Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis

Deze subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van de sociale, culturele en maatschappelijke organisaties in Zwolle.

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van cultuur, sport, welzijn, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie. De maatschappelijke organisatie moet in Zwolle gevestigd zijn.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor de gestegen energiekosten in 2022 voor een Zwolse vestiging. Deze vestiging mag geen onderdeel uitmaken van een woning.

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op het verschil in energiekosten tussen het referentiejaar (2021) en de subsidiabele periode (2022). Het verschil in energiekosten bepaalt de hoogte van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt vervolgens maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met aftrek van de compensatie vanuit rijksmiddelen, met een maximum van € 10.000.

Voorbeeldberekening:
Energiekosten referentieperiode (2021) zijn € 5.000, tegenover € 8.000 in de subsidiabele periode (2022). De subsidiabele kosten zijn € 8.000 - € 5.000 = € 3.000.

De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: € 3.000 x 35% = € 1.050, verminderd met de Rijkscompensatie van € 380. Het subsidiebedrag is  dus € 670.

U kunt een aanvraag indienen in de periode 1 februari 2023 tot  1 april 2023.

Meesturen

Aanvragers die een energiecontract op eigen naam hebben:

  • eindafrekening van de werkelijk gemaakte energiekosten over (een deel van) de referentieperiode (1 januari 2021 t/m 31 december 2021). De eindafrekening heeft in ieder geval betrekking op een periode vanaf 1 januari 2021; 
  • eindafrekening van de werkelijk gemaakte energiekosten over (een deel van) de subsidiabele periode (1 januari 2022 t/m 31 december 2022) van de vestiging;
  • voor zover de eindafrekening niet of niet volledig betrekking heeft op de subsidiabele periode (1 januari 2022 t/m 31 december 2022), tevens een overzicht van de bevoorschotte energiekosten in de subsidiabele periode (1 januari 2022 t/m 31 december 2022);
  • documenten waaruit de aangevraagde of verkregen rijksmiddelen ter compensatie van energiekosten blijken.

Aanvragers die een huurovereenkomst inclusief gas en elekticiteit hebben:

  • kopie van de huurovereenkomst van de vestiging waaruit blijkt dat aanvrager inclusief vaste lasten huurt;
  • documenten waaruit de aangevraagde of verkregen rijksmiddelen ter compensatie van energiekosten blijken; 
  • documenten waaruit blijkt dat de energiekosten van aanvrager zijn gestegen in de subsidieperiode (1 januari 2022 t/m 31 december 2022), bestaande uit een huurverhoging ten opzichte van de referentieperiode (1 januari 2021 t/m 31 december 2021), in welk verband de verhuurder expliciet verklaart welk deel van de huurverhoging het gevolg is van de hogere energiekosten of
  • een op naam van aanvrager door verhuurder opgestelde energierekening over de referentieperiode (1 januari 2021 t/m 31 december 2021) en de subsidiabele periode (1 januari 2022 t/m 31 december 2022).

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode (1 april 2023) ontvangt u een beslissing.