Wpg privacyverklaring

Bij de uitvoering van boa-taken kan het noodzakelijk zijn dat de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt. Hiermee gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring Wpg leest u daar meer over.

Waar gaat het om?

Voor de uitvoering van onze boa-taken gebruikt de gemeente Zwolle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze taken. U kunt hierbij denken aan het verwerken van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit heeft gepleegd;
 • Het afhandelen van de financiële administratie van een proces-verbaal gerelateerde betalingen;
 • Het opsporen van daders van strafbare feiten.

Welke regels gelden er en waarvoor gebruikte  de gemeente politiegegevens?

In de wet staat hoe de gemeente met persoonsgegevens en politiegegevens om moet gaan. Voor politiegegevens dit uitgewerkt in de Wet politiegegevens. De Wet politiegegevens geldt wanneer een boa uitvoering geeft aan zijn of haar boa-taken en hiervoor persoonsgegevens gebruikt. Onze boa’s voeren wettelijke taken uit op basis van de volgende wetten:

 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV); 
 • Leerplichtwet;
 • Participatiewet.

Welke gegevens gebruiken onze boa’s?

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens , geboorteplaats en -datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, bsn-nummer, soort identiteitsbewijs en -nummer. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal voor zwartrijden en/of het treffen van een betalingsregeling.

Hoe gaat de gemeente om met uw politiegegevens?

De gemeente Zwolle treft beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens actief tegen te gaan. Deze maatregelen worden gemonitord en voldoen aan de laatste, geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

De gemeente Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is conform de wettelijke bewaartermijn van de Wet politiegegevens.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Het college van burgemeesters en wethouders (college van b&w) is verantwoordelijk voor het gebruik van politiegegevens.  

Worden mijn gegevens gedeeld?

Soms is het nodig dat de gemeente uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als u uw boete niet tijdig heeft betaald, of aan het Openbaar Ministerie (OM). 

Daarnaast delen wij soms uw persoonsgegevens met andere organisaties die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens gebruiken. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze organisaties maken wij afspraken over het zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Welke rechten heb ik en hoe maak ik daar gebruik van?

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om: 

 • uitsluitsel te verkrijgen over of wij uw persoonsgegevens onder de Wpg van u gebruiken; 
 • de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt in te zien; 
 • onjuiste politiegegevens aan te laten passen naar juiste politiegegevens;
 • onvolledige politiegegevens aan te vullen, onder meer doormiddel van een aanvullende verklaring;
 • vernietiging van politiegegevens;
 • afscherming van politiegegevens.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door het online aanvraagformulier te gebruiken of een brief te richten aan de gemeente naar het onderin vermelde adres.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als dit noodzakelijk en evenredig is als:

 • het verzoek een gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze politiegegevens gegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De gemeente Zwolle heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via fg@zwolle.nl, het contactformulier of via 14038. 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over het gebruik van persoonsgegevens of politiegegevens? Laat dat dan aan ons weten via ons contactformulier of via telefoonnummer 14038.

Ook kunt u een klacht indienen over de gemeente bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nlexterne-link-icoon.