Reclameregels in Zwolle

Reclameregels houden de stad leefbaar en toegankelijk, maar bieden ondernemers ook mogelijkheden om hun producten en diensten aan te prijzen. De definitie van reclame is: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee beoogd wordt een commercieel belang te dienen. Een logo of een bedrijfsnaam wordt ook gezien als reclame.

In de regels voor reclame wordt onderscheid gemaakt tussen

 • regels over uitstallingen en losse reclameobjecten en
 • regels over gevelreclame en andere handelsreclame.

De reclameregels zijn terug te vinden in art. 2:10 en art. 4:15 APV, de beleidsregel gevel- en handelsreclame 2024 en het Besluit nadere regels reclame over losse reclame 2019.

Kijk altijd voor de regels op lokaleregelgeving.overheid.nlexterne-link-icoon

Hieronder worden de regels toegelicht.

1. Uitstallingen en losse reclameobjecten

Het plaatsen van reclameobjecten of uitstallingen zoals bijvoorbeeld koopwaren of losse reclameborden is verboden tenzij u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Per pand mag u maximaal twee losse reclameobjecten of één uitstalling en één los reclameobject plaatsen.
 • De uitstalling en reclameobjecten moeten tegen de voorgevel zijn geplaatst. In gebieden met trottoirs is het plaatsen van een reclameobject aan de rijwegzijde van het trottoir toegestaan als de afstand tussen het reclameobject en de voorgevel ten minste 1,5 meter is. 
 • Bij horecabedrijven met een terras zonder trottoir mag in het belang van de doorstroming van het voetgangersverkeer het reclameobject worden geïntegreerd in het terras.
 • De uitgestalde waren en de waren waarvoor u reclame maakt, moeten in het bijbehorende pand te koop zijn.
 • In gebieden zonder trottoirs moet er voor het publiek altijd een vrije loopruimte zijn van 2 meter. In gebieden met trottoirs is dit 1,5 meter.
 • Hulpdiensten en minder valide verkeerdeelnemers moeten altijd vrije doorgang behouden.
 • Voor de hoogte, breedte en diepte van een uitstalling en een reclameobject gelden de volgende eisen: de hoogte is maximaal 2 meter, de breedte maximaal 80 centimeter en de uitstalling en reclameobjecten mogen maximaal de lengte hebben van de halve voorgevel van het pand.

1.1 Uitzondering voor uitstallingen en losse reclameobjecten ten behoeve van een winkel in winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad

Het plaatsen van losse reclameobjecten of uitstallingen is in winkelstraten en winkelcentra ten behoeve van een winkel buiten de binnenstad toegestaan zonder regels over hoeveelheden en afmetingen. U moet daar wel blijven voldoen aan de voorschriften met betrekking tot toegankelijkheid en bereikbaarheid. Voor hulpdiensten en minder valide verkeersdeelnemers moet de weg altijd toegankelijk blijven. Dit betekent dat in gebieden zonder trottoirs er altijd vrije loopruimte (in een rechte lijn) moet zijn van minimaal 2 meter en in gebieden met  trottoirs van 1,5 meter.

1.2 Zelfregulering voor winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad

Het is voor de winkeliers in de winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad mogelijk met elkaar afspraken te maken (zelfregulering) over uitstallingen en losse reclameobjecten.

Wanneer de winkeliersvereniging of 70% van de winkeliers schriftelijke afspraken maakt over de uitstallingen en losse reclameobjecten in het desbetreffende winkelcentrum/winkelstraat buiten de binnenstad, dan kunnen die regels door het college van b en w worden bekrachtigd.

Na bekrachtiging zijn die regels van toepassing in het  winkelcentrum of winkelstraat buiten de binnenstad.

De gemeente kan dan handhavend optreden, mochten er problemen ontstaan en de winkeliers er gezamenlijk niet uitkomen.

2. Gevelreclame en andere handelsreclame

Gevelreclame (verlicht of onverlicht) in Zwolle dient altijd betrekking te hebben op de goederen, diensten en activiteiten die in de desbetreffende onroerende zaak aan het publiek worden aangeboden dan wel op de onderneming die in deze onroerende zaak is gehuisvest.

Omdat de historische binnenstad van Zwolle als beschermd stadsgezicht grote visuele waarde heeft, gelden er meer gevelreclameregels in de binnenstad dan buiten de binnenstad. De binnenstad is het gebied binnen de stadsgrachten.

2.1 Binnenstad: Vergunningplichtige gevelreclame

Voor reclame op of aan de gevel in de binnenstad hebt u vrijwel altijd een vergunning nodig. Rekening moet worden gehouden met de volgende regels:

