Zwarte Waterzone

Het Zwarte Water is de verbindende schakel tussen de binnenstad, de aanliggende wijken en het aangrenzende groen- en natuurgebied. Aan deze rivier ligt de Zwarte Waterzone. Dit is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug.

Van gesloten naar open en toegankelijk

Op dit moment is een groot deel van het gebied nog erg gesloten. Behalve bij de Klooienberg, is het Zwarte Water niet toegankelijk. Het gedeelte aan de Industrieweg waar onder andere Triferto ligt is een oud industriegebied van waaruit het niet mogelijk is om het water te zien of te beleven. Bij het deel waar de jachthavens en de watersportvereniging liggen, is het Zwarte Water meer zichtbaar, maar deze privé terreinen zijn wel afgesloten voor bijvoorbeeld wandelaars of fietsers.

Gemeente Zwolle had al langer de wens deze delen van de wijk aantrekkelijker te maken en bovendien het water in dit gebied toegankelijker te maken en een prominentere plek te geven. Hierover zijn diverse gesprekken geweest met de eigenaren van de gronden. Toen BEMOG Projektontwikkeling en BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling van een deel van de gronden eigenaar werden, kwam de mogelijkheid om het gebied te ontwikkelen een stap dichterbij.

Ook zij delen de wens om de gebieden in samenhang met elkaar te ontwikkelen met als doel dat het voor alle (wijk)bewoners iets oplevert, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch. Het is de bedoeling dat de oevers van het Zwarte Water langs de hele Holtenbroekerdijk beter toegankelijk, levendiger en mooier worden. Zo komen er niet alleen woningen maar ook wandelpaden, mogelijkheden voor recreatie en bieden de ontwikkelingen op de locatie Triferto (aan de Industrieweg) werkgelegenheid.

De plannen en ideeën voor het gebied en de spelregels voor ontwikkeling, staan in de gebiedsvisie.

Deelgebieden gebiedsvisie

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Zwarte Waterzone vastgesteld. De gebiedsvisie Zwartewaterzone gaat over het gedeelte vanaf binnenstad tot aan Mastenbroekerbrug.

De gebiedsvisie onderscheidt vier deelgebieden, voor elk deelgebied zijn mogelijke ontwikkelingsrichtingen en spelregels aangegeven. De deelgebieden zijn: Schuttevaerkade- Roelenweg, Triferto/Botermanhaven, de Klooienberg en de Jachthavens. De eerste twee deelgebieden vormen samen de Stadskades en de laatste twee deelgebieden de Stadsoevers. Op het kaartje onderaan deze pagina ziet u in de blauwe kaders waar deze twee gebieden precies liggen.

Leven met het water

Het deel Triferto/Botermanhaven is een bedrijventerrein, wonen is hier niet toegestaan omdat het te dicht bij bedrijventerrein Voorst ligt. Wel zijn hier kansen voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, zoals watersport en waterrecreatie, onderwijs, cultuur, horeca of kleine bedrijfsruimten. Op de plek waar de havens liggen, is het idee om het gebied zo in te richten dat mensen er kunnen wonen, wandelen en het water kunnen beleven. 

Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt het gebied met de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en recreëren. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water.

Rol gemeente

Op dit moment zijn de initiatiefnemers BEMOG Projektontwikkeling en BPD (Bouwfonds Property Development) bezig om voor twee deelgebieden, namelijk de jachthavens en Triferto/Botermanhaven, plannen te ontwikkelen. Zij trekken hierin nauw op met gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierin vooral een sturende en toetsende rol: past de uitwerking binnen de gebiedsvisie, het gemeentelijk beleid en wettelijke regels? Wordt het participatieproces op een goede manier doorlopen? Waar nodig stuurt de gemeente bij. Als het stedenbouwkundig ontwikkelplan klaar is, wordt dit getoetst en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle ter besluitvorming. Ook in het vervolgproces blijft de gemeente betrokken.

Wat is er tot op heden gebeurd

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld.  In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

De visie is tot stand gekomen met input van (wijk)bewoners en andere belangstellenden. Zij hebben in zogenoemde Oeverateliers meegedacht over de plannen voor de gebieden en meegeschetst aan de visie. De schetsontwerpen die BEMOG en BPD met input uit de Oeverateliers hebben gemaakt, zijn via inloopbijeenkomsten met de deelnemers van de Oeverateliers en andere belangstellenden gedeeld.

