Tijdelijke invulling kantoorpand aan de Rijnlaan 25

De vraag naar woonruimte voor statushouders is landelijk al langere tijd groot. Zo ook in de regio Zwolle. De gemeente kiest daarom voor statushouders voor een tussenoplossing. Het pand aan de Rijnlaan 25 is een zogenaamde doorstroomlocatie. Een plek waar tussen de 50 en 75 statushouders tijdelijk kunnen wonen, in afwachting van een woning.

Waarom opvang?

Statushouders zijn nieuwe Zwollenaren die inmiddels een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Dit betekent dat ze in Nederland mogen blijven en vanuit een opvang uit moeten stromen naar een woning.

Contact

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar rijnlaan@zwolle.nl.

Beheerplan

De klankbordgroep van bewoners heeft samen met gemeente Zwolle, deltaWonen, de politie en Travers Welzijn gewerkt aan het beheerplan voor de Rijnlaan. In dit plan staan ook de kansen die de klankbordgroep ziet om de nieuwe bewoners een warm thuis te bieden. Het beheerplan staat tot 10 juli als pdf op deze website, ga naar www.zwolle.nl/beheerplanrijnlaanexterne-link-icoon
Vanwege de webrichtlijnen digitale overheid, kan het pdf bestand helaas niet langer op de site staan. Na 10 juli kunt u het opvragen via rijnlaan@zwolle.nl

Veelgestelde vragen

De gemeente Zwolle wil haar verantwoordelijkheid nemen. Naast deze statushouders, die nieuwe Zwollenaren zijn, vangen we in de stad nog meer mensen op. We werken samen met gemeenten in de regio als het gaat om opvang van vluchtelingen, zowel voor Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers.

Het is op dit moment overal in Nederland erg lastig om woonruimte te vinden, zo ook in de regio Zwolle. De gemeente kiest daarom voor statushouders voor een tussenoplossing. Het pand aan de Rijnlaan 25 wordt een zogenaamde doorstroomlocatie. Een plek waar de statushouders tijdelijk kunnen wonen, in afwachting van een woning. Hun inburgering binnen de gemeente Zwolle is gestart of gaat binnenkort starten.

De opvanglocatie wordt voor 3 jaar ingericht.

Deze opvang is tijdelijk voor drie jaar. De gemeente verkent ondertussen welke invulling het pand kan krijgen voor de overige zeven jaar. Zoals u misschien weet zijn wij als gemeente samen met het COA ook op zoek naar locaties voor een permanente opvanglocatie voor statushouders en kansrijke asielzoekers (dit zijn asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning). Of het kantoorpand aan de Rijnlaan ook geschikt is als permanente opvanglocatie onderzoeken we op een later moment.

Tussen de 50 en 75 mensen worden opgevangen.

Het is helaas niet zo dat er veel panden beschikbaar zijn, dus alles wat eventueel geschikt is en op ons pad komt, beoordelen wij op geschiktheid.

We weten nu nog niet welke mensen in opvang komen. Wel weten we dat op dit moment de meeste statushouders afkomstig zijn uit Jemen, Syrië en Eritrea. 

Nee, de mensen die op deze locatie komen hebben een verblijfsvergunning en dus het recht om hier te wonen. Mensen uit veilige landen krijgen geen verblijfsvergunning.

Als de omwonenden een rol willen spelen juichen wij dat van harte toe. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten, vrijwilligerswerk. Heeft u een concreet idee of een vraag hierover? Stuurt u dan een e-mail naar rijnlaan@zwolle.nl.

Ja, er is inmiddels een klankbordgroep opgestart. Zodra de locatie in gebruik is wordt ook een omwonendenoverleg opgestart. Hierin zijn naast de gemeente Zwolle ook de wijkagent, welzijnswerk, wijkvereniging en/of een aantal bewoners vertegenwoordigd. De klankbordgroep denkt vooraf mee (totdat de nieuwe bewoners er wonen) over bijvoorbeeld de veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor stellen ze een beheerplan op. Dit is inmiddels bijna klaar. Zodra dit klaar is delen we dit via onze site. Het omwonenden overleg start zodra de mensen er wonen. Gezamenlijk bespreken zij de dagelijkse gang van zaken, bedenken oplossingen voor eventuele overlast en het aanbod/vraag naar activiteiten wordt doorgenomen.

Wat belangrijk is, is dat overlast of andere signalen bij de opvanglocatie gemeld worden, alleen dan kan er een oplossing voor worden bedacht. Daarnaast helpt het om regulier overleg te voeren om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Dit kan via het nog in te richten omwonenden overleg. Daarin zijn naast de gemeente ook de wijkagent, welzijnswerk, de wijkvereniging en/of een aantal omwonenden vertegenwoordigd.

