gebouw iconVan kavel tot woonhuis

U wilt een nieuwbouwhuis bouwen. Maar waar begint u? Hieronder leest u de 8 stappen die u moet zetten om uw droomhuis te realiseren. U vindt in de verschillende stappen een beschrijving van de werkwijze en hoe de gemeente u hierbij begeleidt.

 

1. Inschrijven

De verkoop van nieuwe kavels binnen de gemeente Zwolle wordt aangekondigd op www.zwolle.nl/kavels en via een persbericht. Binnen een periode van 2 à 4 weken heeft iedereen de mogelijkheid om zich te oriënteren op de kavel(s) en via een inschrijfformulier zijn of haar kavelvoorkeur(en) door te geven. De brochure en het inschrijfformulier zijn te vinden onder www.zwolle.nl/kavels. U dient het inschrijfformulier voor de datum (vermeld op het formulier) in te leveren bij de desbetreffende notaris. Nadat de inschrijvingsperiode is gesloten vindt de toewijzingsprocedure van de kavel(s) plaats bij de notaris. Indien slechts één gegadigde zich heeft ingeschreven voor een kavel, zal de notaris de kavel automatisch toewijzen aan deze gegadigde. Bij meerdere belangstellenden voor één kavel wordt er geloot. Naderhand wordt iedereen door de gemeente op de hoogte gebracht van de uitslag van de loting. Diegene die niet zijn ingeloot worden op een reservelijst geplaatst.

2. Informatie

Wilt u meer weten over de procedure of de te zetten stappen, dan kunt u ons mailen ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl. We nemen dan de procedure met u door en  kunnen uw vragen beantwoorden.

3. Reserveringsovereenkomst

Na inloting of het doorlopen van de optieperiode ontvangt u van ons een reserveringsovereenkomst voor uw bouwkavel. In deze overeenkomst zijn de reserveringsperiode en de voorwaarden opgenomen waaronder u het recht tot koop van de kavel kunt verkrijgen. Deze dient u in tweevoud voor akkoord te ondertekenen en te retourneren aan de gemeente. Wanneer wij de ondertekende reserveringsovereenkomst niet op tijd hebben ontvangen, vervalt de reservering van de kavel. De gemeente is dan vrij om de kavel voor iemand anders te reserveren. Houd er rekening mee dat u binnen twee weken na ondertekening van de overeenkomst een reserveringsvergoeding moet betalen van € 5400,- excl. BTW.

4. Bouwplan

Na het tekenen van de reserveringsovereenkomst, bent u een stap dichter bij de verwezenlijking van uw droomhuis. De volgende stap is het maken van een bouwplan. Dit bouwplan heeft u nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij de ontwikkeling van het bouwplan zijn de bebouwingsrichtlijnen het uitgangspunt. Het ontwerpen van een bouwplan bestaat uit verschillende fasen.

Het supervisieteam van de gemeente Zwolle begeleidt u bij die fasen. Het team toetst het ontwerp van uw woning aan:

  • Het bestemmingsplan.
  • De bebouwingsrichtlijnen.
  • De eisen van welstand.

Het team kan u, als u dat wilt, tijdens het ontwerpproces over verschillende aspecten adviseren.

Woning ontwerpen

  • Fase 1: schetsontwerp (SO). Allereerst maakt u een schetsontwerp (SO) op basis van de bebouwingsrichtlijnen en uw persoonlijke wensen. Het schetsontwerp geeft een eerste indruk van de situering op de kavel, het ontwerp van de woning, de indeling en de verhoudingen van en tussen de verschillende elementen van de woning.
  • Fase 2: voorlopig ontwerp (VO). Nadat het schetsontwerp is goedgekeurd door het supervisieteam, kunt u een voorlopig ontwerp (VO) opstellen. Dit is een uitwerking van het schetsontwerp in gedetailleerde tekeningen op schaal. In het voorlopig ontwerp staan onder meer gevelaanzichten en de belangrijkste materialen en kleuren. U hebt hiermee al een iets gedetailleerder beeld van uw toekomstige woning.
  • Fase 3: definitief ontwerp (DO). Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp, wordt het vertaald in een definitief ontwerp (DO). Dit ontwerp is de basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierin is de gehele woning tot in detail vastgelegd. Is uw definitief ontwerp goedgekeurd door het supervisieteam? Dan krijgt u de koopovereenkomst aangeboden. Na wederzijdse ondertekening van de koopovereenkomst kunt u op basis van het definitief ontwerp de omgevingsaanvraag voor uw woning indienen.

