Breezicht

Noordkant Stadshagen

Breezicht is een nieuwe buurt in ontwikkeling aan de noordkant van de wijk, naast de Milligerplas.

Breezicht is niet alleen comfortabel, maar ook voorbereid op klimaatveranderingen in de toekomst. En net als in andere delen van Stadshagen worden er geen gasleidingen aangelegd. 

We streven naar een zo laag mogelijke energierekening (bij voorkeur met nul-op-de-meterwoningen). We bouwen zowel koop- en huurwoningen in verschillende prijssegmenten:

 • bereikbaar
 • middeldure woningen
 • dure woningen.

Hierbij staan de wensen van bewoners centraal!

Twee delen

Breezicht bestaat uit twee delen. In 6 buurtschappen worden er in totaal circa 1150 woningen gebouwd.

 1. Een zuidelijk deel; waar we zijn gestart met de bouw in 2019.
 2. Het noordelijk deel; de plannen hiervoor zijn uitgewerkt, in het tweede kwartaal van 2022 wordt er gestart met de bouw van de eerste woningen.

Planning

Wetering

Eind 2019 is begonnen met de start van circa 300 woningen. De verwachting is dat de laatste woningen in het voorjaar van 2022 worden opgeleverd.

Duinzicht

Medio 2020 is er gestart met de bouw van de eerste woningen, de oplevering zal verder ook gefaseerd plaatsvinden. De verwachting is dat de laatste woningen in 2023 worden opgeleverd.

Wierde

In buurtschap Wierde worden ongeveer 145 woningen gebouwd, in het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. De 2 terpen in Wierde worden in een later stadium gebouwd.

Beemd 

In buurtschap Beemd worden ongeveer 90 woningen gebouwd, in het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw van de eerste woningen.

Reede

In buurtschap Reede worden 250 woningen gebouwd, dit buurtschap wordt in 2022 bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat in het voorjaar van 2023 gestart wordt met bouwen.

Kragge

In het buurtschap Kragge komen 45 vrije kavels beschikbaar waar u uw eigen droomhuis kunt gaan bouwen. De kavels gaan gefaseerd in de verkoop, naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 gestart met de verkoop. 

Voor meer informatie: https://stadshagen.nl/buurt/breezicht/

Wonen in een bouwomgeving

Op verschillende plekken in de buurt liggen bouwwegen. Die zijn nodig om materiaal van en naar de bouwprojecten te brengen. Bouwverkeer kan overlast en hinder met zich meebrengen. Zo kunnen de wegen vies worden of kan het zijn dat een weg korte tijd dicht is voor laden en lossen. Ook kunnen de bouwwerkzaamheden soms geluidsoverlast geven. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen wij onder andere met de volgende maatregelen:

 • Eén keer per week maken we de bouwwegen schoon.
 • Waar dat kan, scheiden we bouwverkeer van bewonersverkeer. Op plekken waar dat niet kan, zorgen we voor een kwalitatief betere bouwweg. Dit rijdt comfortabeler en de weg wordt minder vies.
 • Vanwege de verkeersveiligheid geldt een maximumsnelheid van 30 km/u in de wijk. Deze snelheid geldt voor uzelf en voor het bouwverkeer.

Inrichting buitenruimte

We proberen de buitenruimte zo veel mogelijk aan te leggen vóórdat de woningen opgeleverd worden. Op plekken waar bouwwegen liggen, kan dat helaas nog niet. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uiteindelijke bestrating er nog niet ligt, er nog geen verlichting is (behalve op de hoofdroutes) en dat we bermen nog niet kunnen aanplanten. Zodra er in een deel van de wijk geen bouwverkeer meer nodig is, richten wij daar zo snel mogelijk de buitenruimte in.

Ambities voor Breezicht:

Klimaatbestendig en waterrobuust

De plannen voor Breezicht houden rekening met de verwachte klimaatverandering. Extreme regenval, droogte en hittegolven mogen niet tot ernstige overlast leiden.

 • Hevige buien (t=100) leiden niet tot water op straat
 • Extreme buien (t=250) leiden niet tot wateroverlast voor woningen en belangrijke infrastructuur
 • In Breezicht wordt het waterbergingstekort van Stadshagen gedeeltelijk opgelost
 • Regenwater wordt oppervlakkig afgevoerd
 • Effecten van hittestress en droogte zijn minimaal.

Energieneutraal

De woningen in Breezicht zijn energieneutraal (EPC 0). Energie voor de openbare ruimte wordt binnen de buurt duurzaam opgewekt.

 • In Breezicht komen geen aansluitingen voor aardgas
 • De woningen zijn energieneutraal (EPC 0). We streven ernaar dat alle huishoudelijke energie in de buurt zelf wordt opgewekt
 • Woningen hebben een energiezuinig (individueel) warmte-afgiftesyteem
 • Energie wordt opgewekt met zonnepanelen

Woningbouw

 • In Breezicht komt een comfortabele, groenstedelijke woonbuurt waar u goed kunt wonen en leven
 • We geven Breezicht vorm als groenstedelijk woonmilieu
 • We zorgen voor doorstroming binnen Stadshagen
 • Er is aanbod in verschillende prijsklassen:
  • sociale huur
  • midden- en dure projectmatige koop- en huurwoningen
  • particulier opdrachtgeverschap
 • We nemen wensen van toekomstige bewoners zoveel mogelijk mee in proces en ontwerp

Hieronder vindt u het beeldkwaliteitsplan van Breezicht Zuid en Breezicht Noord.

beeldkwaliteitplan_breezicht_noord.pdf

beeldkwaliteitplan_breezicht_zuid.pdf

beeldkwaliteitplan_breezicht_zuid.pdfBestemmingsplannen | Gemeente Zwolle