scant die chip als zij de container komen legen. Zo weten we dus ook hoe vaak u de container aan de weg heeft gezet.

Bij het inzamelen van afval, bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en bij het innen van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente Zwolle persoonsgegevens. We houden bijvoorbeeld aan de hand van uw ROVA-pas bij hoe vaak u restafval weggooit. Wij gaan daarbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij hebben met ROVA en GBLT afspraken gemaakt welke gegevens wij met elkaar delen en met welk doel. Hierin voldoen wij aan alle wettelijke eisen. We hebben hiervoor ook privacyverklaring opgesteld. Die kunt u vinden op www.zwolle.nl/privacyverklaring-afval

Om gebruik te maken van de ondergrondse restafvalcontainer heeft u een ROVA-pas nodig. Bent u uw pas kwijt, werkt deze niet of is deze kapot? Of bent u een nieuwe bewoner op uw adres en is er geen ROVA-pas aanwezig? Neem dan contact op met ROVA om een nieuwe pas aan te vragen. Dit kan via www.rova.nl/pasexterne-link-icoon of bel het ROVA Klantcontactcentrum (telefoonnummer 038 - 427 37 77).

U kunt in de Mijn-ROVA omgeving zelf online zien hoeveel restafval u heeft weggegooid. Aanmelden hiervoor kan bij ROVAexterne-link-icoon. U krijgt dan een brief van ROVA in uw brievenbus met een unieke inlogcode.

U kunt dit zelf bijhouden. In februari krijgt u van GBLT de belastingaanslag. Hierop staat hoe vaak u in het jaar ervoor restafval heeft weggebracht of de grijze restafvalcontainer heeft laten legen. Op uw aanslagbiljet van 2024 kunt u dus zien hoe vaak u restafval heeft weggebracht in 2023. 

Als u uw zak restafval door een storing niet in de container heeft kunnen doen, maar uw ROVA-pas wel is gescand, dan kunt u dat melden bij ROVA. Dit kan via www.rova.nl/contactexterne-link-icoon of bel het ROVA klantcontactcentrum op telefoonnummer 038 - 427 37 77. Zij kunnen dit, indien nodig, corrigeren in het registratiesysteem.

Sowieso fijn als u een storing of ander probleem met de container wilt melden, dan kan ROVA dit verhelpen. Zet de afvalzak bij een storing niet naast de container, maar neem de zak weer mee naar huis. Probeer het later nog een keer, als de storing is verholpen.

Gebruikt kattenbakgrit hoort altijd bij het restafval. Ook kattenbakgrit van hernieuwbare grondstoffen, zoals hout, papier of mais. Dit komt door de urine en de poep, waarin ziekteverwekkers kunnen zitten. Om langer te kunnen doen met uw kattenbrakgrit, kunt u regelmatig urine en poep uit de bak scheppen. Sommige kattenbakvulling klontert samen als het nat wordt. Dit maakt het makkelijker om eruit te scheppen en dan hoeft u niet direct de hele vulling te vervangen.

Afval scheiden

Bijna iedereen in Zwolle heeft nu voorzieningen om pmd, gft en oud papier en karton te scheiden. Heeft u dit nog niet? Meld u dan bij ROVA via www.rova.nl/contactexterne-link-icoon of bel het ROVA klantcontactcentrum op (038) 427 37 77. Dan zorgen zij dat u zo snel mogelijk nog voorzieningen krijgt.

Voor uw plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), groente-, fruit- en tuinafval (gft), oud papier en karton heeft u voorzieningen bij huis of in de buurt van uw huis. Denk aan eigen containers in de tuin, gezamenlijke containers op straat, pmd-zakken of gft-emmers. Heeft u hiervoor nog geen voorzieningen? Meld u dan bij ROVA via www.rova.nl/contactexterne-link-icoon of bel het ROVA klantcontactcentrum op (038) 427 37 77.

Voor andere soorten afval (zoals glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil) zijn er centrale plekken om dit weg te brengen. Zoals containers bij winkelcentra, de GRIP-wagenexterne-link-icoon (grondstoffen inleverpunt) of het milieubrengstation van ROVA.

Om u te helpen bepalen welk afval waarbij hoort, is er de scheidingswijzer. U kunt deze vinden in de gratis ROVA-app of op www.rova.nl/scheidingswijzerexterne-link-icoon

In 2022 hebben de gemeente en ROVA gezorgd dat iedereen in Zwolle afval kan scheiden. In wijken met smalle straten of bij flats hebben inwoners vaak geen ruimte voor eigen containers bij huis. Daarom zijn er voor hen andere oplossingen gekomen. Zoals gft-emmers en pmd-zakken. ROVA haalt deze wekelijks op. Zo hoeft u het afval niet te lang in huis te bewaren. Op andere plekken zijn verzamelcontainers gekomen. Hier kunt u elke dag uw afval naar toe wegbrengen.

