Woonboten

Bent u eigenaar van een woonboot? Dan is er voor u het een en ander gewijzigd in de wet – en regelgeving. Op 1 januari 2018 is namelijk de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden.

Aanleiding voor deze wet is een uitspraak van 16 april 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens deze uitspraak moeten woonboten en andere drijvende objecten die niet kunnen varen en hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf, worden aangemerkt als een bouwwerk.

Vanwege deze wijziging heeft gemeente Zwolle diverse regels uit de ligplaatsenverordening nu verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. Dit plan geldt voor alle typen woonboten. Afhankelijk van het type woonboot dat u heeft, is voor u het bouwbesluit of de ligplaatsenverordening van toepassing. De welstandsnota is ook aangepast en geldt voor alle type woonboten. Op deze pagina leest u wat voor u van toepassing is.

Nieuw bestemmingsplan voor alle woonboten

In de gemeente Zwolle liggen op verschillende locaties woonboten. Voor alle circa 140 woonschepen verdeeld over de vijftien deellocaties in de stad, is nu één bestemmingsplan van kracht. In het bestemmingsplan woonboten en walgebruik zijn naast gebruiksregels, ook bouwregels  opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan is ook vastgelegd waar walgebruik is toegestaan. Voor de locaties waar dit is toegestaan staat in het bestemmingsplan beschreven wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden op de wal zijn. Voor het walgebruik worden nog de contractuele aspecten en de tariefstelling uitgewerkt. Zodra hierover meer concrete informatie bekend is worden de betreffende bewoners hierover geïnformeerd.

Een drijvend bouwwerk, dan geldt het bouwbesluit

Woonarken, woonvaartuigen en niet-varende woonschepen zijn nu drijvende bouwwerken. Voor deze woonboten is daarom nu het bouwbesluit van toepassing. In het bouwbesluit staan de voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het bouwbesluit.  

Een varend woonschip, dan geldt de ligplaatsenverordening woonschepen

Naast de drijvende bouwwerken die hierboven genoemd staan, onderscheiden we de varende woonschepen. Voor de varende woonschepen blijft de ligplaatsenverordening van toepassing. De ligplaatsenverordening is aangepast zodat de regels voor deze woonschepen zoveel mogelijk aansluiten op de regels voor de drijvende bouwwerken. Bekijk de ligplaatsenverordening op www.zwolle.nl/ligplaatsvergunning

Welstandseisen voor binnenstad en daarbuiten

Voor alle typen woonboten geldt de welstandsnota. Welstandseisen voor bouwwerken helpen bij het in stand houden van de omgevingskwaliteit. Een goede omgevingskwaliteit voorkomt verloedering en daarmee waardeverlies van afzonderlijke bouwwerken. De gemeente heeft een wettelijke taak om te zorgen voor een goede omgevingskwaliteit.

In de welstandsnota staat beschreven hoe bouwwerken, en in dit geval woonboten, er uit mogen zien. In het deel van de welstandsnota voor woonboten is nu een onderscheid gemaakt tussen de welstandseisen die gericht zijn op de historische binnenstad en het gebied dat daar buiten ligt.

Binnen de grens van de historische binnenstad zijn alleen historische schepen toegestaan. De historische binnenstad ligt binnen de Pannekoekendijk, Schuttevaerkade, Burgemeester Drijbersingel, Diezerkade, Groot Wezenland, Burgemeester van Roijensingel, Emmawijk, Harm Smeengekade.  

Historische schepen zijn varende en niet varende woonschepen die voor 1960 zijn gebouwd als bedrijfsvaartuig voor de binnenvaart en die qua uiterlijk zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat van bouw en uitrusting worden gehouden. In het gebied buiten de binnenstad gelden ruimere welstandseisen. Deze vindt u in de welstandsnota. 

Had u al een ligplaatsvergunning voor 1 januari 2018?

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten is dus sinds 1 januari 2018 in werking. In deze wet is overgangsrecht opgenomen. Dit houdt in dat legale situaties, dus woonboten met een ligplaatsvergunning, mogen blijven bestaan zoals ze nu zijn. Had u voor 1 januari 2018 een ligplaatsvergunning voor uw woonboot, dan hoeft u niks te doen.  

Wijziging drijvend bouwwerk? Omgevingsvergunning nodig

Gaat u nu uw drijvend bouwwerk verbouwen of meert u een nieuwe woonboot aan, dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt getoetst aan het omgevingsplan, de regels voor bouwwerken en de welstandsnota. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon

Wijziging varend woonschip? Ligplaatsvergunning nodig

Heeft u een varend woonschip dat u wilt verbouwen of wilt u een nieuw varend woonschip in de stad aanmeren, dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor wordt getoetst aan het bestemmingsplan, de ligplaatsenverordening en de welstandsnota. Meer informatie over de ligplaatsvergunning vindt u op www.zwolle.nl/ligplaatsvergunning