Zwarte Waterzone

Het Zwarte Water is de verbindende schakel tussen de binnenstad, de aanliggende wijken en het aangrenzende groen- en natuurgebied. Aan deze rivier ligt de Zwarte Waterzone. Dit is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug.

Gezien de veranderende marktomstandigheden kan de Ontwikkelcombinatie de huidige plannen voor de Zwarte Waterzone niet uitvoeren. De informatie op deze website wordt aangepast zodra er meer duidelijk is over de voortgang.

Van gesloten naar open en toegankelijk

Op dit moment is een groot deel van het gebied nog erg gesloten. Behalve bij de Klooienberg, is het Zwarte Water niet toegankelijk. Het gedeelte aan de Industrieweg waar onder andere Triferto ligt is een oud industriegebied van waaruit het niet mogelijk is om het water te zien of te beleven. Bij het deel waar de jachthavens en de watersportvereniging liggen, is het Zwarte Water meer zichtbaar, maar deze privé terreinen zijn wel afgesloten voor bijvoorbeeld wandelaars of fietsers.

Gemeente Zwolle had al langer de wens deze delen van de wijk aantrekkelijker te maken en bovendien het water in dit gebied toegankelijker te maken en een prominentere plek te geven. Hierover zijn diverse gesprekken geweest met de eigenaren van de gronden. Toen BEMOG Projektontwikkeling en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling van een deel van de gronden eigenaar werden, kwam de mogelijkheid om het gebied te ontwikkelen een stap dichterbij.

Ook zij delen de wens om de gebieden in samenhang met elkaar te ontwikkelen met als doel dat het voor alle (wijk)bewoners iets oplevert, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch. Het is de bedoeling dat de oevers van het Zwarte Water langs de hele Holtenbroekerdijk beter toegankelijk, levendiger en mooier worden. Zo komen er niet alleen woningen maar ook wandelpaden, mogelijkheden voor recreatie en bieden de ontwikkelingen op de locatie Triferto (aan de Industrieweg) werkgelegenheid.

De plannen en ideeën voor het gebied en de spelregels voor ontwikkeling, staan in de gebiedsvisie.

Deelgebieden gebiedsvisie

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Zwarte Waterzone vastgesteld. De gebiedsvisie Zwartewaterzone gaat over het gedeelte vanaf binnenstad tot aan Mastenbroekerbrug.

De gebiedsvisie onderscheidt vier deelgebieden, voor elk deelgebied zijn mogelijke ontwikkelingsrichtingen en spelregels aangegeven. De deelgebieden zijn: Schuttevaerkade- Roelenweg, Triferto/Botermanhaven, de Klooienberg en de Jachthavens. De eerste twee deelgebieden vormen samen de Stadskades en de laatste twee deelgebieden de Stadsoevers. Op het kaartje onderaan deze pagina ziet u in de blauwe kaders waar deze twee gebieden precies liggen.

Leven met het water

Het deel Triferto/Botermanhaven is een bedrijventerrein, wonen is hier niet toegestaan omdat het te dicht bij bedrijventerrein Voorst ligt. Wel zijn hier kansen voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, zoals watersport en waterrecreatie, onderwijs, cultuur, horeca of kleine bedrijfsruimten. Op de plek waar de havens liggen, is het idee om het gebied zo in te richten dat mensen er kunnen wonen, wandelen en het water kunnen beleven. 

Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt het gebied met de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en recreëren. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water.

Stedenbouwkundig ontwikkelplan

De gemeenteraad stemde in 2021 in met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staat de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied.

De locaties Stadsoevers en Stadskade worden straks groener, opener, toegankelijker en levendiger. Op de Stadsoevers komt een mix van wonen en recreatie. Er komen hier ongeveer 280 woningen voor jong en oud, van goedkoop tot duur en zowel huur- als koopwoningen, tegelijkertijd wordt het gebied veel groener ingericht onder andere met bloemen, grassen, riet, struiken en bomen. Zo biedt het gebied een plek voor diverse planten en dieren. Ook komen er wandelpaden en kun je de rivier echt beleven. Zo is bijvoorbeeld bij een lage of normale waterstand de oever normaal begaanbaar. Bij hoogwater is de oever op sommige plekken alleen bereikbaar via stapstenen of kleine eilandjes.

