Breezicht

Noordkant Stadshagen

Breezicht wordt een compleet nieuwe buurt aan de noordkant van de wijk, naast de Milligerplas. Gemeente en bouwende partijen hebben samen een aantal ideeën ontwikkeld.

Comfortabele buurt

Breezicht is niet alleen comfortabel, maar ook voorbereid op klimaatveranderingen in de toekomst. En net als in andere delen van Stadshagen worden er geen gasleidingen aangelegd. 

Lage kosten

We streven naar een zo laag mogelijke energierekening (bij voorkeur met nul-op-de-meterwoningen). We bouwen zowel koop- en huurwoningen in verschillende prijssegmenten:

 • bereikbaar
 • middeldure woningen
 • dure woningen.

Hierbij staan de wensen van bewoners centraal!

Twee delen

Breezicht bestaat uit twee delen.

 1. Een zuidelijk deel waar we starten met de bouw. Daarvoor zijn onze plannen het verst uitgewerkt.
 2. Het noordelijk deel. Dit is tijdens de woningbouwcrisis doorgeschoven. We beginnen er pas na 2023 mee.

Woningen bouwen

Voor de komende 6 jaar wil de gemeente 3.000 woningen in Stadshagen bouwen: circa 500 woningen per jaar. Breezicht levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Ambities voor Breezicht:

Klimaatbestendig en waterrobuust

De plannen voor Breezicht houden rekening met de verwachte klimaatverandering. Extreme regenval, droogte en hittegolven mogen niet tot ernstige overlast leiden.

 • Hevige buien (t=100) leiden niet tot water op straat
 • Extreme buien (t=250) leiden niet tot wateroverlast voor woningen en belangrijke infrastructuur
 • In Breezicht wordt het waterbergingstekort van Stadshagen gedeeltelijk opgelost
 • Regenwater wordt oppervlakkig afgevoerd
 • Effecten van hittestress en droogte zijn minimaal.

Energieneutraal

De woningen in Breezicht zijn energieneutraal (EPC 0). Energie voor de openbare ruimte wordt binnen de buurt duurzaam opgewekt.

 • In Breezicht komen geen aansluitingen voor aardgas
 • De woningen zijn energieneutraal (EPC 0). We streven ernaar dat alle huishoudelijke energie in de buurt zelf wordt opgewekt
 • Woningen hebben een energiezuinig (individueel) warmte-afgiftesyteem
 • Energie wordt opgewekt met zonnepanelen

Woningbouw

 • In Breezicht komt een comfortabele, groenstedelijke woonbuurt waar u goed kunt wonen en leven
 • We geven Breezicht vorm als groenstedelijk woonmilieu
 • We zorgen voor doorstroming binnen Stadshagen
 • Er is aanbod in verschillende prijsklassen:
  • sociale huur
  • midden- en dure projectmatige koop- en huurwoningen
  • particulier opdrachtgeverschap
 • We nemen wensen van toekomstige bewoners zoveel mogelijk mee in proces en ontwerp

Planning

Bouwrijp maken Duinzicht

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het buurtschap Duinzicht zijn inmiddels begonnen. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit aanleg van riolering, waterleiding, elektra en internet. Deze werkzaamheden ronden we in het eerste kwartaal van 2020 af. Het streven is dat we in het tweede kwartaal van 2020 starten met de bouw van 300 woningen.

Start bouw Wetering

Het buurtschap Wetering is de afgelopen maanden bouwrijp gemaakt. We streven ernaar om eind  2019 te starten met de bouw van 300 woningen.

Inrichten gebied rondom strandpaviljoen

Het gebied rondom het strandpaviljoen wordt momenteel heringericht. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het uitbreiden van de parkeervoorzieningen en het inrichten van de buitenruimte. Deze werkzaamheden duren tot en met het vierde kwartaal van 2019.

Gevolgen werkzaamheden

De werkzaamheden brengen extra verkeer met zich mee op de ontsluitingswegen van en naar Breezicht. Dit kan mogelijk overlast met zich meebrengen. Om dat zoveel mogelijk te beperken, hebben we in en rondom Breezicht bouwroutes ingesteld. Via borden wijzen we bouwverkeer er op van deze routes gebruik te maken.

Tijdens de werkzaamheden kan overdag een deel van het rondje Milligerplas afgesloten zijn voor voetgangers en fietsers. Over deze weg vindt dan transport plaats. De afsluiting wordt met borden aangegeven. ‘s Avonds is het rondje weer te gebruiken.

In 2020 verwijderen we een deel van de bouwweg die gebruikt wordt voor het rondje Milligerplas. Hiervoor in de plaats komt een definitief pad langs de plas.

Hieronder vindt u het beeldkwaliteitsplan, uitwerkingsplan en stedenbouwkundigplan.

Beeldkwaliteitsplan.pdf

Uitwerkingsplan.pdf

Stedenbouwkundig plan.pdf