Zwarte Waterzone

Het Zwarte Water is de verbindende schakel tussen de binnenstad, de aanliggende wijken en het aangrenzende groen- en natuurgebied. Aan deze rivier ligt de Zwarte Waterzone. Dit is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Gebiedsvisie Zwartewaterzone gaat vanaf binnenstad tot aan Mastenbroekerbrug.

De gebiedsvisie onderscheidt vier deelgebieden, voor elk deelgebied zijn mogelijke ontwikkelingsrichtingen en spelregels aangegeven. De deelgebieden zijn: Schuttevaarkade- Roelenweg, Triferto/Botermanhaven, de Klooienberg en de jachthavens. De eerste twee deelgebieden vormen samen de Stadskades en de laatste twee deelgebieden de Stadsoevers.

Leven met het water

Het deel Triferto/Botermanhaven is een bedrijventerrein, wonen is hier niet toegestaan omdat het te dicht bij bedrijventerrein Voorst ligt. Wel zijn hier kansen voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld watersport en waterrecreatie, onderwijs, cultuur, horeca of kleine bedrijfsruimten. Op de plek waar de havens liggen, is het idee om het gebied zo inrichten dat mensen er kunnen wonen, wandelen en het water kunnen beleven. 

Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt het gebied met de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en recreëren. Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water.

Rol gemeente

Op dit moment zijn de ontwikkelende partijen BEMOG Projektontwikkeling en BPD (Bouwfonds Property Development) bezig om voor twee deelgebieden, namelijk de jachthavens en Triferto/Botermanhaven, plannen te ontwikkelen. Zij trekken hierin nauw op met gemeente Zwolle. De gemeente heeft hierin vooral een sturende en toetsende rol: past de uitwerking binnen de gebiedsvisie, het gemeentelijk beleid en wettelijke regels? Wordt het participatieproces op een goede manier doorlopen? Waar nodig stuurt de gemeente bij. Als het stedenbouwkundig ontwikkelplan klaar is, legt de ontwikkelaar dit voor aan de gemeenteraad van Zwolle ter besluitvorming. Ook in het vervolgproces blijft de gemeente betrokken.

Wat is er tot op heden gebeurd

De gemeente heeft samen met de initiatiefnemers in een eerder stadium de gebiedsvisie Zwarte Waterzone opgesteld. De gemeenteraad heeft deze gebiedsvisie begin 2019 vastgesteld.  In de gebiedsvisie staat de ambitie voor het gebied en de kaders en spelregels voor de verdere uitwerking van de twee ontwikkellocaties.

De visie is tot stand gekomen met input van (wijk)bewoners en andere belangstellenden. Zij hebben in Oeverateliers meegedacht over de plannen voor de gebieden en meegeschetst aan de visie. De schetsontwerpen die BEMOG en BPD met input uit Oeverateliers hebben gemaakt, zijn via inloopbijeenkomsten met de deelnemers van de Oeverateliers en andere belangstellenden gedeeld.

De volgende stap in het proces is een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Dit stellen de ontwikkelende partijen in nauw overleg met gemeente Zwolle op. Input en reacties van bewoners en partijen op de eerste schetsontwerpen worden hierin, indien mogelijk, verwerkt.  

Reacties

Eind vorig jaar deelden BEMOG en BPD de eerste versie van de plannen, met de buurt. Hierop kwamen zowel positieve als kritische reacties. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen. De zorgen gingen onder andere over de hoogte van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk.

De ontwikkelaars hebben aanpassingen gedaan in de plannen. Ook hebben ze extra onderzoeken gedaan onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur. Hierdoor duurt het wat langer voordat de vernieuwde versie van de plannen klaar is. De input van de inloopavonden én aanvullende verbeteringen verwerkt de ontwikkelcombinatie op dit moment.

Het resultaat van deze aanpassingen en de onderzoeken zullen BEMOG en BPD begin volgend jaar met de omgeving delen. Uiteraard is de gemeente hier nauw bij betrokken. Daarna volgt het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Op dit moment is de verwachting dat de ontwikkelaars het stedenbouwkundig ontwikkelplan in het tweede kwartaal van 2021 kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen, wanneer u hierover geïnformeerd wordt en welke stappen er nog meer doorlopen worden, is te vinden op de website www.zwartewaterzone.nl

Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad de stedenbouwkundige ontwikkelplannen behandelen, leest u dat hier. Wilt u inspreken bij de raad op het moment dat zij de plannen behandelt? Stuurt u dan, zodra de datum bekend is, een mailtje naar griffie@zwolle.nl  

Heeft u vragen over de ontwikkeling Zwartewater zone en de rol van de gemeente? Neemt u dan contact op met projectleider Mariëlle Numan via m.numan@zwolle.nl