De opvang van ruim 700 Oekraïners in de stad verloopt goed. De opvanglocaties zijn:

  • Vier kantoorpanden op de Oosterenk. Er is regelmatig overleg met wijkagent, team Veiligheid van de gemeente, de locatiemanager over het verloop. Als het nodig is wordt bijgestuurd;
  • Regionale opvanglocatie in de Meeuwenlaan;
  • Opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in het Mercure Hotel.

In 2022 was er opvang:

  • Op het vluchtelingenschip in de Prinses Margriethaven
  • Crisisnoodopvang in hotel Lumen.

Na de opvang stromen deze mensen door naar een woning in de gemeente Zwolle.

We zijn inmiddels gestart met de verbouwing. Als alles voorspoedig verloopt kunnen de mensen begin oktober in het pand trekken. 

Nee, de gemeente Zwolle voldoet niet aan de taakstelling. We komen ongeveer 71 plekken te kort voor 2023. Voor de eerste helft van 2024 geldt een taakstelling van 139. Dit betekent dat we voor de eerste helft nog (71+ 139) 210 statushouders moeten huisvesten. De spreidingswet is in februari van dit jaar ingegaan. Hierbij heeft de gemeente Zwolle van het rijk de opdracht gekregen om 717 mensen op te vangen.

Statushouders in de doorstroomlocatie zijn met het programma inburgering bezig.

Er wordt woonbegeleiding aangeboden aan de statushouders die komen wonen op de doorstroomlocatie aan de Rijnlaan. Op dit moment is gemeente Zwolle in gesprek om te komen tot een invulling van de woonbegeleiding per oktober a.s.

De bedoeling is dat de woonbegeleider(s) de statushouders op weg helpen in het vinden van hun weg in Zwolle, bijdragen aan een veilig en leefbaar woonklimaat en de statushouders stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Zodra de statushouders doorstromen naar reguliere huisvesting in Zwolle vindt een warme overdracht plaats naar de begeleiding die elke statushouder in Zwolle krijgt als onderdeel van hun inburgeringsproces. 

Een statushouder mag blijven in Nederland en wordt toegewezen aan een gemeente in Nederland. Deze toewijzing gebeurt door het COA. Een statushouder heeft een verblijfsvergunning en is verplicht een inburgeringstraject te doorlopen. Na afronding van het inburgeringstraject is de statushouder ingeburgerd en volwaardig onderdeel van onze maatschappij. Een asielzoeker gaat tijdens het verblijf in een AZC (asielzoekerscentrum) door een uitgebreide procedure heen. Hier wordt gekeken door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) of de asielzoeker daadwerkelijk mag blijven in Nederland. Als de asielzoeker niet mag blijven wordt hij teruggestuurd naar het land van herkomst. Mag een asielzoeker in Nederland blijven, dan wordt de asielzoeker een ‘statushouder’.

We publiceren in ieder geval telkens in de Aakwaa een bericht over de stand van zaken. Bij belangrijke mijlpalen ontvangen omwonenden een informatiebrief met een uitnodiging voor een bijeenkomst. 

Dat kan via het mailadres rijnlaan@zwolle.nl

We streven ernaar dat de nieuwe bewoners in oktober in het pand kunnen trekken. Dit is onder andere afhankelijk van hoe voorspoedig de verbouwing verloopt. 

Dat is nu nog niet zeker. De Rijnlaan wordt wel verder verkend als mogelijke permanente opvanglocatie. We doen deze verkenning samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). In dit onderzoek kijken we onder andere of een permanente opvanglocatie op de plek past, hoeveel andere bijzondere doelgroepen er in de omgeving al wonen en of dit dan wel of niet passend is, of een opvanglocatie op deze plek andere (gebieds)ontwikkelingen niet in de weg staat en of de locatie goed bereikbaar is. Ook kijken we onder andere naar verbouwingsmogelijkheden en de financiën. 

Permanent betekent trouwens dat de locatie permanent is. Niet dat er steeds dezelfde bewoners zitten. Statushouders stromen op den duur uit naar een eigen woning. 

Dit is één van de vragen die we samen met het COA gaan onderzoeken tijdens de verkenning. Het is nu nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.

De provincie Overijssel blijft zich samen met de gemeente inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Zowel op de korte als lange termijn.

Er is sprake van een groot en acuut opvangtekort in Nederland. Er zijn op dit moment 96.000 opvangplekken nodig. Dit zijn plekken voor mensen die nu in Nederland zijn en een plek nodig hebben. De nood is en blijft dus de komende tijd hoog. De gepresenteerde plannen en voornemens in het Hoofdlijnenakkoord veranderen daar voorlopig niets aan en bieden op korte termijn geen oplossing voor dit probleem. Verder wachten de provincie Overijssel en de gemeenten de uitwerkingen van het hoofdlijnenakkoord op dit punt af en zullen vervolgens bezien wat dit voor de langere termijn betekent. 