Voor dit gehele traject (van SO t/m DO) heeft u 5 maanden de tijd. Voor Oude Mars is dit 6 maanden. De ontwerpen (SO, VO, DO) stuurt u ter beoordeling naar ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl. Zij zorgen ervoor dat het ontwerp in het supervisieoverleg wordt besproken en koppelen de reactie op het ontwerp terug.  

5. Koopovereenkomst

Heeft het supervisieteam uw bebouwingsvoorstel goedgekeurd? Dan biedt de gemeente Zwolle u een koopovereenkomst aan. In de koopovereenkomst is geen financieringsvoorbehoud opgenomen. U moet binnen 2 weken laten weten of u op de koopovereenkomst wilt ingaan. U bent vrij om niet op de aangeboden koopovereenkomst in te gaan.

In dat geval is de gemeente vrij om de kavel voor een ander te reserveren. De reeds door u betaalde reserveringsvergoeding aan de gemeente vervalt dan. Nadat u de koopovereenkomst heeft ondertekend, leggen we de koopovereenkomst ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en wethouders. Gaan zij akkoord, dan wordt de laatste handtekening onder de overeenkomst geplaatst. Binnen vier weken na ontvangst van de definitieve getekende koopovereenkomst, moet u een waarborgsom storten bij de notaris. De waarborgsom bedraagt 10 procent van de koopsom plus de omzetbelasting daarover. U kunt er ook voor kiezen om een schriftelijke bankgarantie af te geven.

6. Indienen omgevingsaanvraag

U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Op deze website leest u welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen en sterkteberekeningen. De aanvraag moet binnen vier weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst ingediend zijn. Bij de gemeente Zwolle kijken we of de aanvraag ontvankelijk is. Dit is het geval als uw aanvraag alle tekeningen bevat die zijn vereist. Daarnaast beoordelen we uw bouwplannen op basis van de wettelijke voorschriften.

Als de aanvraag voldoet aan de geldende regelgeving, dan kan deze worden verleend. Na verlening wordt de omgevingsvergunning altijd zes weken opengesteld voor bezwaar. Zijn er geen bezwaren of blijken ze ongegrond, dan is er sprake van een bruikbare omgevingsvergunning.  

7. Passeren akte van levering

Wanneer u een bruikbare bouwvergunning heeft verkregen, volgt de volgende stap: de akte van levering. Hiervoor maakt u zelf een afspraak met uw notaris. Het passeren van de akte van levering moet uiterlijk binnen tien weken nadat u een bruikbare omgevingsvergunning hebt ontvangen, plaatsvinden. Voorafgaand aan de overdracht maakt u het aankoopbedrag minus de waarborgsom en de reserveringsvergoeding over aan de notaris. Voor een vlotte afwikkeling is het aan te raden om een notariskantoor in Zwolle in te schakelen. Door het passeren van de akte van levering bent u eigenaar van de kavel en kunt u uw woning gaan bouwen.

Let op: vindt de overdracht niet binnen tien weken na ontvangst van de omgevingsvergunning plaats, dan moet u rente betalen over het restant van de koopsom. Dit is de wettelijke rente op jaarbasis (artikel 6:119 BW) exclusief omzetbelasting. Deze rente is niet aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. 

8. Start bouw!

Binnen één jaar na ondertekenen van de notariële akte, moet u gestart zijn met de bouw van uw droomhuis!

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle