document-plan iconReclameregels in Zwolle

Reclameregels houden de stad leefbaar en toegankelijk, maar bieden ondernemers ook mogelijkheden om hun producten en diensten aan te prijzen. De definitie van reclame is: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee beoogd wordt een commercieel belang te dienen. Een logo of een bedrijfsnaam wordt ook gezien als reclame.

In de regels voor reclame wordt onderscheid gemaakt tussen

 • regels over uitstallingen en losse reclameobjecten en
 • regels over gevelreclame en andere handelsreclame.

1. Uitstallingen en losse reclameobjecten

Het plaatsen van reclameobjecten of uitstallingen zoals bijvoorbeeld koopwaren of losse reclameborden is verboden tenzij u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Per pand mag u maximaal twee losse reclameobjecten of één uitstalling en één los reclameobject plaatsen.
 • De uitstalling en reclameobjecten moeten tegen de voorgevel zijn geplaatst. In gebieden met trottoirs is het plaatsen van een reclameobject aan de rijwegzijde van het trottoir toegestaan als de afstand tussen het reclameobject en de voorgevel ten minste 1,5 meter is.
 • De uitgestalde waren en de waren waarvoor u reclame maakt, moeten in het bijbehorende pand te koop zijn.
 • In gebieden zonder trottoirs moet er voor het publiek altijd een vrije loopruimte zijn van 2 meter. In gebieden met trottoirs is dit 1,5 meter.
 • Hulpdiensten en minder valide verkeerdeelnemers moeten altijd vrije doorgang behouden.
 • Voor de hoogte, breedte en diepte van een uitstalling en een reclameobject gelden de volgende eisen: de hoogte is maximaal 2 meter, de breedte maximaal 80 centimeter en de uitstalling en reclameobjecten mogen maximaal de lengte hebben van de halve voorgevel van het pand.

1.1 Uitzondering voor uitstallingen en losse reclameobjecten ten behoeve van een winkel in winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad

Het plaatsen van losse reclameobjecten of uitstallingen is in winkelstraten en winkelcentra ten behoeve van een winkel buiten de binnenstad toegestaan zonder regels over hoeveelheden en afmetingen. U moet daar wel blijven voldoen aan de voorschriften met betrekking tot toegankelijkheid en bereikbaarheid. Voor hulpdiensten en minder valide verkeersdeelnemers moet de weg altijd toegankelijk blijven. Dit betekent dat in gebieden zonder trottoirs er altijd vrije loopruimte (in een rechte lijn) moet zijn van minimaal 2 meter en in gebieden met  trottoirs van 1,5 meter.

1.2 Zelfregulering voor winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad

Het is voor de winkeliers in de winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad mogelijk met elkaar afspraken te maken (zelfregulering) over uitstallingen en losse reclameobjecten.

Wanneer de winkeliersvereniging of 70% van de winkeliers schriftelijke afspraken maakt over de uitstallingen en losse reclameobjecten in het desbetreffende winkelcentrum/winkelstraat buiten de binnenstad, dan kunnen die regels door het college van b en w worden bekrachtigd.

Na bekrachtiging zijn die regels van toepassing in het  winkelcentrum of winkelstraat buiten de binnenstad.

De gemeente kan dan handhavend optreden, mochten er problemen ontstaan en de winkeliers er gezamenlijk niet uitkomen.

2. Gevelreclame en andere handelsreclame

Omdat de historische binnenstad van Zwolle als beschermd stadsgezicht grote visuele waarde heeft, gelden er meer gevelreclameregels in de binnenstad dan buiten de binnenstad. De binnenstad is het gebied binnen de stadsgrachten.

2.1 Binnenstad: Vergunningplichtige gevelreclame

Voor reclame op of aan de gevel in de binnenstad hebt u vrijwel altijd een vergunning nodig. Rekening moet worden gehouden met de volgende regels:

 • De gevelreclame moet ondergeschikt over komen [1] en zoveel mogelijk zijn afgestemd op de historische/architectonische uitstraling van de onroerende zaak of het vaartuig en zijn omgeving.
 • De reclame moet betrekking hebben op het bedrijf dat in het pand gehuisvest is, of de producten, diensten en activiteiten die daar aan het publiek worden aangeboden.
 • Bewegende en/of knipperende lichtelementen in de binnenstad zijn niet toegestaan.
 • Gevelreclame mag ín de binnenstad [2] alleen worden aangebracht onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grond en de eerste verdieping van het pand.
 • Per onroerende zaak zijn maximaal twee enkelzijdige reclames of één enkelzijdige reclame en één uitsteekreclame toegestaan. Voor hoekpanden geldt dit voor beide gevels.
 • Uitsteekreclame mag een maximale afmeting hebben van 60 bij 60 centimeter en mag maximaal 70 centimeter (inclusief bevestigingselement) uit de voorgevel steken. Het bevestigingselement is maximaal 10 centimeter.
 • Enkelzijdige gevelreclame mag in de binnenstad maximaal 70% van de gevelbreedte bestrijken. De maximale hoogte is 40 centimeter en de maximale diepte is 20 centimeter.
 • Alle verlichte reclames moeten voldoen aan de Richtlijn lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV, www.nsvv.nl).

