hand-gezin iconTijdelijke invulling kantoorpand aan de Rijnlaan 25

De vraag naar woonruimte voor statushouders is landelijk al langere tijd groot. Zo ook in de regio Zwolle. De gemeente kiest daarom voor statushouders voor een tussenoplossing. Het pand aan de Rijnlaan 25 wordt een zogenaamde tussenvoorziening. Een plek waar ca. 100 de statushouders tijdelijk kunnen wonen, in afwachting van een woning.

Waarom opvang?

Statushouders zijn nieuwe Zwollenaren die inmiddels een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Dit betekent dat ze in Nederland mogen blijven en vanuit een opvang uit moeten stromen naar een woning.

Contact

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar rijnlaan@zwolle.nl.

Veelgestelde vragen

De gemeente Zwolle wil haar verantwoordelijkheid nemen. Naast deze nieuwe Zwollenaren, vangen we in de stad nog meer mensen op. We werken samen met gemeenten in de regio als het gaat om opvang van vluchtelingen, zowel voor Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers.

Het is op dit moment overal in Nederland erg lastig om woonruimte te vinden, zo ook in de regio Zwolle. De gemeente kiest daarom voor statushouders voor een tussenoplossing. Het pand aan de Rijnlaan 25 wordt een zogenaamde tussenvoorziening. Een plek waar de statushouders tijdelijk kunnen wonen, in afwachting van een woning. Hun inburgering binnen de gemeente Zwolle is gestart of gaat binnenkort starten.

De opvanglocatie wordt voor 3 jaar ingericht.

Deze opvang is tijdelijk voor drie jaar. De gemeente verkent ondertussen welke invulling het pand kan krijgen voor de overige zeven jaar. Zoals u misschien weet zijn wij als gemeente samen met het COA ook op zoek naar locaties voor een permanente opvanglocatie voor statushouders en kansrijke asielzoekers (dit zijn asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning). Of het kantoorpand aan de Rijnlaan ook geschikt is als permanente opvanglocatie onderzoeken we op een later moment.

Circa 100 mensen worden opgevangen.

Het is helaas niet zo dat er veel panden beschikbaar zijn, dus alles wat eventueel geschikt is en op ons pad komt, beoordelen wij op geschiktheid.

We weten nu nog niet welke mensen in opvang komen.

Nee, de mensen die op deze locatie komen hebben een verblijfsvergunning en dus het recht om hier te wonen. Mensen uit veilige landen krijgen geen verblijfsvergunning.

Als de omwonenden rol willen spelen juichen wij dat van harte toe. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten, vrijwilligerswerk. Heeft u een concreet idee of een vraag hierover? Stuurt u dan een e-mail naar rijnlaan@zwolle.nl.

Ja, er wordt een klankbordgroep en een omwonendenoverleg opgestart. Hierin zijn naast de gemeente Zwolle ook de wijkagent, welzijnswerk, wijkvereniging en/of een aantal bewoners vertegenwoordigd. De klankbordgroep denkt vooraf mee (totdat de nieuwe bewoners er wonen) over bijvoorbeeld de veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte. Het omwonenden overleg start zodra de mensen er wonen. Gezamenlijk bespreken zij de dagelijkse gang van zaken, bedenken oplossingen voor eventuele overlast en het aanbod/vraag naar activiteiten wordt doorgenomen.

Wat belangrijk is, is dat overlast of andere signalen bij de opvanglocatie gemeld worden, alleen dan kan er een oplossing voor worden bedacht. Daarnaast helpt het om regulier overleg te voeren om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Dit kan via het nog in te richten omwonenden overleg. Daarin zijn naast de gemeente ook de wijkagent, welzijnswerk, de wijkvereniging en/of een aantal omwonenden vertegenwoordigd.

De opvang van ruim 700 Oekraïners in de stad verloopt goed. De opvanglocaties zijn:

  • Vier kantoorpanden op de Oosterenk. Er is regelmatig overleg met wijkagent, team Veiligheid van de gemeente, de locatiemanager over het verloop. Als het nodig is wordt bijgestuurd;
  • Regionale opvanglocatie in de Meeuwenlaan;
  • Opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in het Mercure Hotel.

In 2022 was er opvang:

  • Op het vluchtelingenschip in de Prinses Margriethaven
  • Crisisnoodopvang in hotel Lumen.

Na de opvang stromen deze mensen door naar een woning in de gemeente Zwolle.

U kunt zich dan aanmelden door een e-mail te sturen naar rijnlaan@zwolle.nl. U geeft dan in de e-mail aan of u wilt deelnemen aan de klankbordgroep of aan het omwonendenoverleg.

Via leegstandsbeheerder Gapph, wordt het gebouw vanaf donderdag 7 december 2023 in gebruik genomen door een antileegstandgebruiker. Dit met activiteiten voor kantoor en bureauwerkzaamheden. De andere gebruiker die tijdelijk in het pand trekt maakt kleding en staat op beurzen.

Nee, de gemeente Zwolle voldoet niet aan de taakstelling. We komen ongeveer 71 plekken te kort voor 2023. Voor de eerste helft van 2024 geldt een taakstelling van 139. Dit betekent dat we voor de eerste helft nog (71+ 139) 210 statushouders moeten huisvesten.

Statushouders die uitgestroomd zijn bij het COA, vallen onder de inburgeringsplicht van de gemeente. Statushouders in de Tussenvoorziening zijn met het programma inburgering bezig.

Wat de samenstelling van de groep wordt, kunnen we nu nog niet zeggen. Onder de statushouders vallen alleenstaanden, echtparen, gezinnen. 

Of ze Nederlands spreken is afhankelijk van hoe lang ze al in de opvang hebben gezeten en of men het voorinburgeringsprogramma COA hebben gevolgd. Iedere bewoner heeft met zijn achtergrond een verschillend niveau.  Voor sommigen is Nederlands leren ontzettend moeilijk. Zeker als je nog nooit het Nederlands alfabet hebt geleerd, maar een ander alfabet kent. Anderen zijn mogelijk anders opgeleid en leren sneller wat onze taal is.

Een Tuvo is geen COA opvang meer, mensen hebben het asielproces doorlopen. Zij hebben op grond van de wetgeving via de IND een verblijfsvergunning gekregen. Dat betekent dat zij mogen werken. Veel willen ook graag werken en net als wij op eigen benen staan. Bemiddeling naar werk is niet gemakkelijk, veel werkgevers vragen veel van mensen in de vacatures. Niet iedere werkgever denkt aan het arbeidspotentieel van de nieuwkomer. Gemeenten begeleiden nieuwkomers ook op het vlak van bemiddelen naar stage en werk.

 

Een statushouder mag blijven in Nederland en wordt toegewezen aan een gemeente in Nederland. Deze toewijzing gebeurt door het COA. Een statushouder heeft een verblijfsvergunning en is verplicht een inburgeringstraject te doorlopen. Na afronding van het inburgeringstraject is de statushouder ingeburgerd en volwaardig onderdeel van onze maatschappij. Een asielzoeker gaat tijdens het verblijf in een AZC (asielzoekerscentrum) door een uitgebreide procedure heen. Hier wordt gekeken door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) of de asielzoeker daadwerkelijk mag blijven in Nederland. Als de asielzoeker niet mag blijven wordt hij teruggestuurd naar het land van herkomst. Mag een asielzoeker in Nederland blijven, dan wordt de asielzoeker een ‘statushouder’.