De Stadskade wordt echt een stoere plek. Dit past ook bij de geschiedenis van deze plek. Deze locatie wordt een unieke ontmoetingsplek voor de wijk en de stad. Hier komt onder andere horeca met een hotel en is plek voor bedrijfjes, voor bijvoorbeeld jonge startende ondernemers. De nieuwe invulling van dit gebied levert ongeveer 150 extra arbeidsplaatsen op.  

De ligging aan het water biedt ook enorme kansen om dit deel van Zwolle klaar te maken voor de toekomst en waterrobuust en klimaatadaptief te bouwen. Leven met water, hoog water en klimaatverandering zijn uiteraard belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van dit gebied. De Zwarte Waterzone is straks ingericht op toekomstige klimaat- en weersveranderingen.

Buurtbewoners hebben via verschillende sessies meegepraat over de plannen voor dit gebied. Input en reacties zijn waar mogelijk ook meegenomen in het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Hiermee is het plan nog niet klaar. Er zijn nog zaken die verder uitgewerkt worden en waar bewoners over mee kunnen denken. Dit zijn onder andere de inrichting van het openbaar groen en de architectuur van de woningen.

Ook het onderdeel verkeer moet nog verder worden uitgewerkt. Dit doet de gemeente samen met de ontwikkelende partijen en waar mogelijk ook de omwonenden. Het gaat hier om verkeer in de hele wijk. Zo komen er in de wijk verschillende verkeersmaatregelen om de bereikbaarheid en de doorstroming goed en veilig te houden. Voor een deel van deze verkeersmaatregelen heeft de gemeente subsidie gekregen van het Rijk via de woningbouwimpuls.  

De stukken van het stedenbouwkundig ontwikkelplanexterne-link-icoon Zie onder punt 15.

Rol gemeente

Op dit moment zijn de initiatiefnemers BEMOG Projektontwikkeling en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling bezig om voor twee deelgebieden, namelijk de jachthavens en Triferto/Botermanhaven, plannen te ontwikkelen. Zij trekken hierin nauw op met gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierin vooral een sturende en toetsende rol: past de uitwerking binnen de gebiedsvisie, het gemeentelijk beleid en wettelijke regels? Wordt het participatieproces op een goede manier doorlopen? Waar nodig stuurt de gemeente bij. 

Wat er tot op heden is gebeurd

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld.  In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

De visie is tot stand gekomen met input van (wijk)bewoners en andere belangstellenden. Zij hebben in zogenoemde Oeverateliers meegedacht over de plannen voor de gebieden en meegeschetst aan de visie. De schetsontwerpen die BEMOG en BPD met input uit de Oeverateliers hebben gemaakt, zijn via inloopbijeenkomsten met de deelnemers van de Oeverateliers en andere belangstellenden gedeeld.

In samenspraak met de gemeente Zwolle hebben de initiatiefnemers vervolgens een stedenbouwkundig ontwikkelplan opgesteld. De gemeente toetst het plan aan de gebiedsvisie. Input en reacties van bewoners en partijen op de eerste schetsontwerpen zijn hierin, indien mogelijk, verwerkt.  De gemeenteraad heeft in 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig plan. 

Terugkijken sessies met de omgeving in 2021:

De Ontwikkelcombinatie heeft de afgelopen periode regelmatig met de omgeving gesproken en input opgehaald. Kijk op de website van de Ontwikkelcombinatieexterne-link-icoon voor het volledige overzicht van bijeenkomsten en sessies.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen, wanneer u hierover geïnformeerd wordt en welke stappen er nog meer doorlopen worden, is te vinden op de website www.nieuwbouw-zwartewaterzone.nlexterne-link-icoon