2.2 Binnenstad: Vergunningvrije reclame

De volgende onverlichte gevelreclame of andere handelsreclame is zonder vergunning in de binnenstad toegestaan.

 • Opschriften of afbeeldingen op luifels en zonneschermen die maximaal 10% van de oppervlakte bedekken en zijn aangebracht onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grond en de eerste verdieping van het pand. Overigens is voor het aanbrengen/wijzigen van luifels of zonneschermen wel een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.
 • Opschriften of afbeeldingen op ramen en glazen deuren (buiten of binnenzijde) waarbij de reclame betrekking heeft op het beroep of dienst dat in het pand wordt uitgeoefend.
 • Opschrift, aankondiging of afbeelding kleiner dan 0,5 m² en de langste zijde korter dan 1 meter en de reclame betrekking heeft:
  • op een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak,
  • op het beroep of dienst dat in het pand wordt uitgeoefend.
 • Opschriften, aankondigingen en afbeeldingen die betrekking hebben op de naam of de aard van werkzaamheden die op of in het pand worden uitgevoerd of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de werkzaamheden zelf betrokken zijn. Voorwaarde is wel dat de opschriften zijn aangebracht op borden bij de werkzaamheden of op borden op de panden waaraan gewerkt wordt. De borden zijn toegestaan zolang de werkzaamheden in uitvoering zijn.
 • Vlaggen en wimpels aan de gevel die betrekking hebben op tijdelijke acties. Deze zijn toegestaan zolang de actie duurt, met een maximale termijn van zes weken. Wel geldt hiervoor een aantal voorwaarden:
  • Per gevel is maximaal één vlag en/of wimpel toegestaan.
  • De vlag of wimpel mag geen gevaar of hinder veroorzaken
  • De vlag, wimpel of vlaggenstok moeten zich meer dan 2,3 meter boven de weg bevinden
  • De vlag, wimpel of vlaggenstok moet zich meer dan 0,6 meter van het voor autoverkeer bestemde deel van de weg bevinden

2.3 Buiten de binnenstad: gevelreclame en overige handelsreclame

Voor onverlichte gevelreclame op of aan de gevel van een onroerende zaak of vaartuig met een bedrijfsmatige bestemming buiten de binnenstad is geen vergunning nodig voor het voeren van reclame. Voor verlichte reclame op of aan de gevel heeft u altijd een vergunning nodig. Die vergunning moet dan voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 2.1.

Afhankelijk van de omvang en constructie van de reclame, is het mogelijk dat u (ook) een vergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen.

3. Aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een vergunning voor reclame nodig? Dan is dat de omgevingsvergunning voor de activiteit maken of voeren van handelsreclame.

Daarnaast kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft voor de activiteit bouwen als het om een bouwwerk gaat. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag voor deze activiteit (bouwen) zal aan de reclameregels worden getoetst. Dit houdt bijvoorbeeld in dat reclame buiten de binnenstad ondergeschikt moet overkomen en zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de historische/architectonische uitstraling van de onroerende zaak of het vaartuig. 

Voor een aanvraag om een omgevingsvergunning kunt u terecht op www.omgevingsloket.nl Er is geen kant en klaar aanvraagformulier. Op deze site kunt u uw vergunningsaanvraag aan de hand van een vragenboom samenstellen.

4. Overige reclame

Naast de genoemde vormen van reclame zijn er reclame-uitingen die op een andere wijze zijn gereguleerd, zoals ideële uitingen, reclame op terrassen, zoals terrasschotten, illegale aanplak, standplaatsen en evenementen en (rijdende) voertuigen met reclame.

De reclameregels zijn terug te vinden in art. 2:10 en art. 4:15 APV, de beleidsregel gevel- en handelsreclame 2020 – vergunningplichtige reclame en de nadere regels reclame.

 

[1] Het gaat dan vooral om de (verlichte) (gevel)reclame buiten de binnenstad, omdat voor reclame in de binnenstad al een maximale maatvoering is opgenomen. Dit deel is toegevoegd om te voorkomen dat er te grote reclame kan worden geplaatst.

[2]  In de beleidsregel is nu geregeld dat alleen in de binnenstad nog geldt dat reclame alleen onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grondvloer en de eerste verdieping mag worden geplaatst. Dat betekent impliciet dat reclame buiten de binnenstad dus ook boven deze lijn mag worden geplaatst.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle