Registratie niet-ingezetenen (RNI)

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

(Registering as a non-resident in The Netherlands (bottom of page in English))

Komt u voor een periode naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit eigen persoonsnummer krijgt u bij inschrijving in een Nederlandse gemeente.  

U hebt een BSN nodig voor de contacten met de Nederlandse overheid. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract, onderwijs, zorg of belastingen. U kunt zich op twee manieren in Nederland inschrijven, afhankelijk van uw situatie.

 • U blijft niet langer dan 4 maanden in Nederland? 
  Dan kunt u voor inschrijving en een BSN terecht bij deze gemeente of bij een van de 19 overige geselecteerde gemeenten. Dat zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland?
  Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont of gaat wonen. Dat is waarschijnlijk deze gemeente. Ook bij deze inschrijving ontvangt u een BSN.

Hoe en waar inschrijven?

Voor inschrijven meldt u zich persoonlijk bij de gemeente. We werken uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer 14 038. Vanuit het buitenland kunt u bellen met +31 38 4983138.

Openingstijden: De publieksbalies zijn op afspraak geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur.

Meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Zonder geldig identiteitsbewijs kunt u niet worden ingeschreven. Het inschrijven neemt  ongeveer 10 minuten in beslag.
 • uw adres in het buitenland (bij voorkeur getypt).

Inschrijven minderjarige

Bij inschrijving van een minderjarige gelden de volgende voorwaarden:

 • Het kind (en dat geldt ook voor baby’s) moet in persoon aan een loket verschijnen met een geldig identiteitsbewijs en niet in aanmerking komen voor inschrijving als ingezetene;
 • Kinderen jonger dan 16 moeten daarnaast schriftelijk en getekende toestemming voor inschrijving krijgen van beide ouders en kopie legitimatiebewijs/paspoort beide ouders;
 • Om vast te kunnen stellen of de (aanwezige) volwassene inderdaad een ouder of wettelijk vertegenwoordiger is moet men een geboorteakte meenemen, maar het kan bijvoorbeeld ook een verklaring van een rechtbank zijn in geval van toezicht. Van belang is dat het loket vaststelt wat de relatie van de volwassene tot het kind is en of deze bevoegd is;
 • Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn.

Inschrijving van groepen door werkgevers

Wilt u als werkgever een grotere groep (meer dan 8 personen) tegelijk laten inschrijven? Neem dan contact op met onze accountmanagers Martin Drost, e-mail m.drost@zwolle.nl, of Wilma Trip, e-mail w.trip-fox@zwolle.nl

Meer informatie

Meer informatie vindt u op

2018-01-aanvraagformulier-uittreksel-registratie-niet-ingezetenen.pdf

2017-07-wijziging buitenlands adres in rni.pdf

Registering as a non-resident in The Netherlands

If you are visiting the Netherlands to work or study, you will need a citizen service number (burgerservicenummer - BSN). You will be issued this number when you register with the Municipal Personal Records Database (Basisregistratie Personen).

You will need a BSN as an employee, in education, health care and for taxes and other matters concerning the Dutch government. There are two ways to register as a non-resident in The Netherlands, depending on your situation.

 • You are staying in The Netherlands for less than four months?
  Then you can register with this municipality or one of 19 other selected municipalities. These are Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.
 • You are staying in The Netherlands for more than four months?
  Then you have to register in the municipality where you live or where you are going to live.

Where and how to register?

To register, you need to go to the office of the municipality with a valid identification document. Our contact information:

 • Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ  Zwolle;
 • The public counters are open by appointment on Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday from 8:00 am to 17:00 pm and on Thursday from 8:00 am to 19:00 pm.
 • For an agreement at the public counters you can contact us by telephone number 14038 or digital (www.zwolle.nl). From abroad, please call +31 38 498 3138.

Without a valid identification document you can not be registered. Registering will take approximately 10 minutes. 

Registration minor

At registration of a minor shall be subject to the following conditions:

 • The child (and the same goes for babies) must appear in person a teller with a identification and do not qualify for registration as a resident;
 • Children under 16 must get permission for registration in writing and signed by the parent’s or legal representative + copy identity card/paspoort
 • To determine whether the (existing) adult indeed a parent or legal representative is one must bring a birth certificate, but it can also, for example, a statement by a court are in case of supervision. It is important that the counter determines what the relationship of the adult to the child and that this Court shall have jurisdiction;
 • Foreign documents must be legalized.

Registering groups by employers

As an employer, if you would like to register a group of more than 8 people, please contact our account manager (Martin Drost, m.drost@zwolle.nl of Wilma Trip, w.trip-fox@zwolle.nl)

More information

On the website Rijksoverheid.nl you will find more information about registering as a non-resident