Nee, voor de statushouders die tijdelijk aan de Rijnlaan komen te wonen zetten we in op een aanvullende vorm van huisartsenzorg. Dit zorgaanbod gaat niet ten koste van reguliere huisartsenzorg. Wel is het zo dat statushouders, nadat zij zijn uitgestroomd naar reguliere huisvesting in Zwolle zich dienen te melden bij de bestaande huisartspraktijken in Zwolle, zij vallen immers als nieuwe Zwollenaren onder de Zorgverzekeringswet en dienen dan gebruik te maken van het reguliere aanbod, net als alle andere Zwollenaren

De bestemming van het pand moet aangepast worden naar bijzondere woonvormen. Op 15 mei is hiervoor een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan verleend. Hierna is de bezwarentermijn van 6 weken gestart. In deze periode kan al wel begonnen worden met de verbouwing van het pand. Dit mag en is op ons eigen risico. We vinden het belangrijk dat de statushouders zo snel mogelijk opgevangen kunnen worden. Vandaar dat we in de bezwaartermijn begonnen zijn met verbouwen. Als alles goed verloopt kunnen de nieuwe bewoners in oktober in het pand trekken.

De sloopwerkzaamheden zullen nog ongeveer tot eind juni duren, en dit is de fase waarin u de meeste overlast kunt verwachten. Daarna beginnen we met de opbouw van de binnenruimte, wat ongeveer 5 weken in beslag zal nemen. De overlast zal tijdens deze fase minder zijn, maar er zullen nog steeds werkzaamheden en transport plaatsvinden. Vervolgens gaan we over naar de afwerkfase, en we verwachten tegen 1 oktober klaar te zijn, rekening houdend met een bouwvak van 3 weken. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken en waarderen uw begrip en geduld gedurende deze periode. Als u specifieke zorgen, klachten of vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via vluchtelingen@zwolle.nl

Stichting Present Zwolle is een vrijwilligersorganisatie met een tak voor vluchtelingen. Present organiseert 4x per week de informele taal- en ontmoetingsgroep Klets & Koek. Vrijwilligers helpen daar statushouders en vluchtelingen om te oefenen met de taal. Daarnaast matcht Present vrijwilligers aan maatjes om bijvoorbeeld samen de stad te ontdekken, de cultuur te leren kennen of samen te eten. Ook heeft Present Zwolle een app-groep ‘Welkom in Zwolle’, met zo’n 150 Zwollenaren die klaar staan om wat te doen voor vluchtelingen in de stad. Hulpvragen vanuit de diverse opvanglocaties kunnen daar worden weg gezet. 

Het aanbod van Present is een aanvulling op de participatiebegeleiding die vanuit Stichting Voor Elkaar Zwolle wordt gedaan. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.stichtingpresent.nl/zwolle/inzet-voor-vluchtelingen.externe-link-icoon

Jazeker! Stuur een mailtje met uw naam + telefoonnummer naar info@presentzwolle.nl. Vermeld daarbij dat u graag in de Welkom in Zwolle-appgroep wilt. Dan wordt u toegevoegd door Maartje of Nicolien, coördinatoren bij Stichting Present Zwolle en beheerders van de groep. 160 Zwollenaren zijn u al voorgegaan! In de appgroep kunnen alleen hulpvragen worden gedeeld door de beheerders, er wordt niet onderling op elkaar gereageerd. U kunt in de appgroep vragen verwachten zoals: 

  • Iemand heeft een lift nodig naar het ziekenhuis
  • Spullen gezocht, zoals speelgoed, voetbalschoenen, babyspullen, een fiets
  • Vrijwilligers gezocht om bewoners te begeleiden naar een activiteit
  • Maatje gezocht voor een bewoner

Stichting Present Zwolle heeft ervaring met het matchen van vrijwilligers aan statushouders. U kunt zich bij hen aanmelden door een mail te sturen naar info@presentzwolle.nl. Vermeld daarin uw contactgegevens en interessegebieden. Maartje of Nicolien (coördinatoren bij Present) zullen vervolgens contact opnemen om verder kennis te maken en te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het matchen kan pas wanneer de bewoners aan de Rijnlaan wonen én als bewoners hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben. Het is wel goed om u te realiseren dat deze mensen hier tijdelijk wonen en binnen een jaar op een andere plek in Zwolle een woning hopen te krijgen. Desondanks kan het heel waardevol voor beide partijen zijn om een poosje met elkaar op te trekken! Ook vanuit de opvanglocatie aan de Meeuwenlaan wordt er overigens regelmatig naar maatjes gezocht, dus vrijwilligers hiervoor zijn van harte welkom.