Afval scheiden is belangrijk voor het milieu. Alleen als u uw afval scheidt, kunnen we de materialen recyclen. Met het tarief op restafval willen we inwoners aanmoedigen hun afval te scheiden. Scheidt u niet en gooit u alles als restafval weg? Dan betaalt u hogere kosten. Goed scheiden is dus goed voor het milieu en voor uzelf.

Ook op andere plekken in de grondstofketen is het scheiden en hergebruik van afval in ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we alle schakels hierbij nodig. Ook inwoners. Daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen en onszelf aanleren om samen zoveel mogelijk ons afval te scheiden. 

Via de Vereniging voor Nederlandse gemeenten (VNG) en de branchevereniging voor de afval- en grondstoffenbranche (NVRD) worden afspraken gemaakt met de staatssecretaris en het bedrijfsleven over het verminderen van bijvoorbeeld verpakkingen.

Alleen pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) kunnen we nascheiden. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, glas en textiel kunnen we niet achteraf uit het restafval halen. Als we dit willen hergebruiken, moeten we het dus thuis al scheiden. Ook pmd scheiden we in Zwolle al thuis, omdat de kwaliteit dan beter is (minder vies) en het afval daardoor hoogwaardiger hergebruikt kan worden.

Vooralsnog gaan we het papier, gft of pmd niet vaker ophalen. Uit onze gegevens blijkt namelijk dat de huidige inzamelfrequentie voor de meeste mensen voldoende is. Is dit voor u toch onvoldoende? Dan kunt u het volgende doen:

 • Maak papier, pmd en tuinafval klein voor u het weggooit, dan past er meer in de container. Gooi het ook zoveel mogelijk los in de container, want in een zak heeft het meer ruimte nodig.
 • Breng papier, pmd en tuinafval naar het milieubrengstation van ROVA. Papier en pmd kunt u gratis wegbrengen. Van tuinafval (en grof huisvuil samen) kunt u 500 kg per jaar gratis wegbrengen. Ook kunt u een tuinzak aanvragen bij ROVA (de eerste twee tuinzakken per jaar zijn gratis).
 • Informeer bij uw buren of zij misschien ruimte over houden. Misschien kunt u uw extra pmd, gft of papier bij hen kwijt.
 • Bent u thuis met 6 personen of meer? Dan kunt u een tweede container aanvragen.
 • Voor pmd en papier kunt u ook gebruik maken van een pmd- of papiercontainer in uw wijk, vaak in de buurt van de supermarkt. Hier kunt u dan het extra pmd of papier naartoe brengen. Neem hierover contact op met onze afvalcoaches. Zij zijn bereikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 14038).

Hulp aan inwoners

Bij het tarief op restafval hoort een sociaal beleid met maatwerkoplossingen en hulp voor wie dat nodig heeft. De gemeente biedt bijvoorbeeld extra hulp aan mensen die:

 • luiers of incontinentiemateriaal hebben
 • zwerfafval opruimen
 • een afvalbak geadopteerd hebben
 • slecht ter been zijn of om een andere reden niet in staat zijn zelf hun afval weg te brengen
 • medisch afval hebben  
 • een minimuminkomen hebben

Ook kan iedereen een afspraak maken met onze afvalcoaches. Zij ondersteunen mensen bij het verbeteren van de afvalscheiding en kijken samen met u wat de beste oplossing is voor uw afval- en grondstofinzameling. De afvalcoaches zijn bereikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 14038).

Lees meer over hulp bij afval scheiden

Inwoners die vragen hebben over hun afvalscheiding, kunnen terecht bij de afvalcoaches. Zij ondersteunen mensen bij het verbeteren van de afvalscheiding en kijken samen met u wat de beste oplossing is voor uw afval- en grondstofinzameling. De afvalcoaches zijn bereikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 14038).

Als u medisch afval heeft dat u niet kunt inleveren bij de apotheek, dan kunt u dat melden bij onze afvalcoach. Die kijkt dan of u misschien een speciale afvalpas hiervoor kan krijgen. U kunt de afvalcoaches bereiken via het klantcontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 14038).

Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren bij speciale containers in uw wijk. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u toegang aanvragen bij ROVA via www.rova.nl/luierszwolleexterne-link-icoon of door te bellen met (038) 427 37 77.

U kunt daarna met uw ROVA-pas alle luiercontainers in Zwolle gebruiken. De luiers en incontinentiemateriaal mag u alleen in speciale zakken in de container doen. Deze zakken kunt u gratis ophalen bij het stadhuis, stadskantoor, wijkservicepunten, milieubrengstation van ROVA en de GRIP-wagen van ROVA. Meer informatie en de locaties van de containers vindt u op www.rova.nl/luierszwolleexterne-link-icoon

Ja. Mensen die een afvalbak hebben geadopteerd of regelmatig zwerfvuil opruimen hebben van de gemeente een extra pasje gekregen voor de ondergrondse restafvalcontainers. Hier kunnen zij het zwerfvuil of afval uit de adoptiebak gratis in weggooien. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een schonere buurt, zonder daarvoor extra kosten te maken. 

Meer informatie over zwerfvuilacties

Meer informatie over adoptie van afvalbakken

Heeft u een laag inkomen? Dan hoeft u de afvalstoffenheffing misschien niet helemaal te betalen. Dit noemen we gedeeltelijke kwijtschelding

Inwoners die niet zelf hun (rest)afval kunnen wegbrengen, doordat ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn, kunnen terecht bij onze afvalcoaches. Zij kijken dan samen met u hoe we dat kunnen oplossen. De afvalcoaches zijn bereikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente (telefoonnummer 14038)

Overig

Vooropgesteld: Het merendeel van de inwoners doet het hartstikke goed. Slechts een kleine groep inwoners gooit het restafval naast de containers of in de natuur. Dat is helaas van alle tijden. Ook vóór het tarief op restafval kwam dit helaas al regelmatig voor. Natuurlijk werken we er continu hard aan om dit te voorkomen. 

Voor het plaatsen van afval naast de container kunnen inwoners een boete krijgen. Naast dat we het afval opruimen, zoeken we ook uit wat de oorzaak is. Het kan onwil zijn of onwetendheid. Uiteindelijk wil immers niemand zijn eigen buurt vervuilen.

We praten ook met gebouwbeheerders, woningbouwverenigingen, wijkbeheerders, handhavers en de bewoners zelf. Samen kijken we dan hoe we kunnen voorkomen dat afval naast de container wordt gezet. Soms gebeurt dit bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis, doordat een container storing heeft of mensen geen ROVA-pas hebben. Oplossingen zijn bijvoorbeeld handhaving en controle, extra uitleg, een opschoonactie of containeraanpassing. Het gaat vaak om gedragsverandering van de gebruikers. Dat kost tijd en vraagt continue aandacht.

De gemeente en ROVA houden bij hoe vaak en op welke plekken afval naast de containers staat. Dit deden we ook al vóór de start van het tarief op restafval. Daardoor kunnen we ook zien of het meer of minder is geworden. De cijfers bestaan uit een combinatie van meldingen van inwoners, toezicht en handhaving en ROVA. We zijn blij met inwoners die dit melden, mede daardoor kunnen we gericht actie ondernemen.

Meld afval op straat of naast de container

We zijn blij met inwoners die dit melden, mede daardoor kunnen we gericht actie ondernemen. 

Meld afval naast de container of op straat

We verwachten dat dit niet gebeurt. Alle omringende gemeenten hebben namelijk een soortgelijk systeem. Inwoners betalen daar dus ook voor het weggooien van hun restafval.

Het nieuwe systeem voorkomt juist dat mensen van buiten Zwolle of bedrijven hier gratis hun afval komen weggooien.

Nee. Bedrijven en instellingen moeten zelf bij een bedrijfsafvalinzamelaar contracten afsluiten voor het afvoeren en verwerken van hun afval. 

Voor het afval uit uw woning kunt u gebruik maken van de voorzieningen voor huishoudelijk afval. Voor u geldt ook het tarief op restafval. 

Voor uw bedrijf moet u zelf een contract afsluiten bij een bedrijfsafvalinzamelaar voor het afvoeren en verwerken van uw afval.

Voor studentenhuizen geldt het tarief op restafval ook.

 • Betaalt u zelf de afvalstoffenheffing? Dan heeft u een eigen ROVA-pas. Dan werkt het tarief op restafval voor u net zo als voor de rest van Zwolle. Wij registreren aan de hand van die pas hoe vaak u per jaar restafval heeft weggegooid. En daarmee bepalen we hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt.
 • Betaalt u niet zelf de afvalstoffenheffing, maar betaalt uw verhuurder of de woningeigenaar dit? Dan maakt u samen met uw huisgenoten gebruik van één ROVA-pas. Wij registreren hoe vaak jullie per jaar met die pas restafval hebben weggegooid. De eigenaar van de woning krijgt daarvoor ieder jaar een belastingaanslag met daarop de afvalstoffenheffing. U kunt het beste bij de eigenaar navragen hoe deze omgaat met de kosten daarvan en of die met u verrekend worden.

Afval van woningen die onderdeel zijn van een instelling hoort niet bij het huishoudelijk afval. De instelling moet daarvoor zelf een contract afsluiten bij een bedrijfsafvalinzamelaar. Daarvoor gelden andere regels. U kunt het beste bij uw instelling navragen hoe zij dit geregeld hebben.

Woont u in een aanleunwoning bij een instelling? U betaalt dan zelf afvalstoffenheffing. Voor u geldt dan ook het tarief op restafval.