Wonen in Oosterenk

De kantorenlocatie Oosterenk ten oosten van het Zwolse stadscentrum is een van de aangewezen plekken voor de grote vraag naar woningen in Zwolle. Gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties werken samen om de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie uit te werken in een ontwikkelvisie.

Oosterenk biedt ruimte om een nieuwe leefomgeving te realiseren met wonen, werken en recreëren. Het gezamenlijk optrekken van gemeente Zwolle, ontwikkelaars en de Zwolse woningcorporaties maakt een integrale aanpak mogelijk waarin uiteenlopende belangen direct op elkaar afgestemd kunnen worden.

Naast deze partijen worden belanghebbenden betrokken om de inrichting van het gebied vorm te geven. De ontwikkelvisie is een uitwerking voor het hart van het totale gebied; een stedelijke leefomgeving met woningen, openbare ruimte en voorzieningen.

1000-1500 woningen in Oosterenk

In heel Oosterenk komen 1000-1500 woningen. Een groot deel hiervan, plusminus 600-700 komen op de 2 locaties in het centrumgebied van Oosterenk. Afhankelijk van allerlei onderzoeken die leiden tot de ruimtelijke uitwerking en het woningbouwprogramma wordt het precieze aantal woningen bepaald. 

Welke stappen worden er gezet onderweg naar die woningen? Dat zijn op hoofdlijnen de volgende stappen:

De gemeente heeft een gebiedsvisie gemaakt, die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie en de omgevingsvisie maken we een ruimtelijk ontwikkelplan voor het deelgebied Centrumgebied Oosterenk. Huidige, mogelijk toekomstige bewoners en andere belanghebbenden vragen we op verschillende manieren om mee te denken. 

De gebiedscoalitie biedt het ruimtelijk ontwikkelplan aan het college van burgemeester en wethouders aan. Na vaststelling biedt het college van B&W het ruimtelijk ontwikkelplan aan de gemeenteraad aan ter besluitvorming.  

Het ruimtelijk ontwikkelplan wordt nu concreter gemaakt en in een bestemmingsplan gegoten. Ook deze wordt eerst aan het college van b&w en daarna door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook in deze fase nemen we de omgeving mee. 

Als de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Dit is ook de fase waarin we de definitieve woningen ontwerpen. In 2025 verwachten we hierin concreet te kunnen worden.

Aanmelden om mee te praten of te denken?

De gebiedscoalitie heeft voor dit traject een website ontwikkeld: www.nieuwbouw-oosterenk.nlexterne-link-icoon. Daar vindt u nog meer vragen en antwoorden en daar kunt u zich ook aanmelden om op de hoogte te blijven. Of om uitgenodigd te worden voor bijeenkomsten.