 • De gevelreclame moet ondergeschikt[1] overkomen en zoveel mogelijk zijn afgestemd op de historische/architectonische uitstraling van de onroerende zaak of het vaartuig en zijn omgeving. 
 • De gevelreclame dient betrekking te hebben op de goederen, diensten en activiteiten die in de desbetreffende onroerende zaak aan het publiek worden aangeboden dan wel op de onderneming die in deze onroerende zaak is gehuisvest; 
 • In de binnenstad mag de gevelreclame alleen worden aangebracht onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grond en de eerste verdieping van het pand. 
 • Per onroerende zaak zijn maximaal twee enkelzijdige reclames of één enkelzijdige reclame en één uitsteekreclame toegestaan. Voor hoekpanden geldt vorenstaande voor beide gevels. 
 • In geval van een bedrijfsverzamelgebouw, zijnde een onroerende zaak waarin twee of meer ondernemingen zijn gehuisvest, zijn per onderneming maximaal twee enkelzijdige reclames of één enkelzijdige en één uitsteekreclame toegestaan. Vorenstaande geldt voor de gevel waar de hoofdtoegang is gesitueerd alsmede voor 1 andere gevel van het bedrijfsverzamelgebouw. De reclame op het bedrijfsverzamelgebouw dient voor wat betreft kleurstelling en vormgeving zoveel als mogelijk op elkaar te worden afgestemd. 
 • Uitsteekreclame mag een maximale afmeting hebben van 60 bij 60 centimeter en mag maximaal 70 centimeter (inclusief bevestigingselement) uit de voorgevel steken. Het bevestigingselement is maximaal 10 centimeter. 
 • In de binnenstad geldt dat de enkelzijdige gevelreclame mag maximaal 70% van de gevelbreedte bestrijken. De maximale hoogte is 40 centimeter en de maximale diepte is 20 centimeter. 
 • Alle reclames waarin sprake is van de toepassing van licht dienen te voldoen aan de Richtlijn lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) (www.nsvv.nlexterne-link-icoon). 
 • Reclame met bewegende en/of knipperende lichtelementen is niet toegestaan in de binnenstad.
 • Gevelreclame en andere handelsreclame op of aan de gevel van woningen zijn niet toegestaan.

2.2 Binnenstad: Vergunningvrije reclame

De volgende onverlichte gevelreclame of andere handelsreclame is zonder vergunning in de binnenstad toegestaan.

 • Onverlichte opschriften of afbeeldingen op luifels en zonneschermen die maximaal 10% van de oppervlakte bedekken en zijn aangebracht onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grond en de eerste verdieping van het pand[2].
 • Onverlichte opschriften of afbeeldingen op ramen en glazen deuren.
 • Onverlichte opschriften, aankondigingen of afbeeldingen kleiner dan 0,5 m² en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op:
  • i. een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  • ii. een beroep of dienst welke in het pand wordt uitgeoefend.

 • Onverlichte opschriften, aankondigingen en afbeeldingen die betrekking hebben op de naam of aard van in uitvoering zijnde werkzaamheden of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij de werkzaamheden of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
 • Onverlichte opschriften, aankondigingen en afbeeldingen op of aan onroerende zaken dienstbaar aan het openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.
 • Vlaggen en wimpels aan de gevel van panden in de binnenstad als zij betrekking hebben op en voor de duur van acties van kennelijk tijdelijke aard (maximaal zes weken) mits er:
  • i. per gevel maximaal één vlag en/of wimpel is geplaats;
  • ii. geen gevaar of hinder voor personen of goederen optreedt;
  • iii. geen onderdeel van de vlag, wimpel of vlaggenstok zich minder dan 2,3 meter boven de weg bevindt;
  • iv. geen onderdeel zich op minder dan 0,6 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt.
  • v. vlaggen, wimpels en vlaggenstokken dienen van de gevel te worden verwijderd zodra zij hun feitelijke betekenis hebben verloren doch in ieder geval na het verstrijken van een periode van 6 weken.

3 Buiten de binnenstad: gevelreclame en overige handelsreclame

Ook buiten de binnenstad dient de verlichte en onverlichte gevelreclame altijd betrekking te hebben op de goederen, diensten en activiteiten die in de desbetreffende onroerende zaak aan het publiek worden aangeboden dan wel op de onderneming die in deze onroerende zaak is gehuisvest.

Voor verlichte reclame op of aan de gevel heeft u altijd een vergunning nodig. Die vergunning moet dan voldoen aan de voorwaarden genoemd onder artikel 2 van de beleidsregel gevel- en handelsreclame 2024.

Voor onverlichte gevelreclame op of aan de gevel van een onroerende zaak of vaartuig met een bedrijfsmatige bestemming buiten de binnenstad, voor zover deze reclame betrekking heeft op een beroep of dienst welke in het pand wordt uitgeoefend, is geen vergunning nodig voor het voeren van reclame. 

Afhankelijk van de omvang en constructie van de reclame, is het mogelijk dat u (ook) een vergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen.

3. Aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een vergunning voor reclame nodig? Dan is dat de omgevingsvergunning voor de activiteit maken of voeren van handelsreclame.

Daarnaast kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen als het om een bouwwerk gaat. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag voor deze activiteit (bouwen) zal aan de reclameregels worden getoetst. Dit houdt bijvoorbeeld in dat reclame buiten de binnenstad ondergeschikt moet overkomen en zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de historische/architectonische uitstraling van de onroerende zaak of het vaartuig. 

Voor een aanvraag om een omgevingsvergunning kunt u terecht op www.omgevingsloket.nlexterne-link-icoon Er is geen kant en klaar aanvraagformulier. Op deze site kunt u uw vergunningsaanvraag aan de hand van een vragenboom samenstellen.

4. Overige reclame

Naast de genoemde vormen van reclame zijn er reclame-uitingen die op een andere wijze zijn gereguleerd, zoals ideële uitingen, reclame op terrassen, zoals terrasschotten, illegale aanplak, standplaatsen en evenementen en (rijdende) voertuigen met reclame.

De reclameregels zijn terug te vinden in art. 2:10 en art. 4:15 APV, de Beleidsregel gevel- en handelsreclame 2024 en het Besluit nadere regels reclame over losse reclame 2019.

[1] Het gaat dan vooral om de (verlichte) (gevel)reclame buiten de binnenstad, omdat voor reclame in de binnenstad al een maximale maatvoering is opgenomen. Dit deel is toegevoegd om te voorkomen dat er te grote reclame kan worden geplaatst.

[2]In de beleidsregel is nu geregeld dat alleen in de binnenstad nog geldt dat reclame alleen onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grondvloer en de eerste verdieping mag worden geplaatst. Dat betekent impliciet dat reclame buiten de binnenstad dus ook boven deze lijn mag worden geplaatst.