De volgende stap in het proces is een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Dit stellen de initiatiefnemers in samenspraak met gemeente Zwolle op, die het plan toetst aan de gebiedsvisie. Input en reacties van bewoners en partijen op de eerste schetsontwerpen worden hierin, indien mogelijk, verwerkt.  

Reacties

Eind 2019 deelden BEMOG en BPD de eerste versie van de stedenbouwkundige plannen,met de buurt. Tijdens de Oeverateliers konden de betrokkenen hun reacties hierop geven. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen,maar hadden anderen ook zorgen over onder andere de hoogte en massa van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk.

De initiatiefnemers hebben aanpassingen gedaan in de plannen. Ook hebben ze extra onderzoeken gedaan onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor duurt het wat langer voordat de vernieuwde versie van de plannen klaar is. De input van de inloopavonden én aanvullende verbeteringen verwerkt de ontwikkelcombinatie (BEMOG en BPD) op dit moment.

Het resultaat van deze aanpassingen en de onderzoeken zullen BEMOG en BPD begin dit jaar met de omgeving delen. Uiteraard is de gemeente hier nauw bij betrokken. Het is daarna aan de gemeenteraad om over het stedenbouwkunidg ontwikkeplan een besluit te nemen. Op dit moment is de verwachting dat de initiatiefnemers het stedenbouwkundig ontwikkelplan in het tweede kwartaal van 2021 kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Terugkijken informatiebijeenkomst 18 maart

18 maart was er een online informatiebijeenkomsten over het Stedenbouwkundig ontwikkelplan voor omgeving en stakeholders. Wilt u deze terugkijken? Dat kan op deze pagina. Ook vindt u daar de aflbeeldingen die tijdens de bijeenkomst zijn getoond. Alle vragen die tijdens de sessie zijn gesteld komen binnenkort, met de antwoorden, ook op die pagina te staan. 

Vervolgstappen

Wat gebeurt er nog meer? In de tijdlijn hieronder leest u welke stappen er nog genomen worden.

Tweede kwartaal 2021      

22 maart gemeenteraad in debat over participatie bij Zwarte Waterzone. 

Aanvullend op de online informatiebijeenkomst van 18 maart, waren er twee verdiepende sessies over specifieke thema’s in mei. Hier werd een terugkoppeling gegeven aan betrokkenen over hoe hun input én de resultaten van onderzoeken zijn verwerkt in het stedenbouwkundig ontwikkelplan.

​Op 18 mei was er een sessie over verkeer en mobiliteit. Klik hier om deze terug te kijken. 

Op 20 mei was er een sessie over natuur en biodiversiteit. Klik hier om deze terug te kijken.

      
Het stedenbouwkundig ontwikkelplan wordt voor de zomervakantie aangeboden aan de gemeente. Als bekend is wanneer het plan wordt besproken in de gemeenteraad informeren we u hierover. 

Derde/vierde kwartaal 2021           
Verdere planuitwerking onder andere het invullen openbare ruimte en architectuur. Omwonenden en toekomstige bewoners mogen hierover meedenken.

In 2022                                 
Procedure over de wijziging van het omgevingsplan (bestemmingsplan). Indienen van zienswijzen mogelijk.

In 2023                                 
Voorbereiding civiele werkzaamheden, bouwrijp maken grond, verplaatsing watersportcentrum

In 2024                                 
Start bouw

Meer informatie

Meer informatie over de plannen, wanneer u hierover geïnformeerd wordt en welke stappen er nog meer doorlopen worden, is te vinden op de website www.zwartewaterzone.nl 

Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad de stedenbouwkundige ontwikkelplannen behandelt, leest u dat hier. Wilt u inspreken bij de raad op het moment dat zij de plannen behandelt? Stuurt u dan, zodra de datum bekend is, een mailtje naar griffie@zwolle.nl   

Heeft u vragen over de ontwikkeling Zwartewater zone en de rol van de gemeente? Neemt u dan contact op met projectleider Mariëlle Numan via m.numan@